Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 47800-33/2007 Ob-32169/07 , Stran 7654
1. Predmet najema: Del kulturnega spomenika Grad Ptuj (EŠD 583) – konjušnica, ki je v lasti Republike Slovenije: parc. št. – 1082/1, – 1082/2, vse k.o. Ptuj. Lastnik: Republika Slovenija. Upravljavec: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 2. Minimalna najemnina in čas trajanja najema: najmanj 600.000,00 EUR za dobo 35 let. 3. Način in rok plačila najemnine: celotna najemnina se izrazi v obliki investicijskih vlaganj v obnovo kulturnega spomenika. Obdobje najema se razdeli v dve fazi (do 1. 5. 2008 ter obdobje od 1. 5. 2008 do izteka najema). Najmanj 600.000,00 EUR mora najemnik vložiti v obdobju do 1. 5. 2008. Vlaganja potekajo v skladu s terminskim načrtom in predvidenimi stroški investicij v obdobju do 1. 5. 2008 ter načrtom predvidene višine investicij v nadaljnjem obdobju od 1. 5. 2008 do izteka petintridesetletnega najema, ki ju predloži najemnik. Roki za izvedbo investicij po terminskem načrtu so bistvena sestavina pogodbe. 4. Drugi pogoji najema: – najemnik je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registriran za opravljanje turistične in gostinske dejavnosti. Najemnik mora biti bodisi ustrezno registriran za opravljanje turistične in gostinske po standardni klasifikaciji dejavnosti. Dokazilo: izpisek iz sodnega registra ali izpisek iz Poslovnega registra Slovenije. – zoper najemnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje najemnikovega poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež. Dokazilo: potrdilo sodišča ali drugega pristojnega organa države, v kateri ima najemnik sedež. – najemnik v zadnjih petih letih pred objavo javne ponudbe ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano s njegovim poslovanjem ali v zvezi s podkupovanjem, oziroma mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je najemniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javne ponudbe. Dokazilo: potrdilo Ministrstva, pristojnega za pravosodje. – najemnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem. Dokazilo: izjava najemnika. – najemnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, kolikor je za opravljanje take dejavnosti posebno dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom. Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, da ima najemnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, kadar gre za dejavnost, za katero je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom. – najemnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima najemnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji. Dokazilo: potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, kjer ima najemnik sedež, da je najemnik poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež (najemnik s sedežem v tujini, mora predložiti še potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati). – najemnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih svojih transakcijskih računov. Dokazilo: obrazec BON-1/P ali potrdilo banke, ki vodi najemnikov TRR, da najemnikov račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran (če ima najemnik odprtih več TRR, predloži potrdila vseh bank). – najemnik mora za obdobje 1997–2007 izkazati vsaj dve referenci s področja vodenja in opravljanja gostinske in turistične dejavnosti v trajanju (neprekinjeno) najmanj 7 let. Dokazilo: seznam referenc na obrazcu razpisne dokumentacije, skupaj s potrdili referenčnih naročnikov na obrazcih iz razpisne dokumentacije. – najemnik mora prostore, ki so predmet najema, postaviti v obratovanje najpozneje do 1. 5. 2008. Dokazilo: razvojni program. – najemnik mora Pokrajinskemu muzeju Ptuj v prostorih, ki so predmet najema, v celoti brezplačno zagotoviti prostor v izmeri najmanj 20 m2, ki ga Pokrajinski muzej Ptuj uporablja za prodajalno vstopnic in spominkov. Ta zaveza najemojemalca zavezuje tudi, če se zaradi zagotavljanja enakih nalog, kot so na kompleksu Gradu Ptuj dodeljene Pokrajinskemu muzeju Ptuj, ustanovi drug subjekt in je opravljanje nalog, ki se nanašajo na kompleks Gradu Ptuj, preneseno nanj. Dokazilo: razvojni program. – najemnik mora v obdobju od sklenitve pogodbe in najpozneje do 1. 5. 2008 (s tem trenutkom mora objekt že obratovati, kar pomeni, da je dostopen za javnost in najemnik v njem že izvaja predvidene aktivnosti) v objekte, ki so predmet oddaje v najem, investirati znesek najmanj v višini 600.000,00 EUR. Dokazilo: razvojni program s prilogami. – najemnik mora za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo v višini 10% predvidenih investicijskih stroškov v celotnem obdobju najema. Dokazilo: bančna garancija za resnost ponudbe in razvojni načrt. 5. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: najemnik mora v petih delovnih dneh po podpisu pogodbe najemodajalcu predložiti nepreklicno bančno garancijo za pravilno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, unovčljivo na prvi poziv, v višini 60.000,00 EUR. Garancija mora veljati najmanj do 31. 12. 2008. Če je v razvojnem programu predvideno investiranje tudi v nadaljnjih letih najema, mora najemnik najmanj trideset dni pred potekom veljavnosti predhodne garancije predložiti novo bančno garancijo v višini 10% od skupne vrednosti investicij, predvidenih v drugi fazi najema. 6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: najemodajalec bo oddal predmetne nepremičnine najboljšemu ponudniku na podlagi merila najvišja ponujena najemnina v obdobju 35 let. 7. Dokumentacija: podrobnejši pogoji so razvidni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko ponudniki zahtevajo od dneva objave v Uradnem listu RS do roka za oddajo ponudb. Dokumentacijo je mogoče prevzeti vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Alenka Kuševič, soba 219, tel. +386/1/369-58-40, e-pošta: alenka.kusevic@gov.si. Dokumentacija je brezplačna. 8. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki se oddajo v najem, je obvezen za vse ponudnike. Najemodajalec bo organiziral ogled za vse ponudnike dne 7. 12. 2007 ob 10.30, na lokaciji konjušnica gradu Ptuj. Za ponudnike, ki se iz objektivnih razlogov tega dne ogleda ne bodo mogli udeležiti, bo najemodajalec naknadno organiziral dodaten ogled. 9. Predložitev ponudb: ponudbe morajo biti podane v pisni obliki na predpisanih obrazcih iz dokumentacije. Ponudniki jih lahko oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno pri vložišču na naslovu najemodajalca: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Najemodajalec bo upošteval samo tiste ponudbe, ki bodo prispele (ne glede na pravila poštnega teka) na zgoraj navedeni naslov do vključno dne 17. 12. 2007 do 10. ure. 10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 31. 12. 2007. 11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 12. 2007, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v II. nadstropju. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji predložiti na vpogled dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.

AAA Zlata odličnost