Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Ob-32122/07 , Stran 7666
1. Predmet prodaje je navedeno število delnic pri posamezni delniški družbi, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega ponujenega paketa delnic posamezne delniške družbe. 2. Predmet prodaje je navedena nominalna vrednost poslovnega deleža: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika: a) ponujeno ceno, b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila kupnine, c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe, d) dokazilo o vplačani varščini. Ponudbe morajo biti brezpogojne. 4. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 4.000 EUR za vsako posamezno družbo iz razpisa. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U., d.o.o., št. 02923-0253101949 odprt pri NLB d.d., s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic oziroma poslovnega deleža družbe (navesti naziv družbe)«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru. 6. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U., d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno zbiranje ponudb za nakup delnic oziroma poslovnega deleža družbe (navesti naziv družbe) – ne odpiraj«, najpozneje do 10. 12. 2007 do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo v skladu s 3. točko tega razpisa nepopolne. 7. Na podlagi tega razpisa D.S.U., d.o.o. ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu D.S.U., d.o.o., vsak delavnik med 9. in 11. uro, pri Špeli Medved, tel. 01/589-48-81.

AAA Zlata odličnost