Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 3528-21/07 Ob-32173/07 , Stran 7647
Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 014, 6250 Ilirska Bistrica. I. Predmet javne dražbe in vrsta pravnega posla Prodaja poslovnega prostora v Gregorčičevi 8d v Ilirski Bistrici pritličje levo (bivši prostori fizioterapije) parc. št. 66/9, k.o. Trnovo. Poslovni prostor meri 101,76 m2 in v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici še ni vpisan kot etažna lastnina. Poslovni prostor je namenjen opravljanju neprofitne dejavnosti s področja zdravstvenega ali socialnega varstva, invalidskih in humanitarnih organizacij, natančneje določenih pod točko II.2. Namembnosti poslovnega prostora ni mogoče spremeniti v obdobju 10 let od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. II. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena znaša 42.000,00 €. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za 500 €. 2. Na dražbi lahko sodelujejo: – društva, ki v skladu s 30. členom Zakona o društvih izkažejo status društva, ki deluje v javnem interesu, če deluje na področju zdravstvenega ali socialnega varstva in ima registriran sedež na območju Občine Ilirska Bistrica najmanj 5 let, ter izkazuje status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega ali socialnega varstva najmanj 3 leta, – invalidske organizacije, ki delujejo na lokalni ravni, ki imajo registriran sedež na območju Občine Ilirska Bistrica najmanj 5 let in jim je priznan status invalidske organizacije, ki deluje na lokalni ravni najmanj 3 leta, – humanitarne organizacije, ki delujejo na lokalni ravni, ki imajo registriran sedež na območju Občine Ilirska Bistrica najmanj 5 let in jim je priznan status humanitarne organizacije, ki deluje na lokalni ravni najmanj 3 leta. Društva oziroma organizacije, ki se udeležijo javne dražbe, morajo v okviru svoje dejavnosti opravljati pretežni del nalog, ki se nanašajo na eno ali več naslednjih aktivnosti: – združevanje in povezovanje invalidov oziroma bolnikov, – zastopanje, zagovarjanje in zadovoljevanje posebnih potreb invalidov oziroma bolnikov, – načrtovanje, organiziranje in izvajanje programov, ki invalidom oziroma bolnikom omogočajo aktivno sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju ovir in bolj neodvisnemu življenju (usposabljanje, prevozi, oskrba s tehničnimi pripomočki, osebna asistenca, dnevni centri, delavnice, rehabilitacijski programi …), – nudijo pomoč pri uveljavljanju potreb bolnikov in invalidov na področju varovanja zdravja, medicinske in socialne rehabilitacije, izobraževanja in usposabljanja, zaposlovanja, kulture, športa, – preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja bolnikov in invalidov, – predstavljajo, varujejo in uveljavljajo pravice in interese bolnikov in invalidov na lokalni ravni. 3. Nepremičnina se odproda v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva in predpisane davčne dajatve in davek na promet nepremičnin, stroške cenitve in stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.) plača kupec. 4. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 5. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki ne more biti nižja od izklicne cene. 6. Rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. 7. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470 pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna, sklic na številko 3528-40/2006. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen je bistvena sestavina pravnega posla, sicer je pogodba razdrta po samem zakonu. Položena kavcija se všteje v kupnino. 8. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov vključno s stroški cenitve. Posest preide na kupca. 9. Višina varščine: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% od izklicne cene (4200 €) na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470 pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna, sklic na številko 3528-21/07. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti. 10. Ogled nepremičnine: ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/714-13-61, int. 124. 11. Udeležba na javni dražbi in dokazila Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – odločbo pristojnega ministrstva o dodelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega ali socialnega varstva oziroma odločbo pristojnega ministrstva o pridobitvi statusa invalidske organizacije, ki deluje na lokalni ravni, oziroma odločbo pristojnega ministrstva o pridobitvi statusa humanitarne organizacije, ki deluje na lokalni ravni, – dokument društva oziroma organizacije, iz katerega mora biti razvidno, da društvo oziroma organizacija opravlja eno ali več aktivnosti, ki so navedene v drugem odstavku 2. točke pod II. Pogoji in pravila javne dražbe: – nepreklicno pisno izjavo društva oziroma organizacije, da namembnosti poslovnega prostora ne bo spreminjal v obdobju 10 let od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe in bo v njem opravljal dejavnost iz točke I. in II, – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke, – odločbo Upravne enote Ilirska Bistrica o registraciji društva oziroma organizacije, – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokade TRR, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR, – pooblastilo za sodelovanje na dražbi z overjenim podpisom pooblastitelja, če dražitelj ni zastopnik društva ali organizacije, ki se mora izkazati z osebno izkaznico, potnim listom ali potrdilom o državljanstvu, – davčno, matično in telefonsko številko. 12. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev javne dražbe, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. III. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Župan ali pooblaščena oseba s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Zastopnik društva oziroma organizacije se mora izkazati z osebno izkaznico, potnim listom ali potrdilom o državljanstvu. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. IV. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v ponedeljek 17. 12. 2007, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje, desno. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na Občino Ilirska Bistrica, tel. 714-13-61, int. 124.

AAA Zlata odličnost