Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5417. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2006–2015), stran 14974.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2006–2015)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žalec (2006–2015), št. 09-33/06 z dne 16. 2. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Žalec, ki meri 13.730 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Tabor, Braslovče, Prebold, Polzela in Žalec, oziroma v katastrskih občinah Železno, Podvin, Male Braslovče, Braslovče, Spodnje Gorče, Matevž, Trnova, Orla vas, Polzela, Založe, Zalog, Šempeter v Savinjski dolini, Žalec, Gotovlje, Velika Pirešica, Gorica, Levec, Petrovče, Kasaze, Zabukovica, Gornja vas, Prebold, Latkova vas, Grajska vas, Gomilsko in Ojstriška vas.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Žalec je s 1. januarjem 2006 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 87,9% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 9,3% državnih gozdov, 0,3% občinskih gozdov in 2,5% zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) površina: 3.613,93 ha, od katere je 3.353,16 ha večnamenskih gozdov in 260,77 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 244,0 m3/ha, od tega 124,0 m3/ha iglavcev in 120,0 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,56 m3/ha, od tega 3,37 m3/ha iglavcev in 3,19 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2006–2015) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Žalec določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.134,99 ha,
– ekološke funkcije na površini 302,15 ha ter
– socialne funkcije na površini 305,30 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2006–2015) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Žalec za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 170.910 m3, od tega 86.689 m3 iglavcev in 84.221 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 285,47 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 81,88 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja s 16.050 količki, zaščita sadik z 8.755 tulci, zaščita s 1.000 m ograje ter obžetev 37.750 tulcev.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2006–2015) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Žalec v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2015 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2006–2015).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec (2006–2015) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žalec Savinjska 59, Žalec, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec (2006–2015).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09-12/2001/16
Ljubljana, dne 13. novembra 2007
EVA 2006-2311-0174
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost