Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 032-287/2007 Ob-32166/07 , Stran 7658
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: 2.1 Zazidano stavbno zemljišče: – parc. št. 127/174 dvorišče v izmeri 5257 m2 in – parc. št. 127/175 parkirišče v izmeri 582 m2, obe vpisani v vl. št. 560 k.o. Moste, skupaj 5.839 m2. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MP 4/1 Letališče, v površinah namenjenih za proizvodnjo, skladišča in terminale. Območje urejanja MP 4/1 Letališče, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za to območje (Uradni list RS, št. 70/95, 13/99, 76/01 - odl. US). Predmetno zemljišče je obremenjeno s pravdo, ki teče pri pristojnem sodišču v Ljubljani po tožbi tožeče stranke Avto-Phone d.o.o. zoper toženo stranko Mestno občino Ljubljana zaradi sklenitve kupoprodajne pogodbe. Nepremičnina je v ostalem prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 4.300.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine. 2.2 Zazidano stavbno zemljišče: – parc. št. 761 dvorišče v izmeri 187 m2, vpisano v z.k. vl. št. 737, k.o. Dravlje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, v morfološki enoti F 28, v površinah za proizvodnjo, skladišča in terminale. Območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (Uradni list RS, št. 6/94). Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 187.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine. 2.3 Zazidano stavbno zemljišče: – parc. št. 109/53 gospodarsko poslopje v izmeri 37 m2, vpisano v z.k. vl. št. 720, k.o. Karlovško predmestje in – parc. št. 109/86 travnik v izmeri 154 m2, vpisano v z.k. vl. št. 3.122, k.o. Karlovško predmestje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju urejanja VS 1/1 – Rakovnik. Glede na osnovno namensko rabo sta zemljišči, ki sta predmet prodaje, opredeljeni kot površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja VS 2/1 – Rakovnik, kjer se nahajata predmetni zemljišči, se ureja z Odlokom o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V1-Rudnik (Uradni list SRS, št. 6/88 in ostali). Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 114.600,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 2.4 Zazidano stavbno zemljišče: – parc. št. 586/15 dvorišče v izmeri 192 m2, vpisano v z.k. vl. št. 1291, k.o. Črnuče, – parc. št. 586/31 dvorišče v izmeri 26 m2, vpisano v z.k. vl. št. 1291, k.o. Črnuče, – parc. št. 586/11 njiva v izmeri 23 m2, vpisano v z.k. vl. št. 517, k.o. Črnuče, – parc. št. 586/13 sadovnjak v izmeri 10 m2, vpisano v zk. vl. št. 517, k.o. Črnuče. Zemljišča, ki so predmet prodaje, se po določilih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahajajo v območju urejanja BS 6/4-1, v morfološki enoti 2A/1, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja BS 6/4-1 – Gmajna, kjer se nahajajo predmetna zemljišča, se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1, -2 Gmajna, BS 6/4-1, -2, -3, -4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 (Ur. l. RS, št. 52/97, 87/99) in Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (Ur. l. SRS, št. 26/87, 15/89 in Ur. l. RS, št. 27/92, 63/99, 18/02, 118/03, 123/04). Nepremičnine so proste vseh bremen. Izhodiščna cena: 112.950,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 3. Pogoji prodaje 3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano kavcijo. 3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na št. 007-19000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 8 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja MP 4/1 Letališče« – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna« – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja VS 1/1 Rakovnik« – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja BS 6/4-1 Gmajna« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2. 4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 3. 2008. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, in sicer: za nepremičnino pod 2.1 na tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba Darja Fetih in za nepremičnino pod 2.2, 2.3 in 2.4 na tel. 01/306-10-67, kontaktna oseba Jelka Božnar Štampfel. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe v ponedeljek 17. 12. 2007 ob 12. uri v sejni sobi št. 401, IV. nadstropje, na naslovu Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. 6.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. 6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.5 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.

AAA Zlata odličnost