Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 4501-25/2007-520 Ob-32131/07 , Stran 7654
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: organizator javnega zbiranja ponudb in upravljavec stvarnega premoženja – premičnin je Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb za najem 48 vagonov tipa »SMMP« vodi komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – premičnine (pristojna komisija). 2. Zakonska podlaga za razpolaganje: javno zbiranje ponudb se bo izvedlo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). Upravljavec premičnin je Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo. 3. Opis predmeta: oddaja v najem premičnin, in sicer 48 enot vagonov tipa »SMMP« za čas trajanja pet let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe še enkrat za pet let. 4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: najemna pogodba za določen čas pet let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe še enkrat za pet let. 5. Oblika in pogoji za predložitve ponudb: pisne ponudbe je potrebno posredovati na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna-vložišče, Vojkova ulica 59, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ponudba – ne odpiraj – MORS/4501-25/2007-520 – oddaja vagonov v najem« in odposlane najkasneje do 17. 12. 2007, do 12. ure. 6. Oblika in pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: – v najem se ponudi 48 vagonov tipa »SMMP« v stanju na dan 15. 6. 2007, ko je bila narejena tudi uradna ocenitev tržne vrednosti vagonov, – najemnik vagonov se mora s pogodbo zavezati, da bo na zahtevo upravljavca zagotovil ustrezne vagone za potrebe SV, ki morajo biti registrirani v Republiki Sloveniji, po predhodni najavi v roku enega meseca od obojestranskega podpisa pogodbe dalje, – najemnik krije vse stroške revizije vagonov, zavarovanja, tekoče vzdrževanje ter popravila v času uporabe, – najemnik krije stroške stojnin za vagone, ki bodo neuporabni stali na tirih železniških uprav, – najemnik je po sklenitvi najemne pogodbe dolžan vagone zavarovati za primer škode in uničenja pri komercialni zavarovalnici, ter zavarovalne police vinkulirati v korist upravljavca, – najemnik in upravljavec skleneta pogodbo za dobo pet let z možnostjo podaljšanja še za pet let s tem, da vsaka stranka lahko prekine pogodbo z odpovednim rokom dvanajst mesecev, – zaradi stroškov revizije vagonov, zavarovanja in tekočega vzdrževanja ter ostalih stroškov v zvezi z najetimi vagoni najemnik plača upravljavcu najemnino po preteku dobe dveh let od sklenitve pogodbe. Letni enkratni znesek najemnine za posamezen vagon v višini najmanj 3000 EUR, je najemnik dolžan plačati v 8 dneh po prejemu računa, – plačilo najemnine v roku, ki je določen je bistvena sestavina pravnega posla, – najemnik je v roku 10 dni od obojestranskega podpisa najemne pogodbe dolžan izročiti upravljavcu bančno garancijo za zavarovanje plačila najemnine v znesku 5% od vrednosti skupne letne najemnine z rokom veljavnosti najmanj 2 leti in 1 mesec od sklenitve najemne pogodbe, kar je pogoj za veljavnost pogodbe. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene na TRR Ministrstva za obrambo št. 01100-63701911114. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena za najem. Po prejemu ponudb lahko upravljavec s ponudniki izvede še dodatna pogajanja. Ponudniki lahko umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je določen za odpiranje ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z upravljavcem najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, mu lahko ministrstvo podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več, kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Vsi ponudniki bodo o izidu pisno obveščeni v roku 10 dni od roka za predložitev ponudb. 7. Omejitve upravljavca v zvezi s postopkom Vse alinee iz 6. točke tega javnega zbiranja ponudb so obvezujoče pri oblikovanju ponudbe s strani ponudnika. Upravljavec bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb izbral ponudnika, ki bo ponudil najugodnejše pogoje za najem vagonov. Upravljavec lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 8. Rok in način prijave Rok za oddajo ponudbe je do vključno 17. 12. 2007 do 12. ure. Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 40 dni od oddaje ponudbe. 9. Kontaktna oseba naročnika: dodatne informacije in morebiten ogled predmeta javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Vojkova ulica 55, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba je Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19.

AAA Zlata odličnost