Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5437. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2007, stran 15021.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 13. redni seji dne 19. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2007
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Mozirje se menja v celoti in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------------+--------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI         |   3.711.738|
|       |(70+71+72+73+74+78)       |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |   4.649.319|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|III.     |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |   –937.581|
|       |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – |       |
|       |II.) (Skupaj prihodki minus   |       |
|       |skupaj odhodki)         |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|III/1.    |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |   –903.173|
|       |(I. – 7102) – (II. – 403 – 404) |       |
|       |(Skupaj prihodki brez prihodkov |       |
|       |od obresti minus skupaj odhodki |       |
|       |brez plačil obresti)       |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|III/2.    |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |    175.524|
|       |(70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči  |       |
|       |prihodki minus tekoči odhodki in |       |
|       |tekoči transferi)        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|B. RAČUN FINANCNIH TERJATEV IN NALOŽB     |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |       0|
|       |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|       |(750+751+752)          |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |       0|
|       |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       0|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|       |(440+441+442)          |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |       0|
|       |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
|       |(IV. – V.)            |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA             |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|VII.     |ZADOLŽEVANJE (500+501)      |   1.000.000|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|VIII.    |ODPLAČILA DOLGA (550+551)    |    51.780|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |    10.639|
|       |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |       |
|       |VIII.)              |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |    948.220|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |    937.581|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|XII.     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA  |    20.000|
|       |DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA   |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 032-0011/2007
Mozirje, dne 19. novembra 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost