Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5415. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2007–2016), stran 14972.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2007–2016)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2007–2016), št. 03-15/07 z dne 19. 7. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Škofja Loka, ki meri 10.279,35 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kranj, v Občini Škofja Loka, oziroma v katastrskih občinah Reteče, Godešič, Suha, Stari Dvor, Dorfarje, Pevno, Križna Gora, Stara Loka, Škofja Loka, Sopotnica, Zminec, Staniše, Ožbolt, Barbara, Draga in Puštal.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Škofja Loka je s 1. januarjem 2007 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 96,22% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3,65% državnih gozdov in 0,13% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 6.625,60 ha, od katere je 5.801,21 ha večnamenskih gozdov, 42,79 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 646,61 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 134,99 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 295,6 m3/ha, od tega 137,6 m3/ha iglavcev in 158,0 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,75 m3/ha, od tega 3,13 m3/ha iglavcev in 3,62 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2007–2016) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Kranj, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Škofja Loka določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 4.357,52 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.023,16 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.119,98 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2007–2016) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Škofja Loka za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 293.218 m3, od tega 141.175 m3 iglavcev in 152.043 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 920,26 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 107,37 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 103,64 ha, zaščita sadik gozdnega drevja s 12.630 tulci ter vzdrževanje 12.855 tulcev,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami, v obsegu 500 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 11,0 ha ter vzdrževanje vodnih površin v obsegu 20 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2007–2016) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Škofja Loka v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2016 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2007–2016).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2007–2016) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Škofja Loka, Partizanska cesta 22, Škofja Loka, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2007–2016).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-03-10/01/12
Ljubljana, dne 13. novembra 2007
EVA 2007-2311-0117
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost