Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Ob-32167/07 , Stran 7646
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: 1. poslovni prostor – lokal št. 2 v kleti objekta Sokolska ulica 44, Maribor (nezaseden), v izmeri 28,90 m2, vložek št.: 190/2, k.o. Studenci. Izklicna cena je 16.490,00 EUR. 2. poslovni prostor – lokal št. 3 v kleti objekta Sokolska ulica 44, Maribor (nezaseden), v izmeri 33,60 m2, vložek št.: 190/3, k.o. Studenci. Izklicna cena je 19.210,00 EUR. 3. poslovni prostor – lokal št. 19, Koroška cesta 105, Maribor (zaseden z najemnikom), v izmeri 95,73 m2, vložek št.: 2008/9, k.o. Koroška vrata. Izklicna cena je 38.675,00 EUR. 4. poslovni prostor v objektu Celestrina 1, Maribor (zaseden z najemnikom), v izmeri 236,73 m2 (poslovni prostor št. 1 v pritličju – 2. etaža v izmeri 154,91 m2 in prostor v kleti – 1. etaža v izmeri 81,82 m2), parcelna št.: 274/4, št. vložka: 231, k.o. Celestrina. Za predmetni objekt je predlagana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru vknjižba etažne lastnine pod DN 3009/2007. Izklicna cena je 81.090,00 EUR. 5. poslovni prostor v objektu Meljska cesta 57, Maribor (nezaseden), v izmeri 125,51 m2 (poslovni prostor v pritličju – 2. etaža v izmeri 82,02 m2, WC v pritličju – 2. etaža v izmeri 1,24 m2 in kletni prostor – 1. etaža v izmeri 42,25 m2), parcelna št.: 313, vložek št.: 137, k. o. Melje. Za predmetni objekt je predlagana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru vknjižba etažne lastnine pod DN 3103/2007. Izklicna cena je 49.215,00 EUR. 6. poslovni prostor v objektu Nasipna ulica 61, Maribor (zaseden z najemnikom), v izmeri 36,75 m2 (poslovni prostor št. 1, v kleti 1. etaža v izmeri 34,60 m2 in kletni prostor v 1. etaži v izmeri 2,15 m2), parcelna št.: 1495/1, vložek št.: 3287, k.o. Pobrežje. Za predmetni objekt je predlagana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru vknjižba etažne lastnine pod DN 17902/2006 in DN 17903/2006. Izklicna cena je 9.435,00 EUR. 7. poslovna stavba Sokolska ulica 19, Maribor (zaseden z najemnikom), parcelna št.: 1075, stavba v izmeri 266,00 m2, vložek št.: 2135, k.o. Studenci. Dostop do predmetne stavbe je preko parcele št. 1949/2 (služnost dostopa ni urejena). Izklicna cena je 123.760,00 EUR. 8. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7, Maribor (zaseden z najemnikom), v izmeri 78,93 m2, parcelna št.: 1621/1, vložek št.: 1317, k.o. Spodnje Radvanje. Za predmetni objekt etažna lastnina še ni vzpostavljena. Izklicna cena je 62.645,00 EUR. 9. poslovni prostor pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7a, Maribor (zaseden z najemnikom), v izmeri 64,93 m2, parcelna št.: 1621/1, vložek št.: 1317, k.o. Spodnje Radvanje. Za predmetni objekt etažna lastnina še ni vzpostavljena. Izklicna cena je 51.510,00 EUR. III. Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja za vse nepremičnine je 200,00 EUR. Pri enaki ponudbi je najnižji znesek višanja 40,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po končani javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 01270-0100008403-UJP Urad Slovenska Bistrica. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor – klet (sejna soba), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 18. 12. 2007, ob 9. uri. VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 14. 12. 2007 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.: 01270-0100008403-UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin« in oznako točke pod katero se nahaja nepremičnina. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Plačana varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni po končani javni dražbi. Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo varščino. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe pa potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih, ne morejo pridobiti, morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe. – Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja (prodaje) s stvarnim premoženjem last Mestne občine Maribor v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07). XI. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/220-14-11. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na tel. 02/220-14-11. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. XII. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti