Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 1722 Ob-32151/07 , Stran 7643
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Bolnišnica Golnik – KOPA, Golnik 36, 4240 Golnik, Slovenija. 2. Opis predmeta najema Predmet najema sta nepremičnina ter pripadajoča kirurška oprema operacijskega bloka KOPA Golnik 24 ur na dan za 365 dni v letu, na naslovu Golnik 36, 4240 Golnik. Operacijski blok se nahaja v 1. nadstropju in obsega 114,19 m2 skupne površine od tega: – operacijsko dvorano (41,41 m2), – prostor za pripravo anestezije (13,68 m2), – prostor za kirurško umivanje (7,65 m2), – prostor za prelaganje (17,61 m2), – prostor za protokol (3,34 m2), – filter osebja (1,92 m2), – filter osebja, M nečisto (7,00 m2), – filter osebja, M čisto (4,10 m2), – filter osebja, Z nečisto (12,09 m2), – filter osebja, Z čisto (5,39 m2). Oprema je specificirana v razpisni dokumentaciji. 3. Vrsta pravnega posla: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja nepremičnine in opreme v najem. 4. Izhodiščna mesečna najemnina Izhodiščna mesečna najemnina za nepremičnino in opremo znaša 6.200,00 EUR za prvo leto najema. Za drugo in nadaljnja leta najema znaša izhodiščna mesečna najemnina 10.000,00 EUR. Najemnina se plačuje vsaki 8. dan v mesecu za tekoči mesec. Plačilo najemnine v roku navedenem v drugem odstavku predstavlja bistveno sestavino pogodbe. Izhodiščna mesečna najemnina ne vsebuje morebitnega davka na dodano vrednost. V primeru, da dva ponudnika ponudita enako najvišjo višino mesečne najemnine, se lahko med njima izvede pogajanja. 5. Čas trajanja najema Nepremičnina in oprema se oddajata v najem za čas 5 let. Najemno razmerje iz prvega odstavka tega člena se lahko po poteku petih let izjemoma podaljša za enako obdobje, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. 6. Ogled objektov, ki so predmet najema Nepremičnino in opremo, ki sta predmet najema si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s pomočnikom direktorja za upravno in poslovno področje Vasja Rebec (tel. 04/256-94-41). Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov: vasja.rebec@klinika-golnik.si. Pisna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo se naslovi na elektronski naslov roman.potocnik@klinika-golnik.si, z oznako »Najem operacijskega bloka KOPA Golnik«. 7. Kraj in čas zbiranja ponudb Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10.000,00 EUR na račun 01100-6030277603, sklic 00 760509-2007. Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik (najemnik) ne podpiše pogodbe o najemu v roku 15 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, nepremičnini pa se ponudita v najem drugemu najugodnejšemu ponudniku. Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini 10.000,00 EUR. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.klinika-golnik.si/poslovanje/javna_narocila_objave.php. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v tajništvu pomočnika direktorja za upravno in poslovno področje, 1. nadstropje, Bolnišnice KOPA Golnik, vsak delovni dan v času med 9. in 15. uro. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za najem, operacijski blok KOPA Golnik«, najpozneje do 17. 12. 2007, do 10. ure, na naslov: Bolnišnica KOPA Golnik, Golnik 36, 4240 Golnik, Slovenija. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe je do navedenega datuma in ure mogoče oddati tudi osebno v tajništvu pomočnika direktorja za upravno in poslovno področje, 1. nadstropje Bolnišnice KOPA Golnik, Golnik 36, 4240 Golnik. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka. 8. Postopek po odpiranju ponudb Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se ponudba takega ponudnika zavrže. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka. 9. Drugi pogoji Na javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin ter kirurške opreme operacijskega bloka Bolnišnice KOPA Golnik se lahko prijavijo pravne in fizične osebe. Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati, da mora biti iz poslovnega načrta, ki je obvezen sestavni del ponudbe jasno razvidno, da bo operacijski blok namenjen obravnavi bolnikov z boleznimi prsnega koša, ki potrebujejo internistično in kirurško obravnavo. Vsa potrebna dodatna vlaganja v nepremičnino, ki je predmet najema ter morebitna popravila na nepremičnini ali opremi dogovorita najemnik in najemodajalec sporazumno ob nastanku predmetnega dogodka, na podlagi katerega se popravilo ali vlaganje zahteva oziroma po skupni odločitvi o dodatnih vlaganjih. Nakup dodatne opreme, medicinskega potrošnega materiala, obvladovanje zalog krvi, potrebnih za izvajanje internistične in kirurške obravnave bolnikov ter celotne skrbi za bolnika so strošek najemnika in v nobenem primeru ne bremenijo najemodajalca. Ponujena mesečna najemnina v nobenem primeru ne bo vključevala dela stroškov vezanih na uporabo objektov in naprav. Vsi ti stroški, obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bodo strošek najemnika. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o oddaji v najem. Sestavni del pogodbe bo tudi cenitveno poročilo glede objekta in opreme, ki se oddaja v najem. 10. Prekinitev: Bolnišnica KOPA Golnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje nepremičnine in opreme v najem ter sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa za oddajo nepremičnine in opreme v najem po metodi javnega zbiranja ponudb.

AAA Zlata odličnost