Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5451. Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan, stran 15034.

Na podlagi 6. člena Zakon o humanitarnih organizacijah – ZHO (Uradni list RS, št. 98/03), 2. člena Zakon o invalidskih organizacijah – ZInvO (Uradni list RS, št. 108/02) in 15. člena Statuta Občine Škocjan UPB1 (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 10. redni seji dne 20. 11. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa načrtovanje in dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev), ki delujejo na območju Občine Škocjan, kjer imajo tudi svoj sedež. Izjema velja za navedene organizacije, društva, združenja in zveze, ki imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Škocjan, njihovi člani pa so tudi občani Občine Škocjan.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na podlagi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Škocjan iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljena tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje na zgoraj navedenih področjih,
– bistvene lastnosti dokumentacije, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
3. člen
Izvajalci programov in projektov so organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu.
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Škocjan,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti, neprofitne organizacije, društva, združenja in zveze in imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Škocjan, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Škocjan,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni ravni,
– da izvajajo aktivnosti v Občini Škocjan,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, ki jih je sofinancirala občina in plan aktivnosti za prihodnje leto.
5. člen
Pogoji in merila sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:
– neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti za izvajanje njihovih rednih letnih programov,
– vsem ostalim neprofitnim izvajalcem (razen društev, ki delujejo na športnem, kulturnem in turističnem področju) za sofinanciranje letnih programov.
II. POSTOPEK
6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
1. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
2. zbiranje predlogov,
3. ocenjevanje prispelih predlogov,
4. obravnava in potrditev predlogov,
5. sprejem odločbe o izbiri izvajalcev,
6. sklepanje in podpis pogodb,
7. spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Občina za navedene programe, ki jih sofinancira iz javnih sredstev, enkrat letno izvede javni razpis. Razpis se izvede po sprejetju proračuna za tekoče leto, v katerem se določi skupni obseg sofinanciranja.
Javni razpis se objavi v lokalnem glasilu Občine Škocjan Naši koraki, na spletni strani občine ali na drug krajevno običajen način.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna, le-ta pa ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev, šteto od dneva objave javnega razpisa.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti (pogoji iz 4. člena),
– vrednost razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za predmet javnega razpisa,
– pogoje in merila za izbor projektov in programov in za dodelitev sredstev (Priloga 1),
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge, in način njihove dostave,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.
8. člen
Na podlagi prijav na javni razpis komisija izbere humanitarne, invalidske ter ostale neprofitne programe v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
Komisijo sestavlja šest (6) članov, in sicer člani Odbora za zdravstvo in socialne zadeve in javni uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju družbenih dejavnosti.
9. člen
Javni uslužbenec, ki je član komisije, pregleda prispele vloge in ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.
Vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom komisije zavržejo.
Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za navedene programe. Sklep o izbiri programov in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predlogov komisije.
Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za spremembe meril za vrednotenje humanitarnih in invalidskih programov ter ostalih programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez.
10. člen
Sklep o izbiri se vroči vsem predlagateljem humanitarnih, invalidskih in neprofitnih programov. Zoper sklep o izbiri je možno podati ugovor županu občine v roku osem dni od prejema sklepa. O ugovoru odloči župan v roku 15 dni od prejema ugovora.
Predlagatelj programa ima pravico vpogleda v tiste dele strokovnega mnenje, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in sklepa o izbiri.
11. člen
Z izbranimi izvajalci programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, matična številka, številka računa),
– vsebino in obseg izbranih programov, ki se sofinancirajo,
– čas realizacije programa,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev,
– čas trajanja pogodbe,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
12. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za navedene programe, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo, se financiranje na predlog osebe, ki jo župan pooblasti, da izvaja nadzor nad izvajanjem pogodbe, takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva.
Izvajalci navedenih programov morajo do konca marca naslednjega koledarskega leta po letu sklenitve pogodbe o sofinanciranju oddati letno poročilo z dokazili o izvedbi dogovorjenega programa. Če izvajalec tega ne stori, ne more kandidirati za sredstva občine na razpisu za leto, v katerem je dolžan oddati poročilo. V primeru, da posamezni program ni bil v celoti realiziran, se izvajalcu programa pri javnem razpisu za naslednje leto finančna sredstva ustrezno zmanjšajo oziroma mora izvajalec podati ustrezna dokazila o upravičeni porabi finančnih sredstev.
13. člen
Izjemoma sme župan iz drugih proračunskih sredstev skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče v naprej predvideti oziroma načrtovati.
III. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU PO TEM PRAVILNIKU
14. člen
Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili ter pogoji in merili, ki jih pripravi občina in so v času razpisa na voljo v prostorih občinske uprave.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
IV. MERILA
15. člen
Osnova za obseg sofinanciranje humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih dejavnosti organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan so merila v obliki točkovnega sistema. Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna občine. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje. Pogoji in merila za sofinanciranje programov so specificirana v prilogi 1. Priloga 1 je sestavni del pravilnika.
16. člen
Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov. Upoštevajo se podatki preteklega leta.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
V koledarskem letu 2007 je dovoljena izvedba javnega razpisa z razpisnim rokom krajšim od enega meseca.
18. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo pod enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 129-0019/2007
Škocjan, dne 20. novembra 2007
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost