Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 68/07 Ob-32120/07 , Stran 7640
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodeljevanje dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero. II. Pogoji za pridobitev sredstev Dolgoročna posojila s subvencionirano obrestno mero se dodeljuje za naslednje namene: Na področju malega gospodarstva in turizma za: – nakup, gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo prostorov namenjenih poslovni dejavnosti, – nakup opreme – osnovnih sredstev, – razširitev in posodobitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet, – odpiranje in zagotavljanje novih delovnih mest. III. Upravičenci in upravičeni stroški Za posojila pod ugodnejšimi pogoji lahko zaprosijo prosilci s sedežem na območju Občine Pesnica: – samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja, – občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe in do odobritve kreditov pridobili sklep o priglasitvi dejavnosti ter registraciji družbe. Pridobljena sredstva morajo prosilci vložiti v razvoj in razširitev poslovanja oziroma opravljanje svoje dejavnosti v Občini Pesnica. Do posojil pod ugodnejšimi pogoji niso upravičena podjetja v težavah. Posojilna sredstva se dodelijo prednostno prosilcem: – ki zagotavljajo trajna in kvalitetna delovna mesta, – ki pospešujejo razvoj proizvodnje v občini. S posojilom se financirajo stroški materialnih investicij: nakup zemljišča, nakup zgradb namenjenih poslovni dejavnosti, stroški gradnje in nakup opreme. IV. Višina razpisanih sredstev znaša 119.000,00 EUR. V. Posojilni pogoji Posojila se bodo dodeljevala pod naslednjimi pogoji: – Obrestna mera: 3,5% letna, nominalna, fiksna. – Znesek posojila: praviloma do 50% predračunske vrednosti naložbe. – Rok vračila: do 5 let z možnim moratorijem odplačila do 6 mesecev oziroma po dogovoru. – Zavarovanje: z zastavo nepremičnin oziroma drugimi primernimi oblikami zavarovanja. – Stroški posojila: v skladu s tarifo banke. Posojilojemalci morajo predložiti banki poslovni načrt oziroma investicijski program in drugo dokumentacijo, ki jo zahteva banka. Višina dodeljenih posojil bo praviloma največ do 20.800,00 EUR. VI. Rok in način prijave na razpis: zahtevki za pridobitev sredstev se vložijo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 27. 12. 2007. VII. Informacije Informacije in vloge sprejema Nova kreditna banka Maribor d.d.: – za družbe: Sektor naložb in sredstev, Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, tel. 02/229-26-53 in 02/229-24-40; – za samostojne podjetnike: Oddelek za poslovanje z gospodarskimi družbami in malo gospodarstvo, Glavni trg 17/b, 2505 Maribor, tel. 02/238-01-68 in 02/238-01-56.

AAA Zlata odličnost