Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 89/2007 Ob-32148/07 , Stran 7645
1. Organizator javne dražbe: Občina Apače, Apače 42B, 9253 Apače. 2. Predmet javne dražbe in opis predmeta javne dražbe: dvosobno stanovanje v Žepovcih, v skupni izmeri 86,60 m2, in sicer: 1 parc. št. 529/3 stavbišče v izmeri 257 m2, pripisane vl. št. 392, k.o. Žepovci, kar v naravi predstavlja dvosobno stanovanje v prvi etaži dvostanovanjske stavbe na naslovu Žepovci 73, v skupni izmeri 86,60 m2 in uporabne bivalne površine 68,19 m2. Stanovanje obsega; predprostor, stopnišče, hodnik, kuhinjo z jedilnico, dnevno sobo, spalnico, zaprt balkon ter kopalnico in stranišče ločeno. Stanovanju pripada funkcionalno zemljišče oziroma podrobno 1 gradbene parcele skupaj z gospodarsko javno infrastrukturo, ki se nahaja na zemljišču. Stanovanju pripada tudi 1 pomožnega objekta na parceli in sicer garaža, klet in shramba. Stanovanje se prodaja prazno. Nepremičnina je na prodaj po načelu videno kupljeno, lastnik ne odgovarja za stvarne in pravne napake. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec. Občina Apače krije stroške v zvezi s cenitvijo nepremičnine in objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja. 4. Izklicna cena Izklicna cena (na dan 17. 12. 2007) je 25.240,00 EUR. Izklicna cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine Kupec poravna kupnino na transakcijski račun Občine Apače št. 01395-0100019544 v osmih dneh po izstavitvi računa v enkratnem znesku. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh po končani dražbi. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se v tem primeru kupcu ne vrne. Po poplačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo podan predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Z najugodnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Apače zadrži njegovo kavcijo. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena dne 17. 12. 2007 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Apače, Apače 42B, 9253 Apače. 7. Varščina Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni, nakazati kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene na račun Občine Apače, št. 01395-0100019544, odprt pri Banki Slovenije d.d., z navedbo »plačilo kavcije – javna dražba za stanovanje«. Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna v kupnino, drugim pa se vplačana kavcija vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača kavcijo in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se mu varščina ne vrne. 8. Pogoji sodelovanja Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe Občini Apače, Apače 42B, Apače, predložijo v sprejemno pisarno pisno vlogo najkasneje do dne 17. 12. 2007 do 12. ure. K pisni vlogi morajo predložiti naslednja potrdila: – pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice), samostojni podjetnik pa priglasitveni list, – dokazilo sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša s pogoji na javni dražbi in osnutkom pogodbe, – dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji. 9. Ustavitev postopka: komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Občine Apače si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. 10. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Apače vsak delovni dan, v času uradnih ur, pri Meliti Planteu, tel. 02/569-85-54. 11. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 94/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). Javna dražba in dražbena pravila so objavljena na spletni strani Občine Apače www.obcina-apace.si.

AAA Zlata odličnost