Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5436. Odlok o oglaševanju, obveščanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Mozirje, stran 15018.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZSL-UPB1 – Uradni list RS, št. 100/05), 68. člena Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/06), 3., 4., 17. in 18. člena Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo – ZP1-UPB4 (Uradni list RS, št. 23/07), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 64/07) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 13. redni seji dne 19. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o oglaševanju, obveščanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
1) S tem odlokom se določajo pogoji, načini in obveznosti za postavljanje objektov in naprav (v nadaljevanju: objektov) za oglaševanje in usmerjanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja, obveščanja in usmerjanja za območje Občine Mozirje, postavljenih na zemljiščih in objektih, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, javnih površinah ter zasebnih površinah in objektih za oglaševanje za lastne potrebe.
2) Oglaševanje, obveščanje in usmerjanje obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za vizualno in zvočno oglaševanje širši javnosti.
3) Oglasno in usmerjevalno sredstvo je namenjeno širši javnosti takrat, kadar je nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in vizualno oziroma zvočno zaznavno iz odprtega javnega prostora.
4) Na oglasnih in usmerjevalnih mestih se postavljajo stalni ali začasni oglasni in usmerjevalni objekti.
2. člen
1) Pomen izrazov, ki se v tem odloku uporabljajo:
– oglasno mesto je prostor za namestitev oglasnih objektov,
– oglasni objekt je v skladu s projektom celostne grafične podobe izdelana tabla, ki služi nameščanju oglasnih sredstev,
– oglasna sredstva so obvestila in sporočila v obliki plakatov, nalepk, transparentov, letakov, napisov, znakov in simbolov s sporočilno vsebino, ki se namestijo na oglasni objekt,
– usmerjevalno mesto je prostor za namestitev usmerjevalnih objektov,
– usmerjevalni objekt je v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00) in projektom celostne grafične podobe Občine Mozirje izdelan objekt, na katerega se nameščajo usmerjevalni znaki oziroma usmerjevalne table,
– usmerjevalna sredstva so turistična in druga obvestilna signalizacija usmerjevalne funkcije, ki se namesti kot usmerjevalni znak oziroma usmerjevalna lamela na skupinskem nosilcu.
3. člen
Oglasna mesta in usmerjevalna mesta so določena na podlagi analize prometnih tokov, izbranega prometnega režima in v skladu s predpisi za področje javnih cest in varnosti cestnega prometa, s prostorskimi akti Občine Mozirje na zemljiščih, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, javnih površinah ter zasebnih površinah in objektih za oglaševanje za lastne potrebe. Oglasni in obvestilni objekti se izvedejo v skladu s projektom celostne grafične podobe Občine Mozirje.
Usmerjevalni objekti z usmerjevalnimi znaki se izvedejo ob javnih cestah v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi ob javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00) – v nadaljevanju pravilnik.
4. člen
Za postavljanje in vzdrževanje objektov za oglaševanje na oglasna mesta in usmerjevalnih objektov na usmerjevalna mesta ter njihovo vzdrževanje občina izbere najugodnejšega izvajalca.
5. člen
Oglaševanje in obveščanje na oglaševalskih mestih in komercialno usmerjanje na usmerjevalnih mestih se opravlja kot dejavnost pooblaščenega izvajalca – Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirja (v nadaljevanju izvajalec oglaševanja) na podlagi sklenjene pogodbe med Občino in izvajalcem oglaševanja. Izvajalec oglaševanja in komercialnega usmerjanja vsako oglaševalsko sredstvo in usmerjevalno sredstvo opremi s svojim žigom in časom izvajanja oglaševanja.
6. člen
Pristojni organ Občine Mozirje izdela kataster oglasnih in usmerjevalnih mest, v skladu s predhodno izdelanim projektom. Izvajalec oglaševanja mora kataster redno dopolnjevati na podlagi prostorskih aktov in soglasij k postavitvi oglaševalskih in usmerjevalnih objektov. V načrtu zemljiškega katastra morajo biti določeno mesto, velikost, izgled oglaševalskega mesta in usmerjevalnega mesta v skladu s projektom celostne grafične podobe Občine Mozirje.
II. OGLAŠEVANJE IN OBVEŠČANJE
7. člen
1) Oglasni objekti za oglaševanje in obveščanje so stalni objekti in začasni.
Stalni objekti za oglaševanje in obveščanje so:
– oglasni stebri,
– oglasni panoji,
– svetlobne vitrine,
– samostojne ali na stene pritrjene vitrine in table,
– oglasni panoji z vrtljivo površino,
– nosilci in drogovi čezcestnih transparentov,
– oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave,
– krajevni objekti za oglaševanje,
– prosto stoječi panoji.
2) Začasni objekti za oglaševanje in obveščanje so:
– prenosljivi panoji,
– samostoječi prapori in zastave,
– čezcestni transparenti,
– drugi podobni premični objekti.
3) Prosto stoječi mega panoji in ne prosto stoječe oblike oglaševanje, kot so slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, so dovoljene samo na lokacijah, ki jih določi pristojni organ občine.
III. STALNI OBJEKTI ZA OGLAŠEVANJE IN OBVEŠČANJE
8. člen
1) Za postavitev stalnega oglasnega objekta za oglaševanje je treba pridobiti v skladu z veljavno zakonodajo ustrezno upravno dovoljenje.
2) Na površinah in objektih, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali drugo pravico, javnih površinah ter zasebnih površinah in objektih za oglaševanje za lastne potrebe je oglaševanje in obveščanje dovoljeno samo na oglasnih mestih in objektih za oglaševanje in obveščanje in na način, ki je določen s tem odlokom.
3) Oglasna sredstva na oglasnih objektih lahko namešča samo izbrani izvajalec oglaševanja v skladu s 5. členom tega odloka.
Obveznosti izvajalcev
9. člen
S stalnimi oglasnimi objekti upravlja izvajalec oglaševanja. Postavitev oglaševalskih objektov in vzdrževanje opravi izbran izvajalec.
Izvajalec oglaševanja mora skrbeti:
– da redno vzdržuje in obnavlja objekte za oglaševanje,
– da sam opravlja dejavnost oglaševanja (določa pogoje, zagotavlja nameščanje in odstranjevanje oglasnih sredstev),
– da rešuje reklamacije naročnikov oglaševanja v skladu s poslovno doktrino,
– da vsak objekt za oglaševanje označi z njegovim logotipom,
– da so oglasna sredstva, ki jih namešča na oglasne objekte, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme oglasno sredstvo viseti na oglasnem objektu,
– da so oglasna sredstva na oglasnem objektu primerno razvrščena,
– da odstranjuje z oglasnih objektov oglasna sredstva, ki niso opremljena s štampiljko in datumom,
– da poškodovana oglasna sredstva odstrani v najkrajšem možnem času,
– da vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov za oglaševanje,
– da v dveh dneh po prejemu pisnega opozorila uradne osebe Občine Mozirje odstrani vsa oglasna sredstva, ki niso nameščeni v skladu s tem odlokom,
– da po preteku datuma veljavnosti oglasnih sredstev le-ta odstrani, najkasneje pa v roku treh dni.
IV. ZAČASNI OBJEKTI ZA OGLAŠEVANJE IN OBVEŠČANJE
10. člen
1) V primeru oglaševanja in obveščanja z začasnimi objekti iz 7. člena tega odloka se oglasna mesta pridobijo pri izvajalcu oglaševanja na podlagi vloge stranke.
2) Postavitev začasnega objekta za oglaševanje po tem členu je možna le na lokacijah, ki jih v naprej določi pristojen občinski organ in na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, javnih površinah ter zasebnih površinah in objektih za oglaševanje za lastne potrebe. Takšna postavitev lahko traja največ 30 dni.
3) Za postavitev začasnega oglasnega objekta iz 7. člena tega odloka ni potrebno gradbeno dovoljenje in se jih lahko postavi le s soglasjem iz prve alinee tega člena. Če se jih namerava postaviti na objektu oziroma zemljišču, ki leži v varovalnem pasu ali na varovanem območju, je treba pred postavitvijo pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe.
4) Za ureditev oglaševanja po tem členu mora stranka pri izvajalcu oglaševanja pridobiti dovoljenje, s katerim se dovoljuje predlagano oglaševanje in oglasno mesto oziroma objekt ter odmeri uporabo v skladu s projektom celostne grafične podobe Občine Mozirje.
V. OGLAŠEVANJE IN OBVEŠČANJE ZA POSEBENE NAMENE
11. člen
1) Društva s sedežem v Občini Mozirje lahko nameščajo in odstranjujejo plakate in obvestila za potrebe svojih neprofitnih dejavnosti le v sodelovanju z izvajalcem oglaševanja. Prav tako organizatorji volilne kampanje nameščajo plakate in obvestila le v sodelovanju z izvajalcem oglaševanja. Oglasna sredstva volilne kampanje se odstranijo v roku, ki ga določa Zakon o volilni kampanji.
2) Za ureditev oglaševanja po tem členu mora stranka pri izvajalcu oglaševanja pridobiti dovoljenje, s katerim se določi predlagano oglaševanje in oglasno mesto ter odmeri uporabo v skladu s projektom celostne grafične podobe Občine Mozirje in izdelanimi merili za ovrednotenje oglaševalskega sredstva na oglaševalskem mestu.
VI. OGLAŠEVANJE IN OBVEŠČANJE ZA LASTNE POTREBE
12. člen
Objekti za oglaševanje in obveščanje, stalni in začasni, služijo za oglaševanje proizvodov in storitev samostojnih podjetnikov in pravnih oseb za lastne potrebe na njihovih poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, kjer opravljajo svojo dejavnost.
Oglaševanje za lastne potrebe pomeni oglaševanje izdelkov in storitev iz njihove registrirane dejavnosti.
Postavitev stalnih in začasnih objektov za oglaševanje za lastne potrebe se izvede v skladu z 8. in 10. členom tega odloka.
13. člen
Z objekti za oglaševanje in obveščanje za lastne potrebe gospodarijo lastniki in pooblaščen izvajalec oglaševanja v občini.
14. člen
Oglaševanje za potrebe tretjih oseb se izvaja le na objektih za oglaševanje na prostorsko določenih oglaševalskih mestih in zanje skrbi izključno pooblaščeni izvajalec.
VII. USMERJEVALNI ZNAKI
15. člen
Državni pravilnik o usmerjevalnih znakih, določa:
– enotno likovno podobo usmerjevalnih znakov ter njihovih nosilcev in enoten način njihove skupinske ali individualne postavitve;
– vsebinsko ločitev usmerjevalnih znakov;
– izhodiščne lokacije postavitev skupinskih in po potrebi drugih usmerjevalnih znakov;
– postopek in pogoje za določanje tarif in pogoje za izdajo ustreznih dovoljenj in postavitev;
– pogoje za njegovo diferencirano uporabo;
– pogoje za samostojno postavitev usmerjevalnih znakov;
– postopek odločanja o uskladitvi interesov za postavljanje usmerjevalnih znakov;
– podrobnejše pogoje in postopke za izbor pooblaščenega operaterja;
– urejanje odnosov pri skupni uporabi nosilcev za potrebe mestnega in komercialnega vodenja in
– druge tehnične in organizacijske podrobnosti za izvedbo določb tega odloka.
16. člen
Za nameščanje usmerjevalnih objektov je pristojen izvajalec iz 4. člena. Izvajalec namešča usmerjevalne objekte na podlagi naročila pristojnega občinskega urada in v skladu z izdelanim projektom. Postavljanje teh znakov in njihovo vzdrževanje gre v breme javnih sredstev.
17. člen
Zbiranje in urejanje interesov za postavljanje komercialnih usmerjevalnih znakov, vodenje potrebnih postopkov, naročanje postavljanja usmerjevalnih objektov izvaja izvajalec oglaševanja na podlagi izdelanega projekta in te aktivnosti izvaja kot svojo tržno dejavnost v skladu z izdelanimi merili za ovrednotenje usmerjevalnega sredstva na usmerjevalnem mestu.
18. člen
Postavitev in vzdrževanje usmerjevalnih objektov za potrebe komercialnega vodenja se izvede na podlagi pogodbe med Občino in izvajalcem. Izvajalec oglaševanja pa s pogodbeno dogovorjenim deležem sofinancira vzdrževanje usmerjevalnih objektov.
VIII. OBVEZNOSTI
19. člen
Višina ter način plačevanja obveznosti za oglaševanje, obveščanje in komercialno usmerjanje se ureja skladno s projektom celostne grafične podobe Občine Mozirje in izdelanimi merili za ovrednotenje usmerjevalnega sredstva na usmerjevalnem mestu in oglaševalskega sredstva na oglaševalskem mestu, ki jih potrdi Občinski svet Občine Mozirje.
Obveznost nastane z dnem namestitve oglasnega objekta in usmerjevalnega objekta in se plačuje za vsako vrsto oglaševanja in komercialnega usmerjanja v celoti vnaprej.
Okoliščina, da oglaševalec ni uporabljal oglasnega objekta, ne vpliva na plačilno obveznost.
Obveznosti oglaševanja ne plačujejo:
– samostojni podjetniki in pravne osebe za oglaševanje za lastne potrebe na svojih poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, kjer oglašujejo svojo registrirano dejavnost, kolikor upoštevajo projekt celostne grafične podobe Občine Mozirje.
IX. PREPOVEDI
20. člen
Na območju Občine Mozirje je prepovedano:
– nameščanje oglasnih sredstev in usmerjevalnih sredstev na drevesa;
– trositi oglasna sredstva po javnih površinah in površinah v lasti občine;
– zakrivanje vsebine oglasnih in usmerjevalnih sredstev, ki so nameščeni v skladu s tem odlokom;
– nameščanje kakršnihkoli oglasnih in usmerjevalnih sredstev izven objektov za oglaševanje in usmerjanje;
– nameščanje kakršnihkoli oglasnih in usmerjevalnih sredstev na površinah in objektih v lasti občine in ostalih javnih površinah.
X. NADZOR
21. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka opravljajo pooblaščene uradne osebe občinske uprave in izvajalec oglaševanja.
22. člen
Izvajalec oglaševanja izda zahtevo o takojšnji odstranitvi objekta za oglaševanje, če ugotovi, da je le-ta postavljen v nasprotju z določili tega odloka.
Izvajalec oglaševanja izda zahtevo o takojšnji odstranitvi oglasnega sredstva in komercialne usmeritve, če ugotovi, da je ta nameščen v nasprotju z določili tega odloka.
Pritožba zoper to zahtevo izvajalca oglaševanja, izdano na podlagi tega odloka, ne zadrži njene izvršitve.
23. člen
Izvajalec oglaševanja, obveščanja in usmerjanja mora občinsko upravo sproti obveščati oziroma ji posredovati podatke o kršiteljih odlokov, ki se nanašajo na oglaševanje in usmerjanje.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– ravna v nasprotju z določili 6. in 8. člena tega odloka;
– kot izbrani izvajalec oglaševanja ne izvede oglaševanja za potrebe volilne kampanje;
– ravna v nasprotju s prepovedmi iz 20. člena tega odloka.
Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika.
25. člen
Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prepovedmi iz 20. člena tega odloka.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o reklamiranju in plakatiranju v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 34/96).
2) S potrditvijo meril za ovrednotenje usmerjevalnega sredstva na usmerjevalnem mestu in oglaševalskega sredstva na oglaševalskem mestu v Občini Mozirje preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Mozirje (Uradno glasilo ZSO, št. 08/96).
3) Oglasna mesta in usmerjevalna mesta z vrsto možnih objektov se določi na podlagi analize prometnih tokov, izbranega prometnega režima in v skladu s predpisi za področje javnih cest in varnosti cestnega prometa v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
4) V prostorske akte Občine Mozirje se oglasna mesta in usmerjevalna mesta z vrsto možnih objektov vključi v fazi načrtovanja le-teh.
5) Merila za ovrednotenje usmerjevalnega sredstva na usmerjevalnem mestu in oglaševalskega sredstva na oglaševalskem mestu v Občini Mozirje iz 3. člena tega odloka se sprejme v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
27. člen
Z obstoječimi objekti za oglaševanje, ki niso v nasprotju s predpisi s področja prometne infrastrukture in zagotavljanja varnosti, upravlja izvajalec oglaševanja.
Obstoječi objekti za oglaševanje in komercialno usmerjanje se uporabljajo do vzpostavitve oglaševalskih in usmerjevalnih mest na podlagi prostorske dokumentacije in v skladu z ustrezno projektno dokumentacijo.
28. člen
Obstoječe pogodbe, ki urejajo oglaševanje in komercialno usmerjanje, prenehajo veljati z uveljavitvijo tega odloka.
29. člen
V času volilne kampanje se način oglaševanja in obveščanja določi s posebnim sklepom župana v skladu z zakonom.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost Odloka o oglaševanju v Občini Mozirje (Uradno glasilo ZSO, št. 5/01).
31. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0011/2007
Mozirje, dne 19. novembra 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost