Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5460. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2006, stran 15042.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 7. redni seji dne 16. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2006.
2. člen
Proračun Občine Zavrč izkazuje za leto 2006 prejemke v višini 227.984.852 sit in izdatke v višini 266.297.643 sit. Prejemki in izdatki so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, kot sledi:
+--------+-------------------------------+---------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov   |  Proračun leta 2006|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI        |     227.984.852|
|    |(70+71+72+73+74)        |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |      77.646.627|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI        |      63.416.212|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |700 Davki na dohodek in    |      44.663.723|
|    |dobiček            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |703 Davki na premoženje    |      11.328.334|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |704 Domači davki na blago in  |      7.424.155|
|    |storitve            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI       |      14.230.415|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in   |      2.707.429|
|    |dohodki od premoženja     |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |711 Takse in pristojbine    |       594.702|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |712 Denarne kazni       |       235.341|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki  |      10.692.943|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI      |       712.147|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje    |       137.563|
|    |osnovnih sredstev       |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje    |       574.584|
|    |zemljišč in neopredmetenih   |           |
|    |dolgoročnih sredstev      |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE        |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |730 Prejete donacije iz    |          0|
|    |domačih virov         |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI      |     149.626.078|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz   |     128.926.127|
|    |drugih javnofinančnih     |           |
|    |institucij           |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz    |      20.699.951|
|    |državnega proračuna iz     |           |
|    |sredstev proračuna EU     |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |     255.901.819|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI         |      59.118.659|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki   |      17.076.851|
|    |zaposlenim           |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za |      2.778.745|
|    |socialno varnost        |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |402 Izdatki za blago in    |      37.538.626|
|    |storitve            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti  |      1.724.437|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |409 Rezerve          |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI        |      92.886.687|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |410 Subvencije         |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |411 Transferi posameznikom   |      53.684.987|
|    |in gospodinjstvom       |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim   |      10.706.552|
|    |organizacijam in ustanovam   |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači    |      28.495.148|
|    |transferi           |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI     |     100.209.271|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih |     100.209.271|
|    |sredstev            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |      3.687.202|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |431 Investicijski transferi  |      1.883.095|
|    |pravnim in fizičnim osebam, ki |           |
|    |niso proračunski uporabniki  |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |432 transferi proračunskim   |      1.804.107|
|    |uporabnikom          |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |     –27.916.967|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. |           |
|    |- II.)             |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |                |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV    |           |
|    |IN NALOŽB           |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |           |
|    |750+751+752)          |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih   |          0|
|    |posojil            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih    |          0|
|    |deležev            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |           |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV      |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |440 Dana posojila       |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih   |          0|
|    |deležev in naložb       |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |          0|
|    |SPREMEMBER KAPITALSKIH DELEŽEV |           |
|    |(IV. - V.)           |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |                |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA       |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)       |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE          |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |500 Domače zadolževanje    |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA        |      10.395.824|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA        |      10.395.824|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga  |      10.395.824|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |IX.SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  |     –38.312.791|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.- |           |
|    |VIII)             |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |     –10.395.824|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |      27.916.967|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA |      40.276.981|
|    |DAN 31.12.2005         |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo  |      40.276.981|
+--------+-------------------------------+---------------------+
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki proračuna Občine Zavrč za leto 2006 v višini –38.312.791 SIT se pokriva iz presežkov sredstev proračunov Občine Zavrč iz prejšnjih let.
4. člen
Sredstva rezervnega sklada so se v letu 2006 porabila za namene elementarnih nesreč.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja Občine Zavrč so sestavni deli tega odloka, ki pa se ne objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/05-2
Zavrč, dne 18. julija 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost