Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5414. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2005–2014), stran 14971.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2005–2014)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2005–2014), št. 09-39/05 z dne 16. 2. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Slovenske Konjice, ki meri 11.525,35 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Slovenske Konjice in Zreče, oziroma v katastrskih občinah Križevec, Stranice, Preloge, Škalce, Bezina, Tepanje, Perovec, Spodnje Gruškovje, Ličenica, Jernej pri Ločah, Koble, Žiče, Konjiška vas, Slovenjske Konjice, Slemene, Tolsti Vrh, Lipoglav, Loče, Zgornje Laže in Zbelovska Gora.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Slovenske Konjice je s 1. januarjem 2005 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 71,6% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 27,9% državnih gozdov, 0,1% občinskih gozdov in 0,4% zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) površina: 5.344,02 ha, od katere je 5.051,44 ha večnamenskih gozdov, 1,62 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in 290,96 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 298,0 m3/ha, od tega 94,0 m3/ha iglavcev in 204,0 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 7,45 m3/ha, od tega 2,24 m3/ha iglavcev in 5,21 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2005–2014) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Slovenske Konjice določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 4.986,50 ha,
– ekološke funkcije na površini 305,15 ha ter
– socialne funkcije na površini 237,78 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2005–2014) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Slovenske Konjice za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 291.291 m3, od tega 93.447 m3 iglavcev in 197.844 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 873,49 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 181,04 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja z 18.820 količki ter zaščita z 2.500 m mreže,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 12,00 ha, vzdrževanje vodnih virov na površini 2,60 ha ter sadnja plodonosnega drevja na površini 1,00 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2005–2014) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Slovenske Konjice v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2014 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2005–2014).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2005–2014) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenske Konjice, Šolska ulica 19, Slovenske Konjice, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2005–2014).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09-10/2001/13
Ljubljana, dne 13. novembra 2007
EVA 2005-2311-0146
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost