Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Ob-32152/07 , Stran 7645
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, telefon 03/713-63-24, faks 03/713-64-64. 2. Predmet javne dražbe: a) Prodaja nepremičnin ZN Podlog: nepremičnina parc. št. 457/24 pašnik v izmeri 1817,00 m2 in parc. št 457/101 pašnik v izmeri 98,00 m2, obe vpisani v vl. št. 1100, k.o. Zalog. Predmetni nepremičnini sta z lokacijsko informacijo Občine Žalec št. 35004-0852/2006 z dne 28. 7. 2006, opredeljeni kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju, P-proizvodne dejavnosti, na katerem je z Odlokom o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodne dejavnosti Podlog (Uradni list RS, št. 25/02) predvidena gradnja poslovnega objekta. b) Prodaja rešenih delov vozila Land Rover, Freelander TD, CE 50-50S, letnik 1999. c) Prodaja dela poslovne zgradbe na naslovu Pečnikova 1, Žalec: nepremičnina parc. št. 54/3.S, k.o. Žalec 996, prodaja dela 1. nadstropja, poslovni prostori SIPRO, v izmeri 211,72 m2 in prostori, ki jih je imel v najemu ZZZS, v izmeri 104,33 m2, skupaj 316,05 m2. S potrdilom o namenski rabi zemljišča, št. 350-06-0437/2007, je predmetna parcela opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju, kjer so predvidene oskrbne in storitvene dejavnosti. 3. Izklicna cena za: a) nepremičnine ZN Podlog: 88.457,22 EUR. V ceno je že vključen 20% DDV. Kupec je poleg navedene cene za predmetno nepremičnino na zemljišču parc. št 457/24 pašnik v izmeri 1817,00 m2, vpisani v vl. št. 1100, k.o. Zalog, podjetju S-metal d.o.o., Celjska Cesta 61, 3250 Rogaška Slatina, ID za DDV 57974748, dolžan plačati nadomestilo za stroške komunalnega urejanja znotraj cone ZN Podlog v višini 15 EUR/m2 z DDV, na podlagi izstavljenega računa. V tem znesku je všteta odškodnina za služnost pešpoti in vožnje, pravica priključitve na elektriko – skupna omarica, pravica priključitve na obstoječi jašek kanalizacije in pravica priključitve na vodovodno omrežje. Podjetje S-metal bo kupcu, na podlagi drugega odstavka 4. člena pogodbe o služnosti z dne 10. 4. 2004, sklenjene med Občino Žalec in S-metal, d.o.o., po plačilu nadomestila izdal ustrezno listino, ki bo podlaga za vpis služnosti v zemljiško knjigo. Vrednost nadomestila za stroške komunalnega urejanja bo Občina Žalec upoštevala pri obračunu komunalnega prispevka Občini Žalec kot namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalne infrastrukture; b) prodaja rešenih delov vozila Land Rover Freelander TD, CE 50-50S,: 2.400 EUR. V ceno je že vključen DDV; c) nepremičnine Pečnikova 1, Žalec: 250.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin v višini 2% vrednosti nepremičnine ni zajet v ceno in ga plača dražitelj posebej. 4. Pogoji javne dražbe: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti: – potrdilo o plačani varščini za vsako točko na katero se prijavlja kot dražitej, – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju ali na Upravni enoti, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.), – pooblastilo za sodelovanje na dražbi overjeno pri notarju, če je oseba zastopnik. 5. Vsak dražitelj mora do vključno ponedeljka, 17. 12. 2007 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, za katero bo dražil na javni dražbi (če bo dražitelj dražil več nepremičnin oziroma premičnino, mora plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za vsako nepremičnino, ki jo bo dražil) na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366, s pripisom »za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli pa vrnila brez obresti v roku treh dni po končani dražbi. 6. Pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki je na dražbi uspel, v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, mu lahko naročnik podaljša rok za največ 15 dni. Kolikor tudi v podaljšanem roku dražitelj ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Žalec. 7. Kupnino mora kupec poravnati v osmih dneh po izstavitvi računa na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366. Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino pravnega posla. 8. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. 9. Pravila javne dražbe: a) Dražbo vodi komisija za vodenje in nadziranje postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna. b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 17. 12. 2007 vplačal varščino in pred pričetkom dražbe predložil vsa zahtevana dokazila. c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnine vsakič za 1.000 EUR, za premičnine pa 100 EUR. d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. f) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. g) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj. h) Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07). 10. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. 11. Javna dražba bo opravljena v ponedeljek, dne 17. 12. 2007, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec. 12. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, prvo nadstropje, soba 20, vsak delovni dan med 11. in 12. uro, oziroma po tel. 03/713-63-24. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi s predmeti javne dražbe je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost