Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5457. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 15038.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – Odl. US) je Občinski svet Občine Turnišče na 7. redni seji dne 22. 11. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo), kolikor Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – Odl. US) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika, smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Osnovna plača župana se določi z uvrstitvijo v plačni razred. Župan se uvrsti v 49. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Osnovna plača za poklicno opravljanje podžupana se določi z uvrstitvijo v plačni razred. Podžupan se uvrsti v 36. plačni razred.
Merila za izračun plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Turnišče pripada za udeležbo na seji sejnina.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ 12 plač za najvišje vrednoteno funkcijo v občini.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČ
5. člen
Osnovna plača župana se oblikuje v skladu z 8. in 9. členom Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) in prvim odstavkom 3. člena tega pravilnika.
Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu s 3. členom tega pravilnika.
Plača župana za neprofesionalno opravljanje funkcije znaša 50% osnovne plače iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
Osnovna plača podžupana se oblikuje v skladu z 8. in 9. členom Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) in drugim odstavkom 3. člena tega pravilnika.
Plača podžupana za neprofesionalno opravljanje funkcije se oblikuje v višini 30% od zakonske dovoljene maksimalne plače podžupana (50% od plače za 36. plačni razred).
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek v višini 5% plače župana (če bi ta opravljal funkcijo neprofesionalno) za ves čas opravljanja funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja, oziroma pooblastil, ki jih ima, določi osnovna plača in drugi elementi za izračun plače oziroma dela plače podžupana.
7. člen
Članu občinskega sveta pripada za udeležbo na seji občinskega sveta sejnina v višini 4% od osnovne plače župana.
Članu občinskega sveta – predsedniku delovnega telesa občinskega sveta pripada za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta sejnina v višini 3% od osnovne plače župana.
Članu občinskega sveta – članu delovnega telesa občinskega sveta pripada za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta sejnina v višini 2% od osnovne plače župana.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
S sklepom o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
S sklepom o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
Člani odborov in komisij, ki niso člani občinskega sveta, dobijo nadomestilo za udeležbo na seji v višini sejnine člana občinskega sveta za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta – tretji odstavek 7. člena tega pravilnika.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v obliki sejnine v naslednji višini:
– Predsedniku nadzornega odbora se po seji prizna sejnina v višini sejnine člana občinskega sveta za udeležbo na seji občinskega sveta – prvi odstavek 7. člena tega pravilnika.
– Članu nadzornega odbora se prizna po seji nadomestilo v višini 50% predsednikove sejnine.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Turnišče.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo polletno za preteklih šest mesecev.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo osnov, ki jih določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, sejnine in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva osnova za izračuna plače, ki je veljala v posameznem mesecu.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 50/99).
Št. 64/07-2007
Turnišče, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti