Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2007 z dne 27. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2007 z dne 27. 11. 2007, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

5351. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri prosta mesta sodnikov ustavnega sodišča

MINISTRSTVA

5352. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju pripravnikov za opravo strokovnega izpita za imenovanje v naziv
5353. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih
5354. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2007

USTAVNO SODIŠČE

5355. Sklep o zavrnitvi pobud

BANKA SLOVENIJE

5356. Sklep o recikliranju eurobankovcev
5357. Navodilo o poročanju podatkov o recikliranju eurobankovcev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5358. Sklep o znesku državne pokojnine
5359. Sklep o najnižji pokojninski osnovi
5360. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
5361. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
5362. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2007
5363. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
5364. Sklep o spremembah in dopolnitvah liste zdravil na podlagi Sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
5365. Poročilo o gibanju plač za september 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5366. Spremembe in dopolnitve Statuta Socialne zbornice Slovenije

OBČINE

Bohinj

5367. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo dvosistemskega daljnovoda RTP Železniki–RTP Bohinj

Črna na Koroškem

5368. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

Kranj

5369. Navodilo o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Mestni občini Kranj

Krško

5370. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta – predstavniku romske skupnosti

Litija

5371. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«

Ljubljana

5372. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja MS 1/2-1 Zelena jama

Loški Potok

5373. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok

Murska Sobota

5374. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja objektov za šport in rekreacijo na območju Mestne občine Murska Sobota
5375. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja mestne tržnice in izvajanje sejemskih prireditev na območju Mestne občine Murska Sobota
5376. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja parkov, nasadov, zelenic ter vseh drugih zelenih površin na območju Mestne občine Murska Sobota
5377. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanja parkiranja na območju Mestne občine Murska Sobota
5378. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Murska Sobota
5379. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu »Vrtec« Murska Sobota za leto 2008

Postojna

5380. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
5381. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

Ravne na Koroškem

5382. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje ZGO v Občini Ravne na Koroškem
5383. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Ravne – III. faza

Sodražica

5384. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2007

Šempeter-Vrtojba

5385. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba, spremembe in dopolnitve

Šentjur

5386. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2007
5387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
5394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva
5395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Hruševec - Šentjur
5396. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slivnica pri Celju
5397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
5398. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici
5399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dramlje
5400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur
5401. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Šentjur

Škofja Loka

5388. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje I - 1. faza
5389. Razpis ponovnih volitev župana Občine Škofja Loka na voliščih št. 1. Krajevna skupnost Godešič, št. 7. Gasilski dom Gosteče in št. 17. Osnovna šola Lenart

Turnišče

5390. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Turnišče

Vojnik

5391. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta, sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9

Zavrč

5392. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč

Žalec

5393. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

POPRAVKI

5402. Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto

PREKLICI

5403. Preklic Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

133. Zakon o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno upravo Misije združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (MVSESZP)
134. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o čezmejnem policijskem sodelovanju (BITČPS)

Vlada Republike Slovenije

135. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o dvostranskem sodelovanju na področju tehnoloških in industrijskih raziskav in razvoja v zasebnem sektorju

Ministrstvo za zunanje zadeve

136. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike
137. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o sodelovanju in medsebojni pomoči v carinskih zadevah

Razglasni del

Javni razpisi

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost