Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

5295. Sklep o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
5296. Sklep o izvolitvi treh kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu
5297. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5298. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5299. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5300. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5301. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5302. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5303. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5304. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5305. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5306. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

5307. Sklep o objavi dokončnega seznama upravičencev do donacij za leto 2007

MINISTRSTVA

5308. Pravilnik o požarnem varovanju
5309. Pravilnik o uradnih vzorcih in vzorcih za dopolnilno izvedensko mnenje na področju veterinarstva
5310. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ponikva (2005–2014)
5311. Pravilnik o notranji kontroli
5312. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne posode za tekočine
5313. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o območjih in sedežih policijskih postaj

USTAVNO SODIŠČE

5314. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2007 do 20. 12. 2007
5315. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
5316. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
5317. Sklep o sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo in o zadržanju izvedbe volitev predsednika samostojnih poklicev v Državni svet

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5318. Sklep o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji
5319. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov

OBČINE

Beltinci

5320. Sklep o imenovanju posebne komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

Bled

5321. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2007 – I

Celje

5322. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje – Drapšinova

Gornji Petrovci

5323. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Gornji Petrovci

Hodoš

5324. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Hodoš

Kostanjevica na Krki

5325. Odlok o grbu, zastavi in žigih Občine Kostanjevica na Krki

Kranj

5326. Odlok o splošni prepovedi gradnje na območju zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje
5327. Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu o izgradnji sodobnega regijskega centra za ravnanje z odpadki

Krško

5328. Odlok o občinskih taksah v Občini Krško
5329. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 145/1, parc. št. 142/4 in parc. št. 146/3, k.o. Dobrova in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
5330. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 724/1, parc. št. 724/3 in parc. št. 725/3, k.o. Dolenja vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
5331. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 874/14 in parc. št. 874/20, k.o. Mali Kamen in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
5332. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 2578/8 in parc. št. 2578/10, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
5333. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 345/2 in parc. št. 555/4, k.o. Mrčna sela in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
5334. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 100/3, k.o. Sremič in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
5335. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 191/4, k.o. Rožno in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
5336. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3069/2 in parc. št. 3069/3, k.o. Krško in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnini parc. št. 886/2 in parc. št. 886/3, k.o. Krško in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
5337. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1244/16, k.o. Leskovec in o prodaji predmetne nepremičnine
5338. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1244/17, k.o. Leskovec in o prodaji predmetne nepremičnine
5339. Sklep o ustanovitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 134, k.o. Pesje

Ljubljana

5340. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad

Mislinja

5341. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Mislinja

Postojna

5342. Odlok o komunalnem prispevku

Prevalje

5343. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogaška Slatina

5344. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Tržišče v Rogaški Slatini

Rogatec

5345. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

5346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Sežana

Straža

5347. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo Gospodarske cone Zalog

Šalovci

5348. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci

Šentjernej

5349. Koncesijski akt za podelitev koncesije gradnje kanalizacijskega omrežja in vzpostavitev druge potrebne komunalne infrastrukture v Občini Šentjernej ter za podelitev koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda

Šentjur

5350. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti