Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 633/07 Ob-32159/07 , Stran 7657
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 2. Opis predmeta prodaje: a) (zasedeno) trisobno stanovanje št. 4 s kletjo, površine 91,48 m2, ki je locirano v 3. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ravne 6, 4290 Tržič in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju vknjiženo kot etažna lastnina v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1057/4, k.o. Tržič (oznaka nepremičnine: 4.E). 3. Najemnica stanovanja iz 2.a) točke ima v postopku javnega zbiranja ponudb pod enakimi pogoji predkupno pravico. 4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 5. Izhodiščna (izklicna) cena: a) za trisobno stanovanje pod točko 2.a) 82.866,00 EUR. Izhodiščna (izklicna) cena ne vsebuje nobenih davščin. 6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika za stanovanje iz 2.a) točke: Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno (izklicno) ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni (izklicni) ceni. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 7. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi. 8. Plačilo kupnine v roku iz 7. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb. 9. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se prične po poteku najmanj 15 dni od dneva njegove objave v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, tako da javno zbiranje ponudb velja do 19. 12. 2007 do 11. ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do 19. 12. 2007 do 11. ure po pošti oziroma morajo biti do tega roka vročene osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti »Ponudba za nakup trisobnega stanovanja na naslovu Ravne 6, Tržič – ne odpiraj«. 10. Ponudniki so dolžni do 19. 12. 2007 do 11. ure plačati varščino v višini 10% od ponujene cene za stanovanje pod 2.a) točko. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo ``Varščina za trisobno stanovanje na naslovu Ravne 6, Tržič``. 11. Odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo dne 19. 12. 2007 ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, 1. nadstropje. 12. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. 13. Plačana varščina, brez obresti, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. 14. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje pri javni uslužbenki Meliti Nikše, univ. dipl. iur., tel. 04/597-15-56. 15. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov. 16. Drugi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: stanovanje iz 2.a) točke lahko kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente: – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali fotokopijo osebnega dokumenta za fizične osebe (osebna izkaznica, potni list), – podatke o matični (oziroma EMŠO) in davčni številki ponudnika ter njegovem osebnem oziroma transakcijskem računu, – fotokopijo priglasitvenega lista DURS (le za samostojne podjetnike posameznike), – fotokopijo rednega izpiska iz sodnega registra (le za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe, – notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje pravne osebe, v primeru, da je ne zastopa njen zakoniti zastopnik, – ponujeno ceno, – potrdilo o plačilu varščine, – pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb (obvezno izvirnik). Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič, izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na navedeno, pa komisija pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni od dneva prejema poziva na dopolnitev. 17. Vse stroške v zvezi s prodajo stanovanja pod 2.a) točko nosi kupec, razen stroška izdelave cenitvenega poročila, ki ga plača prodajalec. 18. Izročitev stanovanja iz 2.a) točke v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. 19. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino. Občina Tržič ima pravico zadržati varščino tudi v primerih, ki so določeni v prodajni pogodbi. 20. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič dolžna izročiti vse potrebne listine. 21. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine. 22. To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti