Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5441. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek, stran 15023.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07), je Občinski svet Občine Podčetrtek na 10. redni seji dne 14. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek
1. člen
S tem odlokom se določajo priznanja Občine Podčetrtek (v nadaljnjem besedilu: občine) in ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Vrste priznanj občine so:
1. naziv častni občan,
2. plaketa občine,
3. priznanje občine,
4. nagrada občine.
3. člen
Priznanje občine se podeli: posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu in drugi pravni osebi.
4. člen
Za častnega občana občine je lahko imenovana oseba, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oziroma oseba, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju oziroma pri promociji občine.
Za častnega občana je lahko imenovana tudi oseba, ki nima stalnega prebivališča v občini.
Naziv častni občan se osebi podeli samo enkrat.
Občinsko priznanje naziv častni občan se razpiše praviloma enkrat v mandatu občinskega sveta.
5. člen
Častnemu občanu izkazuje občina posebno čast in pozornost, tako v času življenja kot tudi ob smrti in po njej.
Pravice in pozornosti do častnega občana so:
– obiski in čestitke ob osebnih praznikih ter pozornost ob bolezni,
– vabljen je na svečane seje občinskega sveta,
– vabljen je in ima prost vstop na vse prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje občina,
– brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja ali pri njihovi izdaji sodeluje občina,
– izkazana čast ob smrti: objava osmrtnice in darovanje venca,
– izkazana pozornost po smrti ob dnevu mrtvih.
6. člen
Naziv častnega občana se lahko odvzame:
– če se ugotovijo okoliščine ali dejstva nečastne narave, ki so bila neznana ali zamolčane ob podelitvi naziva častnega občana, bi pa odločilno vplivala na podelitev, če bi bila takrat znana,
– če je dobitnik s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora za kaznivo dejanje zoper človekove pravice in svoboščine, zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev ter zoper človečnost in mednarodno pravo.
Pobudo za odvzem naziva častni občan lahko občinskemu svetu podajo predlagatelji za podelitev občinskih priznanj, ki so navedeni v 11. členu tega odloka.
O odvzemu naziva odloča Občinski svet na predlog pristojne komisije.
7. člen
Plaketa, priznanje in nagrada občine se podelijo za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih področjih.
Našteta priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
Plaketo in priznanje občine lahko Občinski svet podeli tudi oglednim gostom oziroma delegacijam, ki uradno obiščejo občino.
Nagrada je denarna in se podeli v znesku, ki ga določi Občinski svet.
8. člen
Občinski svet s sklepom določi število posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu.
9. člen
Priznanje podeli Občinski svet praviloma enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna komisija. Priznanja se podelijo ob občinskem prazniku.
Če se podelitev plakete, priznanja ali nagrade predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje, se priznanje podeli brez razpisa in takoj, ko je mogoče.
Brez javnega razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu, krajevni skupnosti in drugi pravni osebi ali ob prazniku ali drugi svečani priložnosti.
O podelitvi priznanja iz drugega in tretjega odstavka tega člena odloči Občinski svet na predlog pristojne komisije.
10. člen
Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– kdo podeljuje priznanje,
– koliko priznanj je lahko podeljenih,
– za katera področja se razpisujejo priznanja,
– komu se lahko podeli priznanje,
– denarna vrednost nagrade,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog,
– rok za predložitev predlogov.
11. člen
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
12. člen
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu ter utemeljitev predloga.
13. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu občine.
14. člen
Občinska uprava vodi o podelitvi občinskih priznanj posebno evidenco.
Evidenca vsebuje priimek in ime oziroma naziv dobitnika priznanja, rojstne podatke dobitnika priznanja, vrsto podeljenega priznanja, število in datum sklepa o podelitvi priznanja ter kraj in datum vročitve priznanja.
Osebni podatki iz drugega odstavka tega člena so lahko uporabljeni samo v postopku podeljevanja priznanj.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/95).
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0085/2007
Podčetrtek, dne 15. novembra 2007
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost