Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5453. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka, stran 15036.

Na podlagi Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) in 45a. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2, 70/06 in 60/07) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 11. redni seji dne 15. novembra sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka
1. člen
V 9. členu Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 34/07) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila za opravljanje svoje funkcije v obliki sejnine za posamezni mesec glede na delo, ki so ga opravili, in sicer za:
v višini % osnovne plače župana
– predsedovanje na seji nadzornega odbora        1,6%
– udeležbo na seji nadzornega odbora           4,9%
– udeležbo predsednika ali člana nadzornega       1,6%
odbora kot poročevalca na seji občinskega sveta
– udeležbo člana nadzornega odbora na seji        1,6%
občinskega sveta
– izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z
izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega
programa dela ali po sklepu nadzornega odbora,
in sicer za:
– pregled zaključnega računa proračuna občine za     9,9%
minulo leto
– zahtevnejši pregled poslovanja krajevnih        6,6%
skupnosti in javnih zavodov
– enostavnejši pregled posameznih sestavin        3,3%
poslovanja prejemnikov sredstev občinskega
proračuna
– izdelava končnega poročila              1,6%.«
2. člen
V 11. členu se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Predsedniku, tajniku in članom občinske volilne komisije ter njihovim namestnikom pripada za opravljanje dela v zvezi z naknadnimi in ponovnimi volitvami v občinski svet in svete krajevnih skupnosti ter naknadnimi in ponovnimi volitvami župana nadomestilo v obliki sejnine, in sicer za:
v višini % osnovne plače župana
– predsedovanje na seji                 1,6%
– udeležbo na seji                    3,3%
– opravljanje drugih volilnih opravil izven seje    1,6%.
V primeru, da vodi volitve iz prejšnjega odstavka občinska volilna komisija, ki je na novo imenovana, pripada predsedniku, tajniku in članom občinske volilne komisije ter njihovim namestnikom za opravljanje dela v zvezi z naknadnimi in ponovnimi volitvami v občinski svet in svete krajevnih skupnosti ter naknadnimi in ponovnimi volitvami župana nadomestilo, in sicer:
– predsednik in tajnik občinske volilne komisije prejmeta nadomestilo, ki je sestavljeno iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del predstavlja 32% povprečne mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana. Variabilni del je sestavljen iz 48% povprečne mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana in razmerja med številom volišč, na katerih se opravijo volitve ter številom vseh volišč (formula za izračun: 32%PPŽ + 48%PPŽ X n/z; PPŽ= povprečna mesečna plača za poklicno opravljanje funkcije župana, n= št. volišč, na katerih se opravijo volitve, z= št. vseh volišč).
– namestnik predsednika občinske volilne komisije in namestnik tajnika prejmeta znesek, ki je enak 80% nadomestila predsednika občinske volilne komisija,
– člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki prejmejo znesek, ki je enak 20% nadomestila predsednika občinske volilne komisije.
Predsedniku, tajniku in članom občinske volilne komisije ter njihovim namestnikom pripada za opravljanje dela v zvezi z nadomestnimi volitvami v občinske svete, če so oblikovane volilne enote, in nadomestnimi volitvami v svete krajevnih skupnosti nadomestilo, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. Predsedniku, tajniku in članom občinske volilne komisije ter njihovim namestnikom pripada za opravljanje drugega dela iz pristojnosti občinske volilne komisije, ki zahteva sklic seje in se neposredno ne nanaša na izvedbo volitev, plačilo v obliki sejnine, in sicer za v višini% osnovne plače župana
+------------------------------------------------+-------------+
|– predsedovanje na seji             |     1,6%|
+------------------------------------------------+-------------+
|– udeležbo na seji               |    3,3%.«|
+------------------------------------------------+-------------+
Sedanji tretji odstavek postane šesti.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-0022/2007
Škofja Loka, dne 15. novembra 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost