Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5404. Priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi Dvanajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2006, stran 14957.

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 272. in 111. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) na seji 22. novembra 2007, ob obravnavi Dvanajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2006, sprejel naslednja
P R I P O R O Č I L A
I. USTAVNE PRAVICE
1. Vlada Republike Slovenije naj pripravi dopolnitev Zakona o medijih v tem smislu, da bodo predvidene sankcije za medije, novinarje in za urednike, ki zavestno in grobo kršijo pravice posameznikov do spoštovanja zasebnosti in osebnostnih pravic zlasti ob senzacionalističnem izrabljanju otrok.
2. Pri pripravi sprememb Kazenskega zakonika naj se na ustrezen način uredijo sankcije za tiste, ki zavestno in grobo kršijo pravice posameznikov do spoštovanja zasebnosti in osebnostnih pravic zlasti ob senzacionalističnem izrabljanju otrok.
3. Vlada Republike Slovenije in drugi državni organi naj se hitreje odzivajo na odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
4. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi mehanizme za ukrepanje ob pojavih sovražnega govora.
II. DISKRIMINACIJA
5. Vlada Republike Slovenije in drugi pristojni organi naj se odzivajo na opozorila o institucionalno pogojeni diskriminaciji, na katero opozarjajo Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Zagovornica načela enakosti in mednarodne institucije.
6. Vlada Republike Slovenije naj pripravi zakonsko rešitev, ki bo zagotavljala uspešno varstvo pred diskriminacijo pri zaposlovanju.
III. OMEJITEV OSEBNE SVOBODE
7. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi dosledno spoštovanje človekovih pravic ter mednarodnih standardov pri ravnanju z osebami, ki jim je odvzeta prostost.
8. Minister, pristojen za zdravje, naj v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, čim prej določi zdravstvene zavode, v katerih se lahko izvršujejo varnostni ukrepi obveznega psihiatričnega zdravljenja.
9. Pristojna ministrstva in drugi državni organi morajo sprejeti učinkovitejše ukrepe za resocializacijo storilcev po prestani kazni.
IV. PRAVOSODJE
10. Sprejmejo naj se ukrepi, ki bodo zagotavljali učinkovitejše delovanje pravosodnega sistema.
11. Pravosodni organi naj mladoletnim žrtvam kaznivih dejanj zagotovijo strokovno in učinkovito zastopanje in pomoč.
12. Ministrstvo, pristojno za pravosodje, naj prouči izvajanje določb o uklonilnem zaporu v Zakonu o prekrških in zagotovi poenotenje načina izvajanja tega ukrepa.
13. Vlada Republike Slovenije naj pripravi spremembe predpisov, ki bodo zagotavljali, da bodo rasistični motivi pri kaznivih dejanih in prekrških opredeljeni kot posebna obteževalna okoliščina in ustrezno sankcionirani.
V. POLICIJSKI POSTOPKI
14. Vlada Republike Slovenije in ministrstvo, pristojno za pravosodje, naj pripravita normativne rešitve, ki bodo zagotovile pravico do neodvisne preiskave v primeru verjetnega zatrjevanja mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja represivnih državnih organov (policije) v skladu z odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice.
15. Vlada Republike Slovenije in pristojno ministrstvo naj pripravita zakonske rešitve za obvezno obrambo mladoletnih osumljencev v času policijskega odvzema prostosti.
VI. UPRAVNE ZADEVE
16. Državni zbor Republike Slovenije naj sprejme ustavni zakon, ki bo uredil položaj izbrisanih.
17. Vlada Republike Slovenije in pristojno ministrstvo naj zakonsko uredita možnost prijave bivališča osebam, ki jim ni mogoče določiti niti tako imenovanega zakonskega prebivališča po sedežu centra za socialno delo, ker niso prejemniki socialno varstvenih pomoči.
18. Vlada Republike Slovenije naj se opredeli do vprašanja povračila materialne in nematerialne škode materialnim oškodovancem, vojnim ujetnikom in prisilno mobiliziranim v nemško vojsko v času druge svetovne vojne in ustrezno ukrepa.
19. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi, da bodo delodajalci izpolnjevali svoje obveznosti za plačilo prispevkov pri njih zaposlenih delavcev ter da bo njihovo neplačevanje takoj sankcionirano.
20. Vlada Republike Slovenije in pristojna ministrstva naj zagotovijo učinkovitejše delovanje in ukrepanje inšpekcijskih služb.
VII. STANOVANJSKE ZADEVE
21. Vlada Republike Slovenije naj prouči stanje na področju stanovanjskih razmer in pripravi zakonske spremembe in potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili hitrejše reševanje stanovanjskih problemov mladih in socialno šibkih družin in posameznikov.
VIII. DELOVNA RAZMERJA
22. Vlada Republike Slovenije in pristojna ministrstva naj s svojimi ukrepi spodbujajo delodajalce za večje spoštovanje delovnopravne zakonodaje in zagotovijo potrebne pogoje za učinkovitejše delo in ukrepanje inšpekcij dela.
IX. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
23. Vlada Republike Slovenije naj pospeši postopke dogovarjanja za sklenitev socialnih sporazumov z državami naslednicami bivših republik SFRJ in s tem omogoči bivšim zaposlenim v Republiki Sloveniji ustrezne prejemke iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
X. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
24. Vlada Republike Slovenije naj si prizadeva za čimprejšnjo zakonsko ureditev področja duševnega zdravja.
25. Ministrstvo, pristojno za zdravje, naj sprejme potrebne ukrepe, da bodo zagotavljali odločanje pristojnih organov o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v predpisanih zakonskih rokih.
26. Ministrstvo, pristojno za zdravje, naj izboljša vodenje postopkov načrtovanja in izvedbe investicij v prostore in opremo zdravstvenih zavodov tako, da bo omogočeno pravočasno dokončanje investicij.
XI. SOCIALNO VARSTVO
27. Vlada Republike Slovenije naj s spremembo zakonodaje zagotovi transparentnost pri prejemanju socialnovarstvenih prejemkov tako, da bo odločanje o vseh na enem mestu in da bo s tem omogočen ugodnejši položaj za najbolj ogrožene.
XII. OTROKOVE PRAVICE
28. Pristojno ministrstvo naj pripravi širšo analizo in oceno zavodskega varstva otrok.
29. Vlada Republike Slovenije naj prouči potrebo za ureditev zagovorništva za otroke in mladostnike.
Št. 700-01/93-19/51
Ljubljana, dne 22. novembra 2007
EPA 1596-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost