Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 73/07 Ob-32305/07 , Stran 7642
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru. 2. Opis predmeta prodaje Gradbene parcele, ki se nahaja znotraj ureditvenega območja naselja Jarenina, namenjena za stanovanjsko gradnjo, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Kriteriji, ki jih mora zainteresirani kupec zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino primernih kupcev: – najnižja ponudbena cena za nepremičnino pod: – zap. št. 1 znaša 29.280,00 eurov, – zap. št. 2 znaša 22.715,00 eurov, – zap. št. 3 znaša 22.210,00 eurov, – zap. št. 4 znaša 20.971,00 eurov. V ceno ni vštet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 4. Oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo Ponudbe se oddajo na obrazcih razpisne dokumentacije. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 30. novembra 2007, vsak delovni dan v času uradnih ur, na sedežu Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru, soba 109/I, tajništvo župana. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje priloge oziroma dokazila: – podatke o ponudniku, – ponudbena cena, – pravne osebe – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – samostojni podjetniki – izpis iz registra Davčne uprave RS, – fizične osebe – potrdilo o državljanstvu ponudnika, – za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% najnižje ponudbene cene, najkasneje do roka za predložitev ponudbe na transakcijski račun Občine Pesnica št. 01289-0100008733, odprt pri Banki Slovenije z navedbo »kavcija za javno dražbo z oznako številke parcele, za katero se kavcija plačuje« – dokazilo o plačani varščini se predloži pisni ponudbi in je njen sestavni del, – potrdilo o plačanih davkih. 5. Osnovni kriterij, po katerem se bodo vrednotile ponudbe: – najvišja ponujena cena. 6. Rok za oddajo ponudbe je 17. december 2007, do 9. ure, priporočeno v zapri ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine z navedbo številke gradbene parcele, za katero se ponudba daje« ali osebno, na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden polni naslov ponudnika. Ponudnik, ki je zainteresiran za več gradbenih parcel, mora podati ponudbo za vsako parcelo posebej. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo prispele do roka na naslov prodajalca. V primeru, da ponudnik, ki je ponudbo oddal in ne želi sodelovati na javnem razpisu, lahko ponudbo umakne do vključno 17. decembra 2007 do 9. ure. Plačana kavcija se ponudniku vrne najkasneje v 8 dneh od dneva umika ponudbe. 7. Javno odpiranje pisnih ponudb bo v ponedeljek, 17. decembra 2007, ob 9.30, v prostorih Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, sejna soba klet. 8. Ostale določbe: – prodaja se izvede po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z zemljiščem kasnejših reklamacij, – na javnem odpiranju ni višanja ponudbene cene, – upoštevale se bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od najnižje ponudbene cene, – ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom, – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb, – pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbo v roku iz prejšnjega stavka, prodajalec zadrži njegovo varščino. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Ponudnik, ki na javnem razpisu ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 8 dneh po izvedenem javnem odpiranju, – kupec plača stroške notarske sestave kupoprodajne pogodbe, davčne dajatve, notarsko overitev prodajalčevega podpisa, stroške vpisa v zemljiško knjigo in druge dajatve in stroške, nastale v zvezi s prometom nepremičnin, – kupec je dolžan pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. 9. Način in rok plačila kupnine: – kupec mora poravnati kupnino v celoti najkasneje v roku 8 dni od dneva izstavitve računa. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov, navedenih v sedmi alinei 8. točke tega razpisa. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 10. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 31. decembra 2007. 11. Župan lahko ustavi postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov po prevzemu razpisne dokumentacije. 12. Kontaktni osebi za dajanje informacij: Irena Ribič Hlebec ali Vilko Fartely, vsak dan od 8. do 11. ure, tel. 02/654-23-09, faks 02/654-23-19, e-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si. 13. Ogled nepremičnin je mogoč po dogovoru.

AAA Zlata odličnost