Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5449. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2007 (rebalans 2), stran 15031.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 10. redni seji dne 20. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2007 (rebalans 2)
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2007 (Uradni list RS, št. 3/07 z dne 12. 1. 2007) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------+-------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        v €|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov    | Proračun leta 2007|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)|    2.653.032,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |    2.104.200,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |    1.942.537,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |    1.736.074,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |703 Davki na premoženje     |     105.129,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |704 Domači davki na blago in  |     101.334,00|
|     |storitve            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |706 Drugi davki         |        0,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |     161.663,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in   |     91.042,00|
|     |dohodki od premoženja      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |711 Takse in pristojbine    |      2.504,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |712 Denarne kazni        |      6.000,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in|      2.500,00|
|     |storitev            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |     59.617,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |     10.000,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |7221 Prih. od prodaje zemljišč |     10.000,00|
|     |in nemat. premoženja      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE        |        0,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih |        0,00|
|     |virov              |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |     538.832,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz   |     214.176,00|
|     |drugih javnofinančnih institucij|          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz drž.  |     324.656,00|
|     |pror. iz sredstev EU      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |    2.653.668,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |     678.344,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki   |     232.590,00|
|     |zaposlenim           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |     36.924,00|
|     |socialno varnost        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve|     385.830,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti   |     20.000,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |409 Rezerve           |      3.000,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |     912.166,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |410 Subvencije         |     50.919,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |     465.421,00|
|     |gospodinjstvom         |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim    |     83.739,00|
|     |organizacijam in ustanovam   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači     |     312.087,00|
|     |transferi            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino  |        0,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     820.424,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     820.424,00|
|     |sredstev            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     242.734,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |431 Invest. transferi prav. in |     242.734,00|
|     |fiz. osebam, ki niso pror. upor.|          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)   |      –636,00|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|                     |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        v €|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|      2.504,00|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |          |
|     |(750+751+752)          |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |      2.504,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih    |      2.504,00|
|     |posojil             |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev |        0,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |752 Kupnine iz naslova     |        0,00|
|     |privatizacije          |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |        0,00|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
|     |(440+441+442)          |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |        0,00|
|     |KAPITALSKI DELEŽEV       |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |      2.504,00|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|     |(IV.-V.)            |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|                     |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |        v €|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)       |        0,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE          |        0,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA         |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|55    |ODPLAČILO DOLGA         |        0,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |      1.868,00|
|     |NA RAČUNIH (I. +IV.+ VII.- II. –|          |
|     |V. – VIII.)           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |        0,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX= - |       636,00|
|     |III)              |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt nabav in gradenj za leto 2007 ter razvojnih programov v obdobju 2007–2010, so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Škocjan, dne 20. novembra 2007
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost