Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5410. Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 14960.

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) ter drugega odstavka 71. člena in petega odstavka 89. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa naloge, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba), ter standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni zaradi opravljanja storitev javne službe, vsebino evidenc in katastra kanalizacije in vodenje ter vsebino registra izvajalcev javnih služb.
2. člen
(1) Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja dejavnosti, in padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh.
(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne šteje za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.
3. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
2. padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
3. industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
4. komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;
5. mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
6. nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
7. greznica je greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
8. obstoječa greznica je obstoječa greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
9. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
10. obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav je obdelava blata pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred odstranjevanjem, z odlaganjem ali sežiganjem, to je stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje in dezinfekcija blata. Za obdelavo blata se štejejo tudi vsi drugi postopki predelave ali odstranjevanja blata, če se izvajajo na območju komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;
11. območje izvajanja javne službe je območje celotne ali dela občine do nadmorske višine 1.500 m, za katero morata biti s predpisi občine določena način in obseg izvajanja javne službe;
12. javna površina je površina objekta ali dela objekta občinske gospodarske javne infrastrukture, ki ima status grajenega javnega dobra po predpisih o graditvi objektov;
13. javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
14. kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali več stavb, ki so priključene na javno kanalizacijo ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti;
15. primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi;
16. sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje;
17. območje površin, predvidenih za širitev naselja, je v skladu s predpisi s področja urejanja prostora določeno območje za širitev naselja;
18. območje poselitve je območje poselitve v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, ali v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
19. vodovarstveno območje je območje v skladu s predpisom, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo;
20. občutljivo območje zaradi evtrofikacije je območje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;
21. občutljivo območje zaradi kopalnih voda je območje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;
22. kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture;
23. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
II. OPREMLJENOST Z JAVNO KANALIZACIJO ZARADI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE
4. člen
(1) Obstoječe območje poselitve mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in operativnim programom na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
(2) Območje površin, predvideno za širitev naselja, ki ni na vodovarstvenem območju, občutljivem območju zaradi evtrofikacije, občutljivem območju zaradi kopalnih voda ali na vplivnem območju kopalnih voda, mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, če je predvidena celotna obremenitev tega območja zaradi načrtovane širitve naselja enaka ali večja od 50 PE in je predvidena letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, večja od 20 PE.
(3) Območje površin, predvideno za širitev naselja, ki je na vodovarstvenem območju, občutljivem območju zaradi evtrofikacije, občutljivem območju zaradi kopalnih voda ali na vplivnem območju kopalnih voda, mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, če je predvidena celotna obremenitev tega območja zaradi načrtovane širitve naselja enaka ali večja od 50 PE in je predvidena letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, večja od 10 PE.
5. člen
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati v javno kanalizacijo ali neposredno v malo komunalno čistilno napravo ali v kanalizacijo iz 6. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se komunalna odpadna voda lahko odvaja v nepretočno greznico, če upravljavec nepretočne greznice zagotavlja njeno praznjenje z uporabo storitev javne službe, izvajalec javne službe pa čiščenje prevzete komunalne odpadne vode in blata v komunalni čistilni napravi.
(3) Odvajanje komunalne odpadne vode v greznice ni dovoljeno, razen če gre za obstoječo greznico in še ni potekel rok za prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, določen v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(4) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora neposredno odvajati v javno kanalizacijo.
(5) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje.
6. člen
Če je več stavb na geografsko zaokroženem območju, na katerem ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te odpadne vode manjša od 50 PE, se lahko komunalna odpadna voda, ki nastaja v teh stavbah:
– odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije, in čisti v mali komunalni čistilni napravi, ki je namenjena skupnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju lastnikov stavb, ali
– se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici in je njeno praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne službe.
7. člen
(1) Komunalno odpadno vodo iz posameznega dela naselja, ki se odvaja v javno kanalizacijo, je treba odvajati v primarno omrežje naselja, če je:
– letna obremenitev odvedene komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje odpadne vode iz posameznega dela naselja v primarno omrežje naselja, večja od 0,1 PE, ali
– dolžina kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti zaradi čiščenja komunalne odpadne vode v komunalni ali skupni čistilni napravi posameznega dela naselja, večja od dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje komunalne odpadne vode iz posameznega dela naselja v primarno omrežje naselja.
(2) Če se komunalna odpadna voda iz posameznega dela naselja, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ne odvaja v primarno omrežje naselja, se mora čistiti v komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je namenjena čiščenju odpadne vode tega območja.
8. člen
(1) Komunalna ali skupna čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja več kot 10.000 PE mora biti opremljena za prevzem in obdelavo blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in obstoječih greznic ter prevzem in obdelavo komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic.
(2) Za naselje ali del naselja, ki mora biti skladno z zahtevami tega pravilnika opremljeno z javno kanalizacijo, je treba zagotoviti izvajanje ukrepov za zmanjševanje odvajanja količin padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo zlasti tiste, ki se odvaja s streh, ali, če je to ekonomsko upravičeno, zagotoviti odvajanje padavinske odpadne vode z ločenim kanalizacijskim omrežjem za odvajanje in čiščenje padavinske vode.
(3) Za naselje ali del naselja, ki je opremljeno z mešano javno kanalizacijo za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, mora upravljavec javne kanalizacije izvajati ukrepe za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvajajo v to javno kanalizacijo zlasti tiste, ki se odvaja s streh.
(4) Za naselje ali del naselja, ki je opremljeno z mešano javno kanalizacijo za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, mora upravljavec javne kanalizacije zagotoviti ustrezno zadrževanje prvega naliva padavinske odpadne vode v napravah za zadrževanje in mehansko čiščenje ter za zajeto padavinsko odpadno vodo po končanem nalivu odvajanje v čistilno napravo.
III. NALOGE JAVNE SLUŽBE
9. člen
Storitve javne službe se morajo zagotavljati na območju celotne občine, razen za posamezne stavbe ali skupino stavb na nadmorski višini nad 1.500 m.
10. člen
(1) Kot storitev javne službe mora izvajalec javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta in
– prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine, in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo kot posebno storitev zaradi uporabe objektov javne kanalizacije.
11. člen
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in
– izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
12. člen
(1) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb, ki jim pripadajo.
(2) Objekti iz prejšnjega odstavka so v upravljanju upravljavcev ali lastnikov stavb, ki jim pripadajo.
(3) Lastniki ali upravljavci iz prejšnjega odstavka morajo sami zagotoviti:
– redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov,
– redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav,
– občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov, nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na 20 let.
(4) Lastniki objektov iz prvega odstavka tega člena lahko vzdrževanje, čiščenje in tehnično preverjanje teh objektov prenesejo s pogodbo na izvajalca javne službe ali na drugo pravno osebo, ki izvaja te storitve.
13. člen
(1) Prevzeto komunalno odpadno vodo in blato mora izvajalec javne službe obdelati na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata.
(2) Če izvajalec javne službe sam ne upravlja komunalne ali skupne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata, mora zagotoviti obdelavo blata pri upravljavcu komunalne ali skupne čistilne naprave, ki ima za obdelavo blata proste zmogljivosti, ali ga obdelati v premični napravi za obdelavo blata.
(3) Za obdelano blato iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav mora izvajalec javne službe zagotoviti predelavo in odstranjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(4) Če namerava izvajalec javne službe uporabiti blato iz čistilnih naprav kot rastlinsko hranilo, mora ravnati kot povzročitelj obremenitve v skladu s predpisi, ki urejajo vnos rastlinskih hranil v tla.
14. člen
(1) Če izvajalec javne službe upravlja komunalno čistilno napravo, mora kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt ravnanja z blatom. V načrt ravnanja z blatom mora izvajalec javne službe vključiti tudi ravnanje z blatom malih komunalnih čistilnih naprav, če ga v okviru storitev javne službe prevzema od upravljavcev malih komunalnih čistilnih naprav ali od upravljavcev komunalnih čistilnih naprav, ki sami ne zagotavljajo ravnanja z blatom.
(2) Načrt ravnanja z blatom iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu z operativnim programom, ki ureja ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav.
15. člen
Izvajalec javne službe mora lastnike ali upravljavce nepretočnih greznic, obstoječih greznic in upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno običajen način obvestiti o:
– komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obdelujeta komunalna odpadna voda in blato,
– rokih in času praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzemanja blata malih komunalnih čistilnih naprav,
– načinu predvidene obdelave prevzetega blata ter nadaljnje uporabe, predelave ali odstranjevanja obdelanega blata in
– drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzem blata malih komunalnih čistilnih naprav.
16. člen
V zvezi z opravljanjem javne službe mora izvajalec javne službe upravljavce površin, iz katerih se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo, redno obveščati in na druge načine seznanjati, da morajo:
– na svojih površinah redno čistiti in vzdrževati utrjene površine in peskolove ter lovilce olj na njih in
– čistiti in vzdrževati svoje kanalske vode, namenjene za odvajanje padavinske vode.
17. člen
(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu: program).
(2) Program mora vsebovati podatke o:
– naseljih in številu prebivalcev, katerim se zagotavljajo storitve javne službe,
– dolžini kanalskih vodov sekundarnega in primarnega omrežja, ki ga upravlja,
– komunalnih ali skupnih čistilnih napravah, ki jih upravlja,
– komunalnih ter skupnih čistilnih napravah ter malih komunalnih čistilnih napravah, za katere zagotavlja prevzem blata,
– nepretočnih greznicah, za katere zagotavlja praznjenje,
– obstoječih greznicah, za katere zagotavlja praznjenje,
– napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo,
– celotni količini komunalne odpadne vode, ki nastaja na območju izvajanja javne službe,
– celotni količini industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
– dolžini kanalskih vodov za odvajanje padavinske vode,
– tipu vozil in opreme za praznjenje nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in obstoječih greznic,
– opremljenosti komunalnih čistilnih naprav za obdelavo blata,
– obdelavi, predelavi in odstranjevanju blata,
– pogostosti (terminski plan) praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, ki mora biti določena na podlagi podatkov iz četrte, pete in šeste alineje tega odstavka,
– vzdrževanju in čiščenju kanalskih vodov,
– rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja uporabnikov storitev javne službe o praznjenju in prevzemanju blata,
– številu stavb, priključenih na javno kanalizacijo,
– številu prebivalcev, za katere se izvaja odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
– številu prebivalcev, za katere se izvajajo storitve prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– številu prebivalcev, za katere se izvajajo storitve praznjenja nepretočnih greznic oziroma obstoječih greznic,
– dolžini mešanega kanalizacijskega sistema,
– dolžini ločenega kanalizacijskega sistema,
– ukrepih za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, namenjeno odvajanju komunalne odpadne vode, zlasti tiste padavinske odpadne vode, ki se odvaja s streh, in
– predvidenih stroških programa.
(3) Podatki iz četrte, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka so: obremenitev in prostornina nepretočnih greznic, obremenitev obstoječih greznic ali obremenitev malih komunalnih čistilnih naprav in prostornina njihovega usedalnika blata, tehnologija čiščenja malih komunalnih čistilnih naprav in lokacija prevzemnega mesta komunalne odpadne vode ali blata pri uporabniku.
(4) Program pripravi izvajalec javne službe v tekočem letu za naslednje leto in ga posreduje občini v uskladitev najkasneje do 31. oktobra v tekočem letu.
(5) Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) posredovati usklajen program najkasneje do 31. decembra tekočega leta v elektronski obliki v skladu z navodili, ki jih ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
(6) Če je izvajalec javne službe javno podjetje, mora biti program sestavni del programa za obvladovanje kakovosti poslovanja.
18. člen
(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o:
– naseljih, kjer zagotavlja storitve javne službe,
– stavbah, ki so priključene na javno kanalizacijo,
– stavbah, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v kanalizacijo, ki ni javna kanalizacija, in čisti v mali komunalni čistilni napravi ali zbira v nepretočni greznici,
– stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja v malo komunalno čistilno napravo,
– stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja v obstoječo greznico,
– stavbah, katerih komunalna odpadna voda se zbira v nepretočno greznico,
– objektih in napravah sekundarnega in primarnega omrežja,
– komunalnih, skupnih in malih komunalnih čistilnih napravah,
– napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo,
– priključkih stavb na javno kanalizacijo,
– celotni količini odvedene in prečiščene komunalne odpadne vode,
– celotni količini odvedene in prečiščene industrijske odpadne vode,
– količinah obdelanega, predelanega in odstranjenega blata,
– količini komunalne odpadne vode, prevzete s praznjenjem nepretočnih greznic,
– utrjenih površinah, za katere zagotavlja odvajanje padavinske vode,
– izdanih potrdilih in strokovnih ocenah po predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in
– stroških izvajanja javne službe.
(2) Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi evidenčni listi o oddaji obdelanega blata v odstranjevanje ali o uporabi blata kot rastlinskega hranila.
(3) Izvajalec javne službe mora dokumentacijo o evidenci iz prvega odstavka tega člena hraniti najmanj pet let.
19. člen
(1) Izvajalec javne službe mora ministrstvu najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto.
(2) Sestavni del poročila o izvajanju javne službe so tudi podatki iz evidence iz prejšnjega člena.
(3) Poročilo o izvajanju javne službe je treba poslati ministrstvu na podlagi navodila, ki ga objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
IV. KATASTER JAVNE KANALIZACIJE
20. člen
(1) Vodenje katastra javne kanalizacije zagotavlja občina v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.
(2) V katastru javne kanalizacije se vodijo podatki o:
– objektih in napravah sekundarnega in primarnega omrežja,
– komunalnih in skupnih čistilnih napravah ter malih komunalnih čistilnih napravah,
– kanalizacijskih priključkih.
(3) Med objekte in naprave javne kanalizacije, ki se evidentirajo v katastru javne kanalizacije, spadajo:
– kanalizacijski vod,
– črpališče,
– razbremenilnik,
– komunalna ali skupna čistilna naprava ter mala komunalna čistilna naprava,
– iztok javne kanalizacije,
– revizijski jašek,
– oprema,
– območje objekta kanalizacijskega omrežja,
– zadrževalnik,
– drugi objekti in oprema javne kanalizacije.
(4) Lokacija objektov in naprav iz prejšnjega odstavka se v katastru javne kanalizacije vodi v skladu s predpisom, ki ureja vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.
(5) Vsebino katastra javne kanalizacije objavi Geodetska uprava Republike Slovenije na svojih spletnih straneh.
(6) Občina mora posredovati morebitne spremembe podatkov v katastru javne kanalizacije, ki bi pomenile tudi spremembo podatkov v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture organu, pristojnemu za geodetske zadeve, v roku treh mesecev od nastanka spremembe.
V. REGISTER IZVAJALCEV JAVNE SLUŽBE
21. člen
(1) Ministrstvo vodi register izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode.
(2) V registru iz prejšnjega odstavka se po posameznih občinah vodijo podatki o:
– izvajalcih javne službe za celotno območje občine,
– občinskih predpisih, ki urejajo izvajanje javne službe,
– območjih, za katere posamezni izvajalec javne službe izvaja predpisane storitve.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka posreduje ministrstvu občina na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
(4) Občina posreduje ministrstvu spremembe podatkov iz drugega odstavka tega člena najpozneje v treh mesecih po nastanku spremembe.
VI. PREHODNE DOLOČBE
22. člen
(1) Zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode iz tega pravilnika morajo biti izpolnjene v rokih, določenih v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(2) Zahteve iz prejšnjega odstavka so za posamezno območje poselitve podrobneje opredeljene v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
(3) Odvajanje komunalne odpadne vode v obstoječe greznice je treba prilagoditi v odvajanje v kanalizacijo ali neposredno v malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico v rokih v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(4) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe do izteka rokov za prilagoditev iz prejšnjega odstavka za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbe zunaj naselja zagotavljati prevzem blata iz obstoječih greznic in njegovo obdelavo, ko je to potrebno oziroma najmanj enkrat na štiri leta.
23. člen
(1) Občina mora za prvi vpis podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, posredovati podatke o obstoječih objektih in napravah javne kanalizacije v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture najpozneje do 31. decembra 2007.
(2) Občina mora prve podatke za vzpostavitev registra izvajalcev javne službe iz 22. člena tega pravilnika poslati ministrstvu najpozneje do 31. decembra 2007.
(3) Izvajalec javne službe mora ministrstvu poslati program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2009 do 31. decembra 2008.
(4) Občina mora na podlagi občinskega predpisa zagotoviti prenos delov kanalizacijskih priključkov obstoječih stavb iz četrtega odstavka 12. člena tega pravilnika v vzdrževanje upravljavcu javne kanalizacije najpozneje do 31. decembra 2010.
24. člen
Določbe 14. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati najpozneje po 1. januarju 2009.
VII. KONČNI DOLOČBI
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 41/04 – ZVO-1 in 50/04).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-132/2007
Ljubljana, dne 13. novembra 2007
EVA 2007-2511-0153
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost