Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5447. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju individualne zazidave (Uglarjevo) na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu, stran 15028.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 22/99, 24/03, 106/05 in 23/07) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 12. redni seji dne 27. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju individualne zazidave (Uglarjevo) na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu
1. člen
1. S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje individualne zazidave (Uglarjevo) na Podgorski cesti, ki vsebuje podlage in merila za odmero komunalnega prispevka.
2. Odlok določa:
– obračunsko območje opremljanja stavbnih zemljišč,
– skupne in obračunske stroške komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
3. Sestavni del odloka je tudi Program opremljanja stavbnih zemljišč za individualno zazidavo (Uglarjevo) na Podgorski cesti. Program s prilogami je na vpogled na sedežu MO Slovenj Gradec.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na komunalno opremo oziroma območje njene uporabe,
2. komunalna oprema na obračunskem območju je infrastruktura, ki jo sestavljajo: ureditev priključne in internih dovoznih cest, ureditev vodovodnega omrežja, ureditev kanalizacijskega omrežja, izvedba NN elektro omrežja in javne razsvetljave, plinovodno omrežje, telekomunikacijsko omrežje in CAVT omrežje,
3. komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini,
4. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo oziroma povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost znotraj obračunskega območja, ki ga določa odlok,
5. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
6. neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela objekta in se izračuna na standardu SIST ISO 9836,
7. parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno zgraditi objekt in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
1. Obračunsko območje za komunalno infrastrukturo je opredeljeno s tem odlokom in obsega naslednje parcele v k.o. Stari trg: 312/2, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 312/9, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, 312/14, 312/15, 312/16, 312/17, 312/18 in
2. Obračunsko območje je prikazano v grafičnem izrisu, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.
4. člen
1. Na območju in 3. člena tega odloka je načrtovana izgradnja naslednje komunalne opreme:
– gradnja dveh dovoznih cest širine 4,5 m2 in enostranskim pločnikom širine 1,5 m,
– gradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja,
– odovodnjavane odpadnih vod,
– NN elektro omrežje in javna razsvetljava,
– plinovodno omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje,
– CAVT omrežje.
2. Poleg navedene komunalne opreme je na območju še potrebno:
– prestavitev srednje napetostnega daljnovoda.
3. Komunalna oprema in druga infrastruktura je podrobneje opredeljena v Lokacijskem načrtu individualne zazidave (Uglarjevo) na Podgorski cesti (Uradni list RS, št. 77/06 in 8/07), ki ga je izdelal Studio Varia d.o.o., Ravne na Koroškem, pod št. V-020/U2004.
5. člen
1. Program opremljanja obravnava določeno komunalno infrastrukturo zgrajeno v prvi fazi (sedem stanovanjskih hiši), ki je že zgrajena in drugo fazo (za deset stanovanjskih hiš), ki bo zgrajena do konca leta 2009.
2. Za vso nepredvideno novo komunalno infrastrukturo se izdela nov program opremljanja z ovrednotenjem stroškov izgradnje nove komunalne infrastrukture.
6. člen
Skupni stroški komunalne opreme na obračunskem območju in obračunski stroški komunalne opreme na obračunskem območju znašajo:
+--------------------+------------+-------------+--------------+
| Vrsta komunalne  |  Skupni  | Obračunski | Drugi viri |
|    opreme    |stroški EUR | stroški EUR |   EUR   |
+--------------------+------------+-------------+--------------+
|cesta        | 206.434,86|  206.434,86|       0|
+--------------------+------------+-------------+--------------+
|fekalna in meteorna | 147.957,00|  147.957,00|       0|
|kanalizacija    |      |       |       |
+--------------------+------------+-------------+--------------+
|vodovodno hidrantno |  71.439,07|  71.439,07|       0|
|omrežje       |      |       |       |
+--------------------+------------+-------------+--------------+
|nizkonapetostno   |  39.868,96|  39.868,96|       0|
|elektro omrežje in |      |       |       |
|javna razsvetljava |      |       |       |
+--------------------+------------+-------------+--------------+
|prestavitev     |  20.000,00|      0|   20.000,00|
|srednjenapetostnega |      |       |       |
|daljnovoda     |      |       |       |
+--------------------+------------+-------------+--------------+
|telekomunikacijsko |  64.800,00|      0|   64.800,00|
|omrežje       |      |       |       |
+--------------------+------------+-------------+--------------+
|plinovodno omrežje |  52.500,00|      0|   52.500,00|
+--------------------+------------+-------------+--------------+
|CAVT omrežje    |  3.500,00|      0|   3.500,00|
+--------------------+------------+-------------+--------------+
|pridobivanje    |  7.000,00|      0|   7.000,00|
|zemljišč za cesto  |      |       |       |
+--------------------+------------+-------------+--------------+
|lokacijski načrt  |  11.475,55|      0|   11.475,55|
+--------------------+------------+-------------+--------------+
|projekt za     |  16.416,00|      0|   16.416,00|
|komunalno ureditev |      |       |       |
+--------------------+------------+-------------+--------------+
|parcelacija     |  3.294,79|       |   3.294,79|
|zemljišč      |      |       |       |
+--------------------+------------+-------------+--------------+
|Skupaj       | 644.686,23|  465.699,89|  178.986,34|
+--------------------+------------+-------------+--------------+
7. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na obračunskem območju so preračunani na enoto mere, to je na m2 parcele (Cp((ij))) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct((ij))) ter znašajo:
+---------------+----------+---------+---------+---------------+
|  Vrsta    |Obračunski| Parcele |NTP (m2) | Stroški na  |
| komunalne   | stroški |  (m2) |     |  enoto EUR  |
| opreme    |  EUR  |     |     +-------+-------+
|        |     |     |     |parcele| NTP Ct|
|        |     |     |     | Cp (p | (t(ij)|
|        |     |     |     | (ij)) |  9  |
+---------------+----------+---------+---------+-------+-------+
|ceste     |206.434,86|12.043,00| 3.098,25| 17,14| 66,62|
+---------------+----------+---------+---------+-------+-------+
|fekalna in   |147.957,00|12.043,00| 3.098,25| 12,28| 47,75|
|meteorna    |     |     |     |    |    |
|kanalizacija  |     |     |     |    |    |
+---------------+----------+---------+---------+-------+-------+
|vodovodno   | 71.439,07|12.043,00| 3.098,25|  5,93| 23,05|
|in       |     |     |     |    |    |
|hidrantno   |     |     |     |    |    |
|omrežje    |     |     |     |    |    |
+---------------+----------+---------+---------+-------+-------+
|nizkonapetostno| 39.868,96|12.043,00| 3.098,25|  3,31| 12,86|
|elektro    |     |     |     |    |    |
|omrežje in   |     |     |     |    |    |
|JR       |     |     |     |    |    |
+---------------+----------+---------+---------+-------+-------+
|Skupaj     |465.599,89|12.043,00| 3.098,25| 38.66| 150,28|
+---------------+----------+---------+---------+-------+-------+
8. člen
1. Vsi stroški komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 30. 8. 2008.
2. Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na obračunskem območju na enoto mere iz 6. člena tega odloka, ki se letno valorizirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornici Slovenije, pod »Gradbene dela – ostala nizka gradnja«.
3. Kot izhodiščni datum za indeksacijo se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
9. člen
1. Komunalni prispevek za posamezno vrsto načrtovane komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) * Cp((ij)) * D(pi) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct((ij)) * D(ti)
Oznake v enačbi pomenijo:
KP(i)     – komunalni prispevek za posamezno vrsto
        komunalne opreme;
A(parcele)   – površina parcele objekta;
Cp((ij))    – indiksirani stroški opremljanja kvadratnega
        metra parcele s posamezno vrsto komunalne
        opreme na obračunskem območju;
D(pi)     – delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka;
K(dejavnosti) – faktor dejavnosti;
Ct((ij))    – indeksirani stroški opremljanja
        kvadratnega metra neto tlorisne površine
        objekta z določeno vrsto komunalne opreme
        na obračunskem območju;
A(tlorisna)  – neto tlorisna površina objekta;
D(ti)     – delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka.
2. Skupni komunalni prispevek za komunalno opreme na obračunskem območju se izračuna s seštevanjem izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme na naslednji način:
KP = vsota KP(i).
Oznake pomenijo:
KP – skupni izračunani komunalni prispevek za komunalno opremo na obračunskem območju,
KP(i) – izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju.
10. člen
1. S tem odlokom se na obračunskem območju določi naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka D(pi) znaša 0,50;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka D(ti) znaša 0,50.
2. Faktor dejavnosti K(dejavnost) je enak 1 za vse stavbe.
3. Oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.
11. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi pogoji upravljavca posamezne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih individualnih hišnih priključkov.
12. člen
1. Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava z odločbo.
2. Občinska uprava izda odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, občinska uprava pa o izdani odločbi obvesti tudi organ, pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
3. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
13. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna, namenjena za gradnjo komunalne infrastrukture.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost