Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 478-55/2007-3 Ob-32471/07 , Stran 7656
I. Naziv in sedež organizatorja javnih ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnih ponudb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Predmet prodaje: A) Objekti in zemljišča 1. Nekdanja stražnica Moroslavica, parc. št. 2753/2 gosp. posl., v izmeri 194 m2, dvorišče v izmeri 1.696 m2, ZKV 606, k.o. Gorjansko (ni v najemu) a) Izhodiščna cena: 10.000,00 EUR. 2. Nekdanja stražnica Hum, parc. št. 2545/1 stavba v izmeri 218 m2 in dvorišče v izmeri 5.698 m2, ZKV 31,k.o. Kojsko: (v najemu); a) Izhodiščna cena: 270.000,00 EUR. 3. Stavbno zemljišče (funkcionalno) v Ljubljani - Črnuče, parc. št. 626/5 travnik v izmeri 456 m2, ZKV 368, k.o. Črnuče; a) Izhodiščna cena: 25.100,00 EUR. B) Stanovanja 1. Slovenska Bistrica, dvosobno stanovanje s kabinetom št. 3 v I. etaži Tomšičeva ul. 40, v izmeri 87,75 m2 (zasedeno), stoječe na parc. št. 887/1 letnik 1978 z ident. št. 0753-01165-3. b) Izhodiščna cena: 54.000,00 EUR. c) Ogled stanovanja: 12. 12. 2007 od 8. do 9. ure. 2. Kranj, Trg Rivoli 8, trisobno stanovanje št. 18 v III. nad. (zasedeno), s površino 86,72 m2 s kletjo, stoječe na parc. št. 212/6 ZKV 881, k.o. Klanec z ident. št. 2121/472/18. a) Izhodiščna cena: 131.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 12. 12. 2007 od 8. do 9. ure. 3. Velike Bloke, Velike Bloke 3b, dvosobno stanovanje št. 2 v pritličju (zasedeno), s površino 82,24 m2 s kletjo 2x, stoječe na parc. št. 2005 ZKV 249, k.o. Velike Bloke z ident. št. 1637/31/. a) Izhodiščna cena: 28.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 12. 12. 2007 od 8. do 9. ure. 4. Jezersko, Zg. Jezersko 57, Zg. Jezersko, trisobno stanovanje št. 3 v I. nad. (zasedeno), s površino 94,23 m2 s kletjo, stoječe na parc. št. 367/41 ZKV 43, k.o. Zg. Jezersko z ident. št. 2076/513/3; a) Izhodiščna cena: 42.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 12. 12. 2007 od 8. do 9. ure. 5. Pivka, Postojnska cesta 9, dvosobno stanovanje št. 12, v III. nad. (zasedeno), s površino 60,75 m2 s kletjo, stoječe na parc. št. 1025/2 ZKV 163, k.o. Petelinje z ident. št. 2501/404/; a) Izhodiščna cena: 43.100,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 12. 12. 2007 od 8. do 9. ure. 6. Postojna, Cankarjeva 5a, dvosobno stanovanje s kabinetom št. 2, v I. nad. (zasedeno), s površino 78,50 m2 s kletjo 2x, stoječe na parc. št. 3012 ZKV 1632, k.o. Postojna z ident. št. 2490/18/; a) Izhodiščna cena: 69.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 12. 12. 2007 od 8. do 9. ure. IV Ogled nepremičnin 1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki so navedeni ob stanovanjih. 2. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 3. 12. 2007 do 18. 12. 2007 na tel. 01/471-–22-13 med 12. in 15. uro, kontaktna oseba: Jasna Jelen. V. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine se prodajo v celoti po sistemu videno kupljeno. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. 2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija; pri tem imajo osebe, ki nepremičnino uporabljajo, pod enakimi pogoji predkupno pravico. 3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja sam. 4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe (v 30 dneh po odpiranju ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-41000000; položena varščina se všteje v kupnino. 5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Vse davčne dajatve plača kupec. 6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. 7. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. 9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 500,00 EUR, – od 50.000,00 EUR do 100.000,00 EUR za 2.000,00 EUR, – od 100.000,00 EUR do 150.000,00 EUR za 4.000,00 EUR. VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe: 1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18, 19119-7141998-41000000. 2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p., ipd.), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. VII. Postopek: 1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, Ljubljana, do 19. 12. 2007 do 12. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin SGN-19/12/2007 – Ne odpiraj.« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03. Izvedbo javne ponudbe nadzoruje pristojna komisija. X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 19. 12. 2007 ob 14. uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v sejni sobi, št. 327 v 3. nadstropju Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti