Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 01405-29/2007/6 Ob-32672/07 , Stran 7636
I. Koncesija se razpisuje za visokošolske zavode z Gorenjske, Goriške, Savinjske in Koroške regije oziroma regije Jugovzhodna Slovenija za redni študij po dodiplomskem študijskem programu prve stopnje, in sicer za največ 70 in najmanj 40 razpisanih mest v prvem letniku. Ne glede na regionalno načelo se koncesija razpisuje za študijske programe na področju (21) umetnost. Koncesija se podeljuje najmanj za toliko časa, kolikor traja študij ene vpisne generacije, in sicer postopoma od študijskega leta 2008/2009 naprej. II. Na razpis se lahko prijavi samostojni visokošolski zavod, ki: 1. je ustanovljen v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, 2. ima po postopku, določenem z Zakonom o visokem šolstvu, sprejet študijski program, ki ga prijavlja na razpis, 3. je vpisan v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oziroma bo vpisan najkasneje do soglasja Vlade Republike Slovenije k razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe 2008/09, 4. študij izvaja tako, da so stroški na študenta za posamezni letnik primerljivi s povprečnimi stroški financiranih študijskih programov z istega študijskega področja v Republiki Sloveniji, 5. po sklenitvi koncesijske pogodbe za redni študij ne bo zaračunaval šolnine. Dokazil iz 1., 2. in 3. točke ni treba prilagati, ker bodo pridobljena po uradni dolžnosti. III. Pisni prijavi je treba priložiti tudi: – natančno poročilo o študentih, vpisanih v študijskem letu 2007/2008 (načinu študija, spolu, starosti, srednješolski izobrazbi, uspehu v srednji šoli in stalnem prebivališču), oziroma podatke o predvidoma vpisanih študentih po letnikih v študijskem letu 2008/09, – natančne podatke o prostorskih pogojih in opremljenosti visokošolskega zavoda (število študentov na m2 predavalnic, število študentov na računalnik, število zaposlenih na m2 predavalnic, število zaposlenih na računalnik), – natančne podatke o kadrovskih razmerah na visokošolskem zavodu (število zaposlenih po vrsti zaposlitve, izraženih v FTE), – natančne podatke o stroških študija na visokošolskem zavodu v študijskem letu 2007/2008 (prikazane po elementih iz 5. člena Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu – Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98) in dosedanjih virih financiranja, – oceno o stroških študija na visokošolskem zavodu v študijskem letu 2008/2009 (prikazane po elementih iz 5. člena Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu – Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98) in virih financiranja, – podatke o neproračunskih virih financiranja za redni način izvajanja študijskega programa, – sklep pristojnega organa o tem, da študijski stroški na študenta ne bodo večji, kot je določeno v točki II. 4., – pravila, po katerih visokošolski zavod spremlja in ocenjuje kakovost študijskega in raziskovalnega dela, – podatke o predvidenem številu vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2008/2009. IV. Merila za izbiro: prednost pri izbiri imajo prijavitelji, ki prijavljajo študijski program s področja (21) umetnost, (22) humanistika, (31) družbene vede, (34) poslovne in upravne vede, (44) fizikalne in kemijske vede, (52) tehnika, (54) proizvodne tehnologije, (72) zdravstvo ali (85) varstvo okolja. Dodatno se upošteva povezanost programov na I. in II. stopnji ter že pridobljene koncesije za izvajanje programov na I. ali II. stopnji. Na izbiro vpliva tudi izkazovanje boljših materialnih in kadrovskih razmer ter več neproračunskih virov financiranja za redni način izvajanja študijskega programa. Praviloma se podeljujejo koncesije enemu visokošolskemu zavodu na študijsko področje na regijo. V. Prijave: poslati jih je treba na pravilno izpolnjenem prijavnem obrazcu (obrazec: MVZT-koncesija-dec-2007) v zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano »Ne odpiraj – prijava na razpis za podelitev koncesij v visokem šolstvu« in naslov pošiljatelja. Prijave sprejema Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki so priporočeno oddane po pošti najpozneje do 10. 12. 2007 ali osebno oddane na sedež Ministrstva najpozneje do 10. 12. 2007 do 12. ure. Odpiranje vlog bo 12. 12. 2007 ob 10. uri v sejni sobi na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana / IV. nadstropje. VI. Izbirni postopek bo vodila komisija, imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije. Prijavljeni bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po odločitvi Vlade Republike Slovenije. VII. Z izbranimi visokošolskimi zavodi bo sklenjena koncesijska pogodba najpozneje do 1. oktobra 2008. Financirani bodo po Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008. VIII. Prijavni obrazci so na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v rubriki »Javni razpisi«: http://www.mvzt.gov.si; dodatne informacije so prav tako na voljo na tem ministrstvu, tel. 01/478-46-48. Številka: 01405-29/2007/6 Ljubljana, dne 28. novembra 2007. EVA 2007-3211-0033

AAA Zlata odličnost