Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5450. Pravilnik o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan, stran 15032.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 15. člena Statuta Občine Škocjan UPB (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 10. redni seji dne 20. 11. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov turističnih in drugih društev, ki delujejo v turizmu v Občini Škocjan (v nadaljevanju občina), ki so v lokalnem javnem interesu.
Sredstva za sofinanciranje programov se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
Za sofinanciranje se lahko potegujejo naslednji izvajalci turističnih programov:
– društva,
– samostojni ustvarjalci na področju turizma,
– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju turizma ter so njihovi programi v interesu občine.
3. člen
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci turističnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v občini,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni ravni,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju turizma,
– da izvajajo aktivnosti v turizmu v Občini Škocjan,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene turistične dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja društva (velja za društva),
– da aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. Programi sofinanciranja
4. člen
Občina sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem turističnih programov.
Programi in investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
3. Način in postopek za vrednotenje in razdelitev sredstev
5. člen
Občina za turistične programe, ki jih sofinancira iz javnih sredstev, enkrat letno izvede javni razpis. Razpis se izvede po sprejetju proračuna za tekoče leto, v katerem se določi skupni obseg sofinanciranja.
Javni razpis se objavi v Naših korakih, na spletni strani občine ali na drug krajevno običajen način.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti (pogoji iz 3. člena),
– vrednost sredstev, ki so namenjena za predmet javnega razpisa,
– kriterije in merila za izbor projektov in programov in za dodelitev sredstev (priloga 1),
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge, in način njihove dostave,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.
7. člen
Na podlagi prijav na javni razpis komisija izbere turistične programe v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
Komisijo sestavlja šest članov in sicer člani Odbora za turizem in javni uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju družbenih dejavnosti.
8. člen
Javni uslužbenec, ki je član komisije, pregleda prispele vloge in ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.
Vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo.
Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za turistične programe. Sklep o izbiri programov in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predlogov komisije.
Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za spremembe meril za vrednotenje turističnih programov.
9. člen
Sklep o izbiri se vroči vsem predlagateljem turističnih programov. Zoper sklep o izbiri je možno podati ugovor županu občine v roku osem dni od prejema sklepa. O ugovoru odloči župan v roku 15 dni od prejema ugovora.
Predlagatelj turističnega programa ima pravico vpogleda v tiste dele strokovnega mnenje, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in sklepa o izbiri.
10. člen
Z izbranimi izvajalci turističnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli:
– vsebino in obseg izbranega programa,
– čas realizacije programa,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– vračilo sredstev, ki jih izvajalec nenamensko porabi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za turistične programe, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo, se financiranje na predlog osebe, ki jo župan pooblasti, da izvaja nadzor nad izvajanjem pogodbe, takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva.
Izvajalci turističnih programov morajo do konca februarja naslednjega koledarskega leta po letu sklenitve pogodbe o sofinanciranju oddati letno poročilo z dokazili o izvedbi dogovorjenega programa. Če izvajalec tega ne stori, ne more kandidirati za sredstva občine na razpisu za leto, v katerem je dolžan oddati poročilo. V primeru, da posamezni program ni bil v celoti realiziran, se izvajalcu turističnega programa pri javnem razpisu za naslednje leto finančna sredstva ustrezno zmanjšajo oziroma mora izvajalec podati ustrezna dokazila o upravičeni namenski porabi finančnih sredstev.
12. člen
Izjemoma sme župan iz drugih proračunskih sredstev skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče v naprej predvideti oziroma načrtovati.
4. Merila
13. člen
Osnova za obseg sofinanciranje turističnih programov so merila v obliki točkovnega sistema. Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna občine. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov in projektov turistične dejavnosti so specificirana v prilogi 1. Priloga 1 je sestavni del pravilnika.
14. člen
Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov turizma za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
V koledarskem letu 2007 je dovoljena izvedba javnega razpisa z razpisnim rokom krajšim od enega meseca.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 322-0017/2007
Škocjan, dne 20. novembra 2007
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost