Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5426. Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Hrpelje - Kozina, stran 14988.

Na podlagi drugega odstavka 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo ZSV-UPB2), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 28/99 – popr., 127/03, 125/04 in 120/05) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 76/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 9. redni seji dne 22. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa organizacijo, način in obliko izvajanja socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v delu, ki se nanaša na socialno oskrbo na domu (v nadaljevanju Pomoč na domu), upravičence do socialne oskrbe, obseg in vrste storitev ter merila za določitev cene storitev in oprostitve plačil.
2. člen
Pomoč družini na domu, ki se izvaja v obliki socialne oskrbe na domu, je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu.
II. IZVAJALCI
3. člen
Javno službo za storitev Pomoč družini na domu lahko izvajajo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o socialnem varstvu in Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
Pomoč družini na domu v skladu s predpisi Zakona o socialnem varstvu organizira in izvaja izvajalec, ki mu je bila podeljena koncesija za opravljanje javne službe »Pomoč družini na domu«.
Pomoč družini na domu lahko na podlagi ponudbe pod enakimi razpisnimi pogoji za podelitev koncesije in na podlagi neposredne pogodbe o izvajanju izvaja tudi javni zavod, ki je registriran za izvajanje te storitve.
Pomoč družini na domu lahko na podlagi ponudbe pod enakimi razpisnimi pogoji za podelitev koncesije in na podlagi neposredne pogodbe o izvajanju izvaja tudi organizacijska enota Centra za socialno delo, ki je registrirana za izvajanje te storitve.
4. člen
Občinski svet s koncesijskim aktom določijo vrsto in obseg storitev, za katere se objavi javni razpis za podelitev koncesije.
Koncesija se podeli na javnem razpisu.
Koncesijo za opravljanje javne službe Pomoč družini na domu podeli na podlagi zakonodaje s področja socialnega varstva in predloga komisije pristojni občinski organ. Komisijo sestavljajo: dva predstavnika odbora pristojnega za področje sociale, en član občinskega sveta, ki ni član odbora, pristojnega za področje sociale, en predstavnik strokovne službe družbenih dejavnosti in en predstavnik strokovne službe s področja sociale.
Občina sklene z izbranim izvajalcem storitve »Pomoč na domu« ustrezno koncesijsko ali neposredno pogodbo, s katero se določijo pogoji, vsebina, način in obseg izvajanja storitve ter medsebojne obveznosti in pravice.
III. UPRAVIČENCI
5. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Hrpelje - Kozina, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
6. člen
Postopek za uveljavljanje pravice do storitev na domu se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Center za socialno delo Sežana lahko začne postopek po uradni dolžnosti, če izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi katerega je potrebno določeni osebi nuditi storitev.
Prvi del storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju, plačilu in načinu opravljanja storitve.
Drugi del zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
Obseg, cena in vrsta storitve se določita s pisnim dogovorom med upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom in izvajalcem javne službe, ki se obnavlja vsake tri mesece.
IV. VRSTA IN OBSEG STORITEV
7. člen
Socialna oskrba družini na domu se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
8. člen
Storitev Pomoč družini na domu obsega v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev dva dela:
Strokovna priprava izvajanja storitve v obliki analize primera priprave dogovora in kontaktov z udeleženci v procesu nudenja pomoči traja povprečno 10 ur.
Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu traja do 4 ure dnevno oziroma do 20 ur tedensko.
V. CENA IN PLAČILO STORITEV
9. člen
Cena storitve socialne oskrbe na domu se oblikuje na način, ki ga določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in jo predlaga izvajalec storitve. K ceni ali revalorizaciji cene storitve si mora izvajalec pridobiti soglasje občinskega sveta pred začetkom opravljanja storitve.
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na domu. Storitve se zaračunava po dejansko opravljenih efektivnih urah.
Cena storitve je sestavljena iz naslednjih stroškov storitve pomoči na domu:
– stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in
– stroškov vodenja (strokovna priprava, vodenje in koordiniranje).
Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov so sestavljeni iz naslednjih elementov:
– stroški dela,
– materialni stroški,
– stroški amortizacije in investicijsko vzdrževanje za vozilo. V primeru, da je v stroških za materialne storitve vključena kilometrina, se ne upoštevajo stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja vozila.
Cena storitve pomoči na domu ne zajema sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije.
Uskladitev cen se glede na letne rasti elementov na podlagi 2. točke 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev opravi enkrat letno, praviloma v februarju.
Izvajalec si mora k revalorizaciji cene storitve pridobiti soglasje občinskega sveta. Potrjena revalorizirana cena prične veljati s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge za pridobitev soglasja k uskladitvi cene.
Letne rasti elementov iz prejšnjega odstavka enkrat letno, in sicer najkasneje do 1. februarja v letu, objavi minister, pristojen za socialno varstvo.
10. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati stroške izvajanja storitve v višini veljavne cene storitve, zmanjšane za subvencijo občine, ki v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev znaša najmanj 50% celotnih stroškov storitve.
Občinski svet lahko s sklepom določi višji odstotek subvencije k ceni storitve.
VI. OPROSTITVE PLAČILA STORITVE
11. člen
Vsi upravičenci so oproščeni plačila storitve v višini 50% celotnih stroškov storitve.
Če občina sprejme sklep o dodatni subvenciji k ceni storitve, so upravičenci s stalnim prebivališčem v občini dodatno oproščeni plačila v višini, določeni v sklepu.
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo stroškov storitev Pomoč družini na domu in nimajo zavezancev, ki bi jih bili dolžni preživljati ali bi plačilo storitve presegalo njihovo plačilno sposobnost, lahko vložijo pri Centru za socialno delo Sežana vlogo za oprostitev plačila storitve.
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitve upravičenca in morebitnih zavezancev odloča Center za socialno delo Sežana po postopku in na način, ki ga določa Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev.
Če je zavezanec za plačilo pravna oseba, ni upravičen do oprostitev.
12. člen
Oprostitev plačila se lahko določi za določen čas, a največ za dobo 12 mesecev. Oprostitev plačila se lahko določi ponovno, če pristojni organ ugotovi, da je to najprimernejši način za reševanje trenutne situacije upravičenca.
Center za socialno delo Sežana vsako leto na začetku leta po uradni dolžnosti preveri, ali upravičenci oziroma zavezanci, ki jim je bila priznana oprostitev, še izpolnjujejo pogoje po merilih, ki jih določa Vlada Republike Slovenije, in na novo odloči o višini oprostitve na podlagi ugotovitve dejanskega stanja po postopku in na način, kot velja za odločanje o oprostitvi.
Center za socialno delo Sežana lahko na podlagi vloge upravičenca oziroma zavezanca ali ugotovitve trenutnega dejanskega stanja določi tudi višjo oprostitev, kot bi bila določena po merilih Vlade RS, če za tako oprostitev predhodno pridobi soglasje občine.
13. člen
Če ima občina sprejet sklep o prepovedi odtujitve in obremenitve premoženja v primerih uveljavljanja oprostitve plačila socialno varstvene storitve, lahko upravičenec iz občine, ki je lastnik nepremičnin, uveljavlja oprostitev plačila stroškov storitve le, če z izjavo dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnin v korist te občine. Zemljiškoknjižni vpis opravi občina na podlagi dokončne odločbe Centra za socialno delo Sežana o določitvi oprostitve plačila stroškov storitve »Pomoč družini na domu«.
14. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitve »Pomoč družini na domu« v naslednjih primerih:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezanca in do oprostitve ali delne oprostitve ni več upravičen,
– če se ugotovi, da je upravičenec pridobil pravico do delne ali celotne oprostitve na podlagi lažnih podatkov ali pa ni sporočil spremembe dejstev in okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravico do oprostitve in višino oprostitve.
15. člen
Upravičenec ali zavezanec, ki je delno ali v celoti oproščen plačila storitve, je dolžan Center za socialno delo Sežana obvestiti o vsaki spremembi dejstev in okoliščin, ki so podlaga za določitev delne ali celotne oprostitve plačila storitve »Pomoč družini na domu«, najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe. Če Center ugotovi, da sporočena sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice do oprostitve in na višino oprostitve, izda novo odločbo, s katero na novo določi višino oprostitve, ki prične veljati s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.
16. člen
Če je upravičenec ali zavezanec pridobil pravico do delne ali celotne oprostitve plačila storitve na podlagi lažnih podatkov oziroma Centra za socialno delo Sežana ni pravočasno obvestil o spremembi stanja, ki bi lahko vplivala na višino oprostitve, je dolžan občini, ki je zanj plačevala delež plačila v višini dodatne oprostitve, ta delež, do katerega ni bil upravičen, vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila storitve.
Če je bila upravičencu ali zavezancu oprostitev priznana na podlagi prikazovanja lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je le-ta dolžan plačniku storitve povrniti tudi vse ostale stroške izvajanja storitve skupaj z zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neupravičeno priznana.
VII. NAČIN PLAČILA STORITVE
17. člen
Uporabnik poravnava svoje obveznosti na podlagi Dogovora o izvajanju storitve ter višini plačila.
Dogovor o izvajanju storitve ter višini plačila med upravičencem in izvajalcem storitve »Pomoč družini na domu« se sklene pred začetkom izvajanja storitve. Dogovor vsebuje podatke o izvajalcu in uporabniku storitev, o vrstah in obsegu storitve, o višini in načinu plačila za opravljene storitve ter opredeljuje obveznosti izvajalca in uporabnika.
Dogovor se obnavlja ob vsaki spremembi, ki vpliva na višino plačila uporabnika, vedno pa ob spremembi cene storitve.
Izvajalec je dolžan fotokopije dogovorov redno posredovati pristojnemu občinskemu organu občine, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče.
18. člen
Občine v skladu s pogodbo o izvajanju storitve in na podlagi mesečnih zahtevkov, ki jih izstavlja izvajalec, zagotavljajo izvajalcu razliko med obračunom dogovorjenih opravljenih storitev in prejetimi plačili s strani upravičencev.
VIII. DOKUMENTACIJA
19. člen
Izvajalec storitve »Pomoč družini na domu« je dolžan voditi evidenco naslednjih dokumentov:
– osebnih kartonov uporabnikov z evidencami osebnih podatkov v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in Zakona o varovanju osebnih podatkov,
– dogovorov o izvajanju storitve z uporabniki,
– dnevnikov o izvedbi storitev s podatki: kdo izvaja storitev, komu se pomoč nudi, o vsebini pomoči, tedenskem obsegu pomoči in obdobju izvajanja pomoči, o opravljenih poteh (smeri in prevoženi kilometri), ki jih praviloma s podpisom potrdi uporabnik,
– podatkov o plačilih in oprostitvah,
– supervizijskih obravnav.
20. člen
Izvajalec je dolžan občinam posredovati naslednjo dokumentacijo:
– delno polletno poročilo, ki obsega opis opravljenega dela z oceno realizacije plana do 15. julija tekočega leta,
– končno letno poročilo izvajalca o izvedenih urah storitve pomoči na domu po občinah, ki obsega opis opravljenega dela, realizacijo opravljenih efektivnih ur in oceno realizacije plana po vrstah storitev do 15. januarja za preteklo leto,
– najavo finančnega plana za prihodnje leto do 15. novembra,
– medobdobno poročilo na zahtevo občine.
21. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem storitev pri uporabniku vrši izvajalec, ki obenem sprejema tudi vse pritožbe in pripombe uporabnikom.
Nadzor nad pogodbeno dogovorjeno vsebino in obsegom izvajanja storitve pri izvajalcu vršijo pristojni občinski organi.
IX. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Občina bo obseg izvajanja storitve v letu 2007 določila v skladu z realiziranim povprečnim obsegom opravljenih storitev v letu 2006.
23. člen
Obseg storitve glede na število uporabnikov in izvajalcev (1 neposredni/a izvajalec/ka na 5 uporabnikov) se bo z določili Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010 ob upoštevanju Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih predpisov usklajeval postopoma do leta 2010.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 24/00).
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 162-10/2007-2
Hrpelje, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič - Midre l.r.

AAA Zlata odličnost