Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5459. Pravilnik o zamenjavi stanovanj Občine Zagorje ob Savi, stran 15040.

Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB in 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 8. redni seji dne 22. 11. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o zamenjavi stanovanj Občine Zagorje ob Savi
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za zamenjave stanovanj v lasti Občine Zagorje ob Savi, postopek zamenjave, varščino in lastno udeležbo ter način zamenjave stanovanj zaradi realizacije stanovanjskega programa Občine Zagorje ob Savi.
2. člen
Za zamenjavo stanovanja lahko zaprosijo najemniki vseh vrst oziroma kategorij najemnih stanovanj v lasti Občine Zagorje ob Savi, razen tistih stanovanj, za katera je sprožen postopek vrnitve prejšnjim lastnikov na podlagi Zakona o denacionalizaciji ali Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ali je na njih še možno uveljaviti pravico ugodne privatizacije po določbah Stanovanjskega zakona iz leta 1991 ali so predmet sodnega ali drugega postopka v zvezi z lastniško pravico.
Najemniku se z zamenjavo stanovanja ne more spremeniti kategorija stanovanja.
II. POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO ZAMENJAVE STANOVANJ
3. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati najemnik, da se uvrsti med upravičence do zamenjave stanovanja, so:
– da ima tekoče poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine in stroškov uporabe stanovanja;
– da proti njemu ne teče sodni postopek za izpraznitev stanovanja;
– da je preteklo vsaj dve leti od njegove vselitve v stanovanje;
– da je v dosedanjem času najema skrbno uporabljal najemniško stanovanje in skupne prostore.
4. člen
Najemnik mora poleg splošnih pogojev iz prejšnjega člena tega pravilnika izpolnjevati vsaj še enega izmed naslednjih pogojev:
– da je stanovanje po površini postalo premajhno ali po strukturi neprimerno zaradi povečanja števila ožjih družinskih članov najemnika;
– da je stanovanje postalo preveliko zaradi zmanjšanja števila ožjih družinskih članov ali želi najemnik preselitev v manjše stanovanje zaradi nižje najemnine in drugih stroškov za uporabo stanovanja;
– da se je najemniku neprofitnega stanovanja, ki je plačal lastno udeležbo, dohodkovno stanje tako spremenilo, da je postal prejemnik subvencije in mu je zato postalo stanovanje po površinskih normativih, ki so vezani na dohodke, preveliko;
– da je stanovanje zaradi bolezenskih, invalidnih ali starostnih razlogov najemnika ali njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim prebivajo, po legi postalo neprimerno.
III. POSTOPEK ZAMENJAVE STANOVANJA
5. člen
O upravičenosti do zamenjave stanovanja se odloči z odločbo v splošnem upravnem postopku.
6. člen
Zaradi omejenega števila razpoložljivih stanovanj za potrebe zamenjav in velikega števila najemnikov, ki izpolnjujejo pogoje za zamenjavo, se vodi seznam čakajočih upravičencev.
7. člen
Upravičenci do zamenjave stanovanja se uvrščajo na seznam čakajočih upravičencev do zamenjave stanovanja po vrsti glede na datum pravnomočnosti odločbe iz 5. člena tega pravilnika.
8. člen
Razpoložljiva stanovanja se dodeljuje v zamenjavo upravičencem iz seznama čakajočih po vrstnem redu, upoštevaje primernost razpoložljivega stanovanja po površini glede na število ožjih družinskih članov in v okviru možnosti tudi strukturo stanovanja, zmožnost plačila najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja, invalidnost, zdravstveno in starostno stanje prosilca.
Upravičencem iz 10. člena tega pravilnika se stanovanje zamenja prednostno.
9. člen
Vsakemu upravičencu iz seznama čakajočih se, upoštevaje določbe 8. člena tega pravilnika, ponudi v zamenjavo primerno stanovanje. Če upravičenec iz utemeljenih osebnih ali družinskih razlogov ne sprejme ponujenega primernega stanovanja, ostane na seznamu čakajočih in se mu še enkrat ponudi drugo primerno stanovanje, pri katerem se v okviru možnosti upošteva razloge, ki jih je navedel pri prvi zavrnitvi zamenjave. Če upravičenec drugič odkloni zamenjavo za primerno stanovanje, se šteje, kdaj mu je bilo ponujeno primerno stanovanje za zamenjavo po pravnomočni odločbi o upravičenosti do zamenjave in se ga črta iz seznama čakajočih.
10. člen
O upravičenosti do prednostne zamenjave stanovanja odloči Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v naslednjih primerih:
– ko nenadoma nastopijo bistveno spremenjene bivalne potrebe zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali drugih razmer;
– ko je upravičenec pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj, na podlagi javnega razpisa, soglašal o najemu manjšega stanovanja (površina stanovanja vsaj 10% manjša od spodnje meje njemu pripadajočega primernega stanovanja), ne glede na čas vselitve, ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz 3. in 4. člena tega pravilnika.
O prednostni zamenjavi stanovanj se vodi seznam upravičencev.
IV. VARŠČINA IN LASTNA UDELEŽBA
11. člen
Zamenjava stanovanja ne vpliva na pravice in obveznosti v zvezi z varščino. Zamenjava stanovanja tudi ne vpliva na pravice in obveznosti v zvezi z lastno udeležbo, razen v primeru, ko upravičenec izpolnjuje pogoje tretje alineje 4. člena tega pravilnika. V tem primeru se lastna udeležba najemniku vrne.
V. ZAMENJAVE STANOVANJ ZARADI REALIZACIJE STANOVANJSKEGA PROGRAMA OBČINE ZAGORJE OB SAVI
12. člen
Kadar je potrebno zaradi realizacije stanovanjskega programa določenega s sprejetim občinskim proračunom ali načrtom razvojnih programov Občine Zagorje ob Savi, preseliti najemnika, se mu ne glede na določbe tega pravilnika po pravnomočnosti odločbe o upravičenosti do zamenjave stanovanja ponudi v zamenjavo primerno nadomestno stanovanje, pri čemer se upošteva njegove dotedanje bivalne pogoje, število ožjih družinskih članov ter zmožnost plačila najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Za vse zadeve, ki niso urejene s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2007
Zagorje ob Savi, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost