Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5424. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno, stran 14985.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) ter 41. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je župan Občine Cerkno sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
1. člen
S tem sklepom župan Občine Cerkno določa, da se prične s pripravo Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) Občine Cerkno po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in ta sklep.
2. člen
V letu 2007 je začel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07), ki predpisuje izdelavo povsem novih prostorskih aktov na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Za zagotovitev prostorskih aktov, usklajenih z novo prostorsko zakonodajo ter novimi strateškimi dokumenti, mora tudi Občina Cerkno začeti s pripravo Občinskega prostorskega načrta, ki je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.
Prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986–1990 Občine Idrija za območje Občine Cerkno ter spremembe in dopolnitve 2003, ki so bile izdelane v prejšnji družbeno ekonomski ureditvi v okviru sistema družbenega planiranja, zaradi spremenjenega družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki Sloveniji, kljub naknadno sprejetim spremembam opredelitev, ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana je treba nadomestiti z v ZPNačrtu določeno prostorsko strategijo, ki bo opredelila prostorski razvoj Občine Cerkno, in usmeritve za urejanje prostora na območju Občine Cerkno v novih družbeno gospodarskih pogojih.
V okviru dosedanjih aktivnosti so bile pripravljene strokovne podlage za pripravo strategije prostorskega razvoja občine in prostorski red občine po prej veljavnem Zakonu o urejanju prostora (Analiza stanja in teženj v prostoru za območje Občine Cerkno ter Analiza stanja poselitve za območje Občine Cerkno), ki se uporabijo in štejejo kot strokovne podlage za pripravo osnutka Občinskega prostorskega načrta po ZPNačrt.
3. člen
Že izdelane strokovne podlage za potrebe priprave prostorskih aktov Občine Cerkno se smiselno uporabijo pri pripravi OPN Občine Cerkno ter se jih po potrebi dopolni in obnovi. Njihov obseg in vsebina se pripravita v skladu z določili ZPNačrt.
Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPN, najmanj v natančnosti ter v digitalni obliki, ki je predpisana s pravilniki, sprejetimi na podlagi ZPNačrt.
Variantne strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve za OPN bodo, če se bodo izkazale za potrebne, pripravljene v fazi pred razgrnitvijo dopolnjenega osnutka načrta.
4. člen
Občinski prostorski načrt se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom. Sestavni del OPN je urbanistični načrt za naselje Cerkno.
5. člen
Nadaljnji postopek priprave in sprejema OPN bo potekal v naslednjih okvirnih rokih:
+--------+---------------------+----------------+------------+
|    |   Aktivnosti   |  Začetek   |  Konec  |
+--------+---------------------+----------------+------------+
|    1|Sprejem sklepa o   |december 2007  |      |
|    |pripravi OPN     |        |      |
+--------+---------------------+----------------+------------+
|    2|Obvestilo ministrstvu|december 2007  |      |
|    |ter sosednjim občinam|        |      |
+--------+---------------------+----------------+------------+
|    3|Priprava osnutka OPN |januar 2008   |marec 2008 |
+--------+---------------------+----------------+------------+
|    4|Pridobitev smernic s |april 2008   |maj 2008  |
|    |strani pristojnih  |        |      |
|    |nosilcev urejanja  |        |      |
|    |prostora       |        |      |
+--------+---------------------+----------------+------------+
|    5|Priprava dopolnjenega|junij 2008   |avgust 2008 |
|    |osnutka OPN     |        |      |
+--------+---------------------+----------------+------------+
|    6|Priprava in     |junij 2008   |avgust 2008 |
|    |preveritev kakovosti |        |      |
|    |okoljskega poročila *|        |      |
+--------+---------------------+----------------+------------+
|    7|Sprejem OPN v 1.   |september 2008 |      |
|    |branju – občinski  |        |      |
|    |svet         |        |      |
+--------+---------------------+----------------+------------+
|    8|Sodelovanje javnosti;|oktober 2008  |november  |
|    |javna razgrnitev in |        |2008    |
|    |obravnava OPN in   |        |      |
|    |okoljskega poročila* |        |      |
+--------+---------------------+----------------+------------+
|    9|Dopolnitev predloga |december 2008  |januar 2009 |
|    |OPN s stališči do  |        |      |
|    |pripomb in predlogov,|        |      |
|    |danih v času javne  |        |      |
|    |razgrnitve      |        |      |
+--------+---------------------+----------------+------------+
|   10|Potrditev predloga  |februar 2009  |april 2009 |
|    |OPN in opredelitev do|        |      |
|    |*CPVO s strani    |        |      |
|    |pristojnih nosilcev |        |      |
|    |urejanja prostora  |        |      |
+--------+---------------------+----------------+------------+
|   11|Sklep o       |maj 2009    |maj 2009  |
|    |sprejemljivosti OPN |        |      |
|    |skladno z zakonom  |        |      |
+--------+---------------------+----------------+------------+
|   12|Sprejem OPN –    |junij 2009   |      |
|    |občinski svet    |        |      |
+--------+---------------------+----------------+------------+
|   13|Objava odloka o OPN |julij 2009   |      |
+--------+---------------------+----------------+------------+
*v primeru obveznosti izvedbe CPVO
Okvirni roki so odvisni od izdelave potrebnih strokovnih podlag, ki izhajajo iz zahtev smernic nosilcev urejanja prostora ter postopkov sprejemanja posameznih faz.
*V nadaljnjem postopku se glede na pripravljen osnutek OPN preveri obveznost izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen
V skladu s 47. in 51. členom ZPNačrt občina pošlje osnutek občinskega prostorskega načrta ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v sedmih dneh, pošlje nosilcem urejanja prostora, da v zakonsko predpisanem roku podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve oziroma mnenja iz njihove pristojnosti.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi ter podajo smernice in mnenje k predlogu OPN, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor:
– izhodišča za razvoj poselitve,
– izhodišča za varstvo okolja,
– izhodišča s področja ohranjanja narave,
– izhodišča s področja upravljanja z vodami,
– izhodišča s področja oskrbe s pitno vodo (vodni viri),
– izhodišča s področja ravnanja z odpadki.
2. Ministrstvo za promet:
– izhodišča s področja cestnega prometa,
– izhodišča s področja letalskega prometa,
– izhodišča s področja železniškega prometa.
3. Ministrstvo za gospodarstvo:
– izhodišče za razvoj gospodarstva,
– področje notranjega trga – blagovne rezerve,
– izhodišča s področja turizma,
– izhodišča s področja podjetništva in konkurenčnosti,
– izhodišča s področja energetike,
– izhodišča za izkoriščanje naravnih surovin,
– izhodišča s področja komunikacij.
4. Ministrstvo za kulturo:
– izhodišča varstva kulturne dediščine,
– izhodišča s področja kulture.
5. Ministrstvo RS za obrambo:
– izhodišča za potrebe obrambe,
– izhodišča s področja zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi nesrečami.
6. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo:
– izhodišča za potrebe kmetijstva,
– izhodišča za potrebe gozdarstva.
7. Ministrstvo za šolstvo in šport:
– izhodišča za omrežje osnovnih, srednjih in višjih šol ter izobraževalnih in znanstvenih ustanov ter športa.
8. Urad Vlade RS za verske skupnosti:
– ocenitev potrebe po verskih objektih.
9. Direkcija Republike Slovenije za ceste:
– izhodišča za državne ceste.
10. ELES, Elektro Slovenija d.o.o:
– izhodišča za prenos električne energije.
11. Elektro Primorska, d.d.:
– izhodišča za oskrbo z električno energijo.
12. Geoplin:
– izhodišča za oskrbo s plinom.
13. Telekom Slovenije:
– izhodišča za telekomunikacijsko omrežje lokalnega pomena.
14. Zavod RS za varstvo narave:
– izhodišča s področja ohranjanja narave.
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine:
– izhodišča za varstvo kulturne dediščine.
16. Zavod za gozdove RS (OE Tolmin):
– izhodišča za gozdarstvo.
17. Zavod za ribištvo Slovenije:
– izhodišča s področja ribištva.
18. Občina Cerkno:
– izhodišča s področja poselitve in gospodarstva,
– izhodišča s področja vzgoje in izobraževanja,
– izhodišča s področja zdravstva,
– izhodišča s področja lokalnih cest,
– izhodišča s področja vodovoda in kanalizacije.
V skladu z interesom sodelovanja in glede na prostorsko relevantnost se kot nosilca urejanja prostora v postopek lahko vključi tudi druge občinske gospodarske javne službe ter druge organizacije, kolikor bi se v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so potrebni.
7. člen
Izdelavo Občinskega prostorskega načrta financira Občina Cerkno.
8. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter stopi v veljavo z dnem objave.
Po objavi se sklep pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-0003/2007-5
Cerkno, dne 23. novembra 2007
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost