Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 478-115/2007 Ob-32283/07 , Stran 7648
Predmeti prodaje Predmeti prodaje so: 1. poslovni prostor v izmeri 44,35 m2, ležeč v objektu na naslovu Koprivnica 24 v Koprivnici, stoječem na zemljišču parc. št. 7/10 – dvorišče v izmeri 555 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 83 m2 in poslovna stavba v izmeri 148 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 163, k.o. Koprivnica, 2. poslovni prostor v izmeri 165,13 m2, ležeč v objektu na naslovu Cesta krških žrtev 59 v Krškem, stoječem na zemljišču parc. št. 3085/6 – sst. stavb. v izmeri 218 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem seznamu št. VIII. k.o. Krško, zemljiščih parc. št. 3051/31 – sst. stavb. v izmeri 37 m2 in parc. št. 3051/32 – sst. stavb. v izmeri 185 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 426, k.o. Krško ter zemljiščih parc. št. 2918/12 – sst. stavb. v izmeri 154 m2 in parc. št. 2918/13 – sst. stavb. v izmeri 5 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 1181, k.o. Krško, 3. poslovni prostor v izmeri 82,77 m2, ležeč v objektu na naslovu Titova 98 na Senovem, stoječem na zemljiščih parc. št. 454/3 – njiva v izmeri 239 m2 in travnik v izmeri 310 m2 in parc. št. 130.S – stavbišče v izmeri 594 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 125, k.o. Dovško, 4. poslovni prostor v izmeri 32,35 m2, vpisan v zemljiškoknjižnem podvložku št. 2036/1, k.o. Krško z identifikacijsko oznako 1.E in kot »lokal v pritličju, Valvasorjevo nabrežje 7, 8270 Krško«, ležeč v objektu na naslovu Valvasorjevo nabrežje 7 v Krškem, stoječem na zemljiščih parc. št. 3951 – dvorišče v izmeri 45 m2 in parc. št. 3958 – stanovanjska stavba v izmeri 125 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 2036, k.o. Krško, 5. objekt na naslovu Podbočje 1, Podbočje, stoječ na zemljišču parc. št. 178.S – stavbišče v izmeri 687 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 966, k.o. Podbočje, 6. del poslovnega prostora v izmeri 10,72 m2 (v celoti 89,40 m2), vpisanega v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1264/12, k.o. Stara vas, z identifikacijsko oznako 11.E in kot »poslovni prostor št. 11, v pritličju, Kolodvorska 1, 8270 Krško«, ležeč v objektu na naslovu Kolodvorska 1 v Krškem, stoječem na zemljiščih parc. št. 200/4 – zelenica v izmeri 23 m2 in dvorišče v izmeri 83 m2, parc. št. 200/8 – zelenica v izmeri 17 m2, zelenica v izmeri 42 m2, zelenica v izmeri 15 m2, dvorišče v izmeri 3 m2, dvorišče v izmeri 3 m2, dvorišče v izmeri 37 m2 in dvorišče v izmeri 21 m2 ter parc. št. 198 – poslovna stavba v izmeri 13 99 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 1264, k.o. Stara vas. Predmeti prodaje so zasedeni z najemniki in so v lasti Občine Krško. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 17. 12. 2007 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Izklicne cene Izklicne cene za predmete prodaje znašajo: – za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 je izklicna cena 15.726,11 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 2 je izklicna cena 80.668,97 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 3 je izklicna cena 45.615,91 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 4 je izklicna cena 19.710,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 5 je izklicna cena 245.410,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 6 je izklicna cena 5.734,93 EUR. Pri predmetih prodaje pod zaporednimi številkami od 1, 2, 3, 4 in 6 so v cenah vključeni tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega objekta. Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 500,00 EUR. Plačilni pogoji: s kupci, najugodnejšimi dražitelji za posamične predmete prodaje, bodo v roku 15 oziroma 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. Drugi pogoji: – pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo, – dražitelji morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji nepremičnega premoženja morajo predložiti dokazila za opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje), – za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno, – pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom ima najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo mora izkoristiti pri prvi javni dražbi, – pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom in pri katerem najemnik ne izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvi javni dražbi, – kupec predmeta prodaje, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z najemnikom, – najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot dražitelj in kupec, – če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija ostala prodajalcu, – uspelemu dražitelju za posamičen predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje, – nepremičnine so naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetov prodaje, – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena, – do sklenitve pravnega posla se lahko postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije, – ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Krško, tel. 07/49-81-279 in tel. 07/49-81-291, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Janji Jordan in Cvelbar Kastelic Karmen, – kupec bo pridobil lastninsko pravico na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.

AAA Zlata odličnost