Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Ob-32308/07 , Stran 7663
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Prevalje, Občinska uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-110, faks 02/82-46-124. 2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: nepremičnina, ki se oddaja v najem v naravi predstavlja gostinski lokal (v nadaljevanju: poslovni prostor) v izmeri 38,87 m2, souporabo hodnika v izmeri 8,70 m2, souporabo skladišča v kleti poslovnega prostora v izmeri 28,50 m2, moško in žensko toaleto v skupni izmeri 16,56 m2, odkrito teraso v izmeri 31,76 m2 ter pokrit vrt v izmeri 64,60 m2 in je locirana na parc. št. 614/4 – poslovna stavba v izmeri 194 m2 ter delu parc. št. 614/1 – igrišče v izmeri 17290 m2, oboje pripisano pri vl. št. 115, k.o. Farna vas. Najemojemalec krije vse obratovalne stroške poslovnega prostora, ki se oddaja v najem. Gostinski lokal, ki se daje v najem, se nahaja v objektu Ugasle peči 1, Prevalje, ki je lociran v okviru športnega kompleksa. 3. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po zaključku javnega zbiranja ponudb. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od ponudbe, organizator javnega zbiranja ponudb pa zadrži njegovo varščino. Najemna pogodba se sklepa za obdobje 5-ih let z možnostjo podaljšanja. 4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 odstotkov letne ponudbene cene, t.j. v višini 402 EUR. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelemu ponudniku pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od zaključka dneva javnega zbiranja ponudb. 5. Ponudbena cena: najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet javne ponudbe, znaša neto vrednost 335,01 EUR/mesečno brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo organizatorju javnega zbiranja ponudb ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene. 6. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici na naslov Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, s pripisom »Javna ponudba za najem poslovnega prostora v objektu Ugasle peči 1 – ne odpiraj!«. Ponudbe prispele po pošti ali oddane v tajništvu občine se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene in prispele do 17. 12. 2007 do 12. ure. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 7. Odpiranje ponudb in morebitna ustna javna dražba: odpiranje ponudb bo komisijsko dne 18. 12. 2007 ob 9. uri v sejni sobi Občine Prevalje. V primeru, da bosta ponudbo za najem iste nepremičnine poslala dva ali več ponudnikov s ponujenim najvišjim ponudbenim zneskom, se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila ustna javna dražba. Morebitna ustna javna dražba bo dne 19. 12. 2007 ob 9. uri na naslovu: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje – sejna soba. 8. Znesek višanja: najnižji znesek višanja mesečne najemnine je 20 EUR neto brez DDV. 9. Način in rok plačila najemnine: najemnik mora prvi mesečni obrok najemnine plačati v roku 8 dni od izstavitve fakture na TRR Občine Prevalje št. 01375-0100010242. Plačilo prvega oziroma drugega obroka najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, upoštevajoč vračunano varščino v najemnino. Če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Vse nadaljnje mesečne obroke najemnine je najemnik dolžan plačevati v roku določenem v najemni pogodbi, sicer šteje pogodba za razdrto. 10. Drugi pogoji: a) Nepremičnina se najema po načelu videno-najeto. b) Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije. c) Pisna ponudba mora poleg navedbe imena oziroma firme in naslova ponudnika, predmeta ponudbe in ponudbene cene vsebovati še: – potrdilo o vplačani varščini v višini 10% od letne ponudbene cene v višini 402 EUR na TRR Občine Prevalje št. 01375-0100010242 z navedbo »Plačilo varščine-Ugasle peči 1«. Uspelemu ponudniku bo plačana varščina enkratno všteta v najemnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Prevalje; – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe star največ 15 dni, odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p., staro največ 15 dni; – davčno številko oziroma ID številko za DDV in kontaktno telefonsko številko; – izjavo, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu javnega zbiranja ponudb; – številko banke in številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne vplačana varščina v primeru neuspele ponudbe; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni; – potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p). Tuja pravna oseba mora predložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR); – dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 15 dni (samo za pravne osebe in s.p.); – notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje pri javnem zbiranju ponudb, če je oseba zastopnik. d) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od ponudbene cene. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ki bo ponudil najvišjo ceno. e) Izbrani ponudnik mora v roku 15 delovnih dni od poziva skleniti z Občino Prevalje pogodbo, ki jo pripravi občina ter plačati celotno mesečno najemnino v roku 8 dni od izstavljene fakture, v nasprotnem primeru lahko občina k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist občine. Najemnik bo moral najeto nepremičnino primerno urediti s klopmi, igrali za otroke in vzdrževati najeti poslovni prostor ter okolico, odpiralni čas urediti v skladu z odpiralnim časom celotnega športnega kompleksa v katerem se gostinski lokal nahaja, gostom ponuditi primerno gostinsko ponudbo, ustrezno zatemniti okna, ki se nahajajo na zahodni strani objekta, ki se daje v najem ter ravnati v skladu z veljavno zakonodajo. Najemnik nosi stroške objave razpisa v Uradnem listu RS. f) Ponudbe bo obravnavala posebna komisija. Vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika, o eventualni javni dražbi pa nemudoma. g) Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana, ki jo je imenoval, ustavi začeti postopek. Občina lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem, ne da bi za to navedla razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom. h) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Podrobnejše informacije dobite pri tajniku Občine Prevalje, Stanku Kumpreju, na tel. 02/82-46-114.

AAA Zlata odličnost