Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Ob-32117/07 , Stran 7639
1. Ime in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena: A) parc. št. 107/1 – njiva v izmeri 776 m2 in dvorišče v izmeri 227 m2, k.o. Deskle – komunalno neopremljena zemljiška parcela znotraj poselitvenega območja. Lokacija: parcela se nahaja med obstoječo pozidavo v Gorenjih Desklah. Namenska raba: stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti. Izhodiščna cena: 25.482,00 € (v ceni ni vključen 20% DDV); B) parc. št. 101/4 – posl. stavba v izmeri 388 m2, park v izmeri 946 m2 in dvorišče v izmeri 321 m2, k.o. Ročinj – pritličen montažen objekt bivše OŠ v Ročinju s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Lokacija: objekt s pripadajočim zemljiščem se nahaja na južnem obrobju novejšega dela naselja Ročinj. Namenska raba: stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti. Izhodiščna cena: 83.610,00 €. 3. Rok za oddajo ponudbe Pisne ponudbe morajo ponudniki dostaviti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, do 17. 12. 2007. Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti ovojnici z oznako: A) »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v k.o. Deskle – ne odpiraj«, B) »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v k.o. Ročinj – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden popoln naslov ponudnika. Upoštevane bodo samo pravočasne in pravilno opremljene ponudbe. 4. Varščina Za resnost ponudbe so ponudniki do roka za oddajo ponudbe dolžni plačati varščino v višini 10% ponujene cene na TRR Občine Kanal ob Soči št. 01244-0100014236, namen plačila: plačilo varščine z navedbo oznake nepremičnine (nepremičnina v k.o. Deskle oziroma nepremičnina v k.o. Ročinj). Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, ostalim ponudnikom bo varščina v nominalnem znesku vrnjena v roku osmih dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 5. Elementi ponudbe Ponudba mora vsebovati: – Podatke o ponudniku (ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež, matična številka, davčna številka). – Višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene. – Podpisano izjavo, iz katere je razvidno, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. – Kopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe; izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za samostojne podjetnike posameznike; izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe. – Originalno potrdilo o plačilu varščine. – Številko TRR ponudnika in naziv banke pri kateri ima odprt račun za primer vračila varščine. 6. Prodajni pogoji: – Nepremičnino se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. – Plačilo celotne kupnine (vključno z DDV za nepremičnino pod oznako A) na TRR prodajalke v roku osmih dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila varščine. – Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku osmih dni po prejemu poziva k sklenitvi pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil in se mu varščina ne vrne. – Vse stroške v zvezi s prodajno pogodbo plača kupec. – Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se plačana varščina vrne ponudnikom v nominalnem znesku v roku 8 dni po sprejeti odločitvi. 7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Ponudbe z nižjo vrednostjo od izhodiščne cene se ne bodo obravnavale. V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, se najugodnejše ponudnike pozove k oddaji nove ponudbe. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku osmih dni po sprejetju sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika. 8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo na sedežu Občine Kanal ob Soči dne 19. 12. 2007 ob 9. uri. 9. Informacije, kontaktna oseba: podrobnejše informacije dobijo interesenti na sedežu prodajalke oziroma na tel. 05/398-12-00, tel. 05/398-12-06, kontaktna oseba: Danila Mugerli.

AAA Zlata odličnost