Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Ob-32312/07 , Stran 7664
1. Prodajalec / organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: poslovna stavba (Dom invalidov – na naslovu Parmova ulica 7, Litija) v izmeri 129 m2 s pripadajočim dvoriščem v izmeri 48 m2 v k.o. Hotič na parc. št. 1348/15. Poslovna stavba je bila zgrajena leta 1935 in je bila obnovljena. Nepremičnino, ki je predmet prodaje, ima v najemu najemnik za nedoločen čas. Položaj najemnika se z menjavo lastnika ne sme poslabšati. V breme nepremičnine, ki je predmet prodaje, je v zemljiški knjigi vknjižena stvarna služnost pešhoje in vožnje v korist nepremičnin s parc. št. 1348/17 in 1348/1 k.o. Hotič. 3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 4. Ponudbena cena: najnižja možna ponudbena cena nepremičnine, ki je predmet prodaje, je 104.000,00 EUR brez davka na promet nepremičnin. 5. Pogoji javnega zbiranja ponudb: a) Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno. b) S prodajno pogodbo se bo ustanovila tudi odkupna pravica za nepremičnino, ki je predmet prodaje za čas 10 let od sklenitve pogodbe. c) Ponudba je zavezujoča in dokončna. d) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih. e) Ponudnik mora pred iztekom roka za javno zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Varščino v višini 10% od ponujene cene nepremičnine, za katero vlaga ponudbo, je potrebno vplačati na transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491, s sklicem za namen javnega zbiranja ponudb. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo vračunal v ceno nepremičnine ali zadržal v primeru, če pogodbe ne bo sklenil. f) Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 30 dni. g) Rok za sklenitev prodajne pogodbe je 15 dni po obvestilu o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino. h) Davek na promet nepremičnin, stroške overovitve podpisa pri notarju in stroške izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo plača izbrani ponudnik. i) Popolna pisna ponudba mora vsebovati: pisno ponudbo, izjavo ponudnika, da sprejema pogoje iz razpisa, za fizične osebe potrdilo o državljanstvu, za samostojne podjetnike priglasitveni list, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, originalno dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine in originalno izjavo banke, da bo ponudniku izdala bančno garancijo na prvi poziv za potrebe zavarovanja drugega obroka kupnine v višini 50% ponujene vrednosti kupnine, z veljavnostjo 1. 2. 2009, v primeru, da bo ponudnik najugodnejši ponudnik. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v dveh obrokih, in sicer prvi obrok kupnine v višini 50% ponujene cene v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe, drugi obrok v višini 50% ponujene cene do 31. 12. 2008, s tem, da je dolžan najugodnejši ponudnik neplačani del kupnine zavarovati na ta način, da je v roku treh dni od podpisa prodajne pogodbe dolžan predložiti bančno garancija na prvi poziv v višini 50% ponujene vrednosti kupnine, z veljavnostjo do 1. 2. 2009. Plačilo kupnine in izročitev prej navedene bančne garancije na prvi poziv v prej navedenih rokih so bistvene sestavine pravnega posla. V primeru, da kupnina ni plačana v prej navedenih rokih ter da najugodnejši ponudnik v prej navedenem roku ne predloži prej navedene bančne garancije na prvi poziv, se pogodba šteje za razdrto in se vplačana varščina zadrži. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih s pravnim poslom. V primeru prejema več ponudb z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Uspel bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 7. Rok za oddajo ponudbe: rok za oddajo ponudb je najkasneje do vključno 18. 12. 2007 do 9. ure. Popolne ponudbe z dokazili in prilogami naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici, na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z oznako: Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnine – Dom invalidov. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku ali nepopolne ponudbe, bodo izločene. Javno odpiranje ponudb bo 18. 12. 2007 ob 13. uri v mali sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija. 8. Kriteriji za izbor: edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani ponudnika. Župan Občine Litija lahko ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla in ni dolžan skleniti prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov brez dolžnosti povračila kakršne koli odškodnine. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 15 dni od roka za oddajo ponudb. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija na tel. 01/89-63-434.

AAA Zlata odličnost