Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5412. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2006–2015), stran 14970.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2006–2015)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Baška grapa (2006–2015), št. 01-05/06 z dne 4. 6. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Baška grapa, ki meri 13.125,51 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občini Tolmin, oziroma v katastrskih občinah Ljubinj, Podmelec, Kneža, Rut, Stržišče, Podbrdo, Obloke, Grahovo in Bukovski Vrh.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Baška grapa je s 1. januarjem 2006 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 63,60% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 27,81% državnih gozdov in 8,59% občinskih gozdov;
B) površina: 10.787,38 ha, od katere je 7.598,30 ha večnamenskih gozdov, 77,51 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 3.111,57 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 338,6 m3/ha, od tega 75,9 m3/ha iglavcev in 262,7 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 7,99 m3/ha, od tega 1,67 m3/ha iglavcev in 6,32 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2006–2015) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Baška grapa določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 194,80 ha,
– ekološke funkcije na površini 3.784,74 ha ter
– socialne funkcije na površini 909,0 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2006–2015) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Baška grapa za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 617.897 m3, od tega 156.171 m3 iglavcev in 461.726 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 611,38 ha,
– nega drogovnjaka na površini 381,94 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 70,54 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 120,0 ha ter vzdrževanje travinj na površini 380,0 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2006–2015) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Baška grapa v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2016 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2006–2015).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baška grapa (2006–2015) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Most na Soči, Tumov drevored 17, Tolmin, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baška grapa (2006–2015).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-13/2001/12
Ljubljana, dne 14. novembra 2007
EVA 2007-2311-0113
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost