Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5422. Odlok o komunalnih taksah v Občini Benedikt, stran 14984.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 9. redni seji dne 21. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Benedikt
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačevanja komunalnih taks na območju Občine Benedikt, taksni zavezanci, postopek odmere in višina ter plačilo takse.
2. člen
V Občini Benedikt se plačujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. uporabo javnih površin,
2. oglaševanje na javnih mestih.
Za javne površine in javna mesta po tem odloku štejejo javne površine in javna mesta, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in so opredeljene kot takšne po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro ter površine in objekti v lasti Občine Benedikt, ki so namenjene splošni javni rabi.
3. člen
Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je za posamezne taksne predmete določena v tarifni prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke na dan uveljavitve tega odloka znaša 0,10 EUR.
Vrednost točke za posamezno proračunsko leto določa občinski svet.
Olajšave in oprostitve pri določanju in plačevanju posameznih komunalnih taks so določene v taksni tarifi.
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Benedikt in se namensko uporabljajo za vzdrževanje javnih površin.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo predmete, za katere so predpisane komunalne takse.
5. člen
Komunalnih taks ne plačujejo državni ali občinski organi, krajevne skupnosti ter javna podjetja in zavodi, katerih so/ustanovitelj je Občina Benedikt.
Glede na namen se komunalna taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva s sedežem v Benediktu, ter objave teh prireditev na prireditvenem prostoru.
Komunalna taksa se ne plačuje za objave političnih strank/list kandidatov in kandidatov v predvolilnem obdobju.
III. ODMERA KOMUNALNIH TAKS
6. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih v taksni tarifi za posamezne taksne predmete.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil strokovne službe občine o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe ter s potekom dneva uporabe taksnega predmeta, če je taksa določena v dnevih.
7. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti strokovnim službam z začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe. Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število …).
Taksni zavezanec je dolžan v roku 8 dni po nastanku spremembe strokovnim službam občine javiti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake spremembe o taksnih predmetih, se odmeri komunalna taksa po evidenci reklamnih objektov v istem koledarske letu za tekoče leto ali po podatkih službe komunalnega nadzora.
8. člen
Takso odmerja Občinska uprava Občine Benedikt, izterjuje pa pristojni davčni organ po predpisih, ki urejajo davčno izvršbo. Za zapadle in neplačane komunalne takse se lahko s pogodbo prenese na Davčno upravo Republike Slovenije.
Odmera, obračun in pobiranje komunalne takse se lahko s pogodbo prenesejo na Davčno upravo Republike Slovenije.
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku ali tarifi komunalnih taks drugače določeno. Taksnemu zavezancu se odmeri plačilo z odločbo Občinske uprave Občine Benedikt. Osnova za odmero komunalne takse so podatki, pridobljeni na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijave inšpekcijskih služb ter prijave službe komunalnega nadzora.
Taksni zavezanec je dolžan takso plačati v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe. O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu na njegovo zahtevo izda ustrezno potrdilo.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
9. člen
Komunalni nadzornik na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V. GLOBE
10. člen
Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– če uporablja javno površino brez pridobitve dovoljenja.
Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik ali pravna oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena v zvezi z opravljanjem dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 81/02 in 33/03).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
      VII. POSEBNI DEL – TARIFE KOMUNALNIH TAKS

      Tarifa št. 1 – za uporabo javnih površin
+--------+--------------------------------------+--------------+
|1.1.  |uporaba javne površine ob poslovnem  |       |
|    |prostoru:               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |za gostinske vrtove, postavljene v  |    1 točka|
|    |letni sezoni od 1. maja – 31. oktobra |       |
|    |za vsak m2 dnevno           |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|1.2.  |uporaba javnih površin za začasne   |       |
|    |namene:                |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |– za stojnice in kioske za gostinsko |       |
|    |dejavnost               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |za vsak m2 dnevno           |    2 točki|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |– za stojnice in kioske z drugo    |       |
|    |dejavnostjo              |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |za vsak m2 dnevno           |    1 točka|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |– za cirkuse in zabavne parke     |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |za vsak m2 dnevno           |    1 točka|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |– za uporabo javnih površin za ostale |       |
|    |prireditve              |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |za vsak m2 dnevno           |    1 točka|
+--------+--------------------------------------+--------------+


        Tarifa št. 2 – reklamni objekti

+--------+--------------------------------------+--------------+
|2.1.  |prenosni ulični panoji        |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |za vsak m2 dnevno           |    4 točke|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|2.2.  |reklamni plakati           |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |za vsak m2 dnevno           |   0,5 točke|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|2.3.  |cestni transparenti          |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |za vsak m2 dnevno           |    3 točke|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|2.4.  |plakati na drogovih javne       |       |
|    |razsvetljave             |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |za vsak m2 dnevno           |    1 točka|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|2.5.  |enostranski jumbo panoji       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |za vsak m2 dnevno           |   0,5 točke|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|2.6.  |dvostranski jumbo panoji       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |za vsak m2 dnevno           |   0,5 točke|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|2.7.  |reklamni napisi na javnih prevoznih  |       |
|    |sredstvih               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |za vsak m2 dnevno           |   1,5 točke|
+--------+--------------------------------------+--------------+
Št. 42604-032/2007-5
Benedikt, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost