Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 478-250/2007 Ob-32276/07 , Stran 7662
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in 747-13-23; faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost: del zemljišč v stanovanjski coni Grajski log II. na Proseniškem, označeno s parc. št. 264/2, 264/3 in 264/6, k.o. Goričica v izmeri 11.658 m2, za izklicno ceno 757.770,00 EUR brez DDV. Celotna površina zemljišč parc. št. 264/2, 264/3 in 264/6, k.o. Goričica znaša 13.873 m2, od tega zadrži prodajalec za potrebe izgradnje prometne in komunalne infrastrukture del zemljišča skupne površine 2215. Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03) in so namenjena gradnji 14 individualnih stanovanjskih hiš. Pozidava, komunalna in prometna infrastruktura je določena s projektom št. 14125-07-I/AB, ki ga je izdelalo podjetje TMD Invest d.o.o. Ptuj, in je sestavni del javnega razpisa ter sklenjene pogodbe o nakupu. Navedena zemljišča niso komunalno urejena. III. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč. IV. Pogoji prodaje: 1. Predmetna zemljišča se prodajajo kot zaokrožena celota. 2. Nakup po načelu videno – kupljeno. 3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene za zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur – podračun št. 01320-0100004983, sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. 5. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izklicne; – dokazilo o vplačani varščini; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – davčno številko oziroma ID št. za DDV; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika. 7. Izbrani ponudnik se z nakupom predmetnega zemljišča zavezuje zgraditi tudi potrebno komunalno opremo v skladu s projektom št. 14125-07-I/AB, TMD Invest d.o.o., Ptuj, pod nadzorom in v soglasju prodajalca, tako da se sklenitev prodajne pogodbe istočasno šteje tudi za pogodbo o opremljanju, v skladu z določilom 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07). 8. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. 9. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka. 10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 11. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. V. Drugi pogoji Rok za začetek gradnje je eno leto od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja 3. gradbene faze je dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja služnostno pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. VI. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20% DDV) in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. VII. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine Grajski log II – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 17. 12. 2007 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 12. 2007 ob 13. uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost