Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 74/07 Ob-32304/07 , Stran 7641
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru. II. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Pesnica (MUV, št. 31/07). III. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2007 na območju Občine Pesnica po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: – pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen pravilnika) in – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen pravilnika). IV. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Pesnica za leto 2007 na proračunski postavki 11001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu v okvirni višini 18.000,00 EUR. Navedena sredstva lahko upravičenci pridobijo le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma koliko sredstev so iz teh virov že pridobili. V. Ukrepi, upravičeni stroški, upravičenci in pogoji za pridobitev 1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub posevkov in plodov zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer in zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni živali in rastlin. Upravičeni stroški: – sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni, – sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere, – sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročijo bolezni. Bruto intenzivnost pomoči: – podpora občine, z upoštevanjem uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, se dodeli v višini razlike pomoči do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter živali zaradi bolezni. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev. V primeru zavarovanja rastlinske proizvodnje je pogoj tudi last oziroma zakup kmetijskega zemljišča, ki leži na območju občine, – zavarovalnice, pri katerih so sklenjena zavarovanja za kmetijska gospodarstva, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev: – veljavna zavarovalna polica za leto 2007, – drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti. 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju Cilj pomoči je zagotavljanje tehnične pomoči za višji nivo strokovne izobraženosti in usposobljenosti primarnih kmetijskih pridelovalcev ter boljši dostop do informacij s področja kmetijstva. V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči: 2.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, 2.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe, 2.3 na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, 2.4 za publikacije, kataloge, spletišča. Upravičeni stroški: – stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje, – stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe, – stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini, – stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih na območju Občine Pesnica, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci do pomoči: – pravne osebe (društva), ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena: – dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore, – dokazila o plačilu stroškov v letu 2007, – dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine. VI. Rok in način prijave Razpis je odprt do 6. 12. 2007. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je treba v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: Razpis kmetijstvo« dostaviti na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru. Upoštevale se bodo vloge, prispele do 6. 12. 2007 v vložišče Občine Pesnica, soba št. 108/I do 12. ure oziroma poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 5. 12. 2007. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 10. 12. 2007. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 21. 12. 2007. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v Občinski upravi Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, soba 103/I ali 108/I. Za dodatne informacije lahko pokličite Maček Nevenko, tel. 654-23-67 ali pišete na elektronski naslov obcina.pesnica@pesnica.si z navedbo »razpis kmetijstvo«.

AAA Zlata odličnost