Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5411. Pravilnik o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu, stran 14964.

Na podlagi 84., 85., 87. in 88. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 9. člena Uredbe o javni svetovalni službi v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 80/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa:
– razmerja do uporabnikov storitev javne svetovalne službe v čebelarstvu,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar glede prostorov, opremljenosti in kadrov za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu,
– pogoje glede strokovne izobrazbe in druge zahteve, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko opravlja strokovno delo pri izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu ter
– način plačila koncesionarja.
(2) Program javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje 2008–2014 (v nadaljnjem besedilu: program) je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
2. člen
(razmerja do uporabnikov)
Storitev javne svetovalne službe v čebelarstvu je namenjena vsem čebelarjem in je za uporabnike brezplačna.
3. člen
(zagotavljanje storitev)
(1) Za opravljanje storitev javne svetovalne službe v čebelarstvu mora koncesionar zagotavljati enakomerno dostopnost do storitev na območju Republike Slovenije vsem čebelarjem. To mora zagotoviti:
– z vzpostavljeno specialistično svetovalno službo, ki jo sestavljajo svetovalci specialisti in
– z vzpostavljeno osnovno mrežo svetovalne službe, ki jo sestavljajo čebelarski pregledniki.
(2) Koncesionar mora zagotavljati izvajanje potrebnih administrativnih nalog, ki so povezane z delovanjem in izvajanjem javne svetovalne službe.
4. člen
(specialistična svetovalna služba)
(1) Specialistično svetovalno službo izvaja najmanj en svetovalec specialist na vsakem od naslednjih območij:
– Gorenjsko in Goriško območje;
– Osrednjeslovensko, Notranjsko-kraško, Obalno-kraško in Zasavsko območje;
– Spodnjeposavsko območje in območje Jugovzhodne Slovenije;
– Savinjsko in Koroško območje;
– Podravsko in Pomursko območje.
(2) Specialistična svetovalna služba mora na vsakem od v prejšnjem odstavku navedenem območju zagotavljati stalno lokacijo (pisarno), skupno pet pisarn, od koder se opravljajo vse naloge svetovalca specialista, vključno z uradnimi urami. Lokacija mora biti jasno označena in opremljena za nemoteno opravljanje storitev javne službe in komunikacijo s strankami.
(3) Vodja svetovalne službe je lahko le svetovalec specialist.
(4) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko opravlja strokovno delo pri izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu kot svetovalec specialist, so naslednji:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo naravoslovne ali družboslovne smeri;
– najpozneje v roku dveh let od izbire koncesionarja mora pridobiti licenco za svetovalca specialista;
– ima znanja in izkušnje s področja čebelarstva in čebelarjenja z najmanj dveletnimi izkušnjami na področju strokovnega dela v čebelarstvu in poznavanje kmetijske zakonodaje s poudarkom na čebelarstvu;
– aktivno znanje vsaj enega od uradnih jezikov Evropske unije, poleg slovenščine;
– ima vozniški izpit za avto ter lasten prevoz.
(5) Vodja svetovalne službe v čebelarstvu mora poleg vseh pogojev, ki veljajo za svetovalce specialiste, imeti tudi organizacijske in vodstvene sposobnosti ter vsaj dveletne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih.
5. člen
(osnovna mreža svetovalne službe)
(1) Osnovna mreža svetovalne službe, ki jo sestavljajo čebelarski pregledniki, mora na 100 registriranih čebelarjev zagotavljati enega čebelarskega preglednika, ki mora opraviti 145 ur svetovalnega dela na leto.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati čebelarski preglednik:
– ima vsaj petletne izkušnje iz čebelarstva in čebelarjenja z vsaj desetimi čebeljimi družinami,
– ima najmanj srednješolsko izobrazbo,
– najpozneje v roku dveh let po izbiri koncesionarja mora pridobiti certifikat o usposobljenosti za čebelarskega preglednika,
– ima vozniški izpit za avto ter lasten prevoz.
6. člen
(način plačila koncesionarja)
Plačila koncesionarja se izvajajo na podlagi mesečnih poročil o opravljenem delu, ki jih koncesionar posreduje na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo v skladu s koncesijsko pogodbo.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-300/2007
Ljubljana, dne 14. novembra 2007
EVA 2007-2311-0173
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost