Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5425. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – spremenjen v letu 2004, stran 14987.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) župan sprejme
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – spremenjen v letu 2004
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
S tem sklepom župan Občine Črnomelj določa, da se v postopku priprave prouči in pripravi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/90 ter Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00 in 119/03) in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986–1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 7/91 in 11/91 ter Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00, 119/03 in 79/04) – spremenjen v letu 2004 (v nadaljevanju: SD PP), ki se nanašajo samo na spremembo načina urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti za dve območji urejanja. S temi dopolnitvami plana se spreminja tudi namenska raba.
Zaradi prostorskih potreb gospodarstva in razvoja turizma kot perspektivne panoge v Beli krajini ter skladnosti z izhodišči strategije razvoja Občine Črnomelj se je Občina Črnomelj odločila, da bo zaradi enostavnejše dosege cilja za razvoj gospodarstva v občini s pomočjo sprememb obstoječega prostorskega plana (saj se je zaradi spremembe prostorske zakonodaje priprava novih prostorskih aktov zavlekla) za potrebe dveh podrobnih načrtov le-to peljalo ločeno tako, kot to dovoljuje 96. člen ZPNačrt, ki je pravna podlaga za pripravo SD PP.
2. Območje prostorskega načrta
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na določitev dveh novih območij v Občini Črnomelj, in sicer območji za občinska podrobna prostorska načrta za potrebe gospodarske cone na Otovcu in za potrebe turističnega območja v bližini Dragatuša.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Predhodno so bile že izdelane podrobnejše strokovne podlage za predvideni območji podrobnih izvedbenih aktov. Nadaljnje strokovne rešitve pripravi izbrani izvajalec v sodelovanju z občino.
4. Roki za pripravo
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskega plana bo
potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
1. osnutek SD PP                    30 dni
2. pridobitev smernic nosilcev urejanja        30 dni
prostora in potrebnost CPVO
3. izdelava dopolnjenega osnutka in          14 dni
okoljskega poročila
4. pridobitev potrdila o ustreznosti          30 dni
okoljskega poročila
5. javna razgrnitev SD PP               30 dni
6. priprava predloga SD PP               21 dni
7. potrditev predloga SD PP              75 dni
8. pridobitev sklepa ministra oziroma vlade      30 dni
glede potrditve predloga SD PP
9. sprejem odloka o SD PP na občinskem svetu      1 dan
Okviren čas za dokončanje celotnega postopka je 8 mesecev.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora na državni ravni za potrebe SD PP so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor – področje poselitve,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor – področje kmetijstva,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – področje gozdarstva,
– Zavod za ribištvo Slovenije,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto – področje gozdarstva,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje – področje okolja,
– Agencija RS za okolje – področje okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode – področje rabe in upravljanja z vodami,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, ARSO, Urad za upravljanje z vodam, Oddelek območja spodnje Save – področje rabe in upravljanja z vodami,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja – področje ohranjanja narave,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za politiko ohranjanja narave, OE Novo mesto – področje ohranjanja narave,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino – področje varstva kulturne dediščine,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto – področje varstva kulturne dediščine,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste – področje prometa,
– Ministrstvo za promet, Sektor za planiranja in analize, OP Novo mesto – področje prometa,
– Ministrstvo za promet, Družba RS za avtoceste – področje prometa,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, OP Novo mesto – področje prometa,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo – področje prometa,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo – področje mineralnih surovin, rudarstva,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije – področje telekomunikacij,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo – področje energetike,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Enota Maribor – področje energetike,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Geoplin plinovodi d.o.o. – področje energetike,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Eles PE – področje energetike,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg – področje blagovnih rezerv,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – področje zaščite in reševanja,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo – področje obrambe,
– Ministrstvo za zunanje zadeve.
Nosilci urejanja prostora na lokalni ravni za potrebe SD PP so:
– Občina Črnomelj, Trg svobode 4, p. Črnomelj – področje občinskih cest,
– Javno podjetje Komunala Črnomelj, Belokranjska c. 24, p. Črnomelj – področje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja,
– JP Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska c. 7, 8000 Novo mesto – distribucija električne energije,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7, p. Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,
– Krajevna skupnost Dragatuš, Podlog 3a, p. Dragatuš,
– Krajevna skupnost Talčji vrh, Rodine 7a, p. Črnomelj.
V skladu s 47. členom ZPNačrt pridobiva smernice nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za okolje in prostora na osnutek prostorskega načrta.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3500-35/2007
Črnomelj, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost