Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Ob-32298/07 , Stran 7649
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje (v nadaljevanju: prodajalec). 2. Predmet prodaje je stavbna parcela v katastrski Občini Mozirje: parc. št.: 105/06 k.o. Mozirje, v izmeri 8.511 m2, izklicna cena zemljišča je: 600.000,00 EUR. Izklicna cena za stavbno parcelo ne vsebujejo 20% DDV. Kupec je dolžan plačati DDV, stroške overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa ter ostale stroške povezane s prenosom lastninske pravice. Nepremičnine se odprodajo v celoti po sistemu videno – kupljeno, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij na nepremičninah. 3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji morajo najkasneje 15 minut pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti: – potrdilo o vplačani kavciji (original) ter celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila kavcije); – izpisek iz registra pravnih oseb (za pravne osebe); – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik; – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracije ipd.); – osebno izkaznico, davčno in telefonsko številko. Javna dražba bo ustna v slovenskem jeziku. 4. Višina kavcije: dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji, v višini 10% izklicne cene, ki jo nakažejo na transakcijski račun številka 01279-0100018729, z navedbo »plačilo kavcije za javno dražbo za parc. št.: 105/6«, za katero se vplačuje kavcija. 5. Vplačana kavcija: vplačana kavcija se všteje dražitelju, ki je uspel na javni dražbi v kupnino. Neuspelim dražiteljem se kavcija vrne v roku 8 dni po opravljeni dražbi in sicer v vplačanem znesku. Kavcija mora biti vplačana najkasneje na dan dražbe do 10. ure. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v sredo, 12. 12 2007, ob 12. uri, v sejni dvorani Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. 7. Najnižji znesek višanja: izklicna cena na javni dražbi se povečuje za 4.000,00 EUR. Dražitelj, ki pred pričetkom javne dražbe prijavi svojo udeležbo ter priloži vsa zahtevana potrdila, pa ne pristopi k licitaciji predmeta javne dražbe se šteje, da je od licitacije odstopil in se mu kavcija ne vrne. 8. Na dražbi uspe dražitelj: na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. 9. Način in rok plačila kupnine: kupci so dolžni kupnino s pripadajočim DDV poravnati ob podpisu pogodbe. Za plačilo kupnine bo Občina Mozirje izstavila račun, ki se plača na transakcijski račun Občine Mozirje, številka 01279-0100018729. 10. Plačilo celotne kupnine Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 3 dneh po zaključku javne dražbe. Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana kavcija pa mu zapade kot skesnina. Tudi v primeru, da se plačilno ne izvede v roku, se kavcija zadrži, pogodba pa razdere. Kupec pridobi lastninsko pravico po overitvi pogodbe, plačilu stroškov postopka in celotne kupnine s pripadajočim DDV. 11. Na podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Mozirje, s soglasjem župana, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne kavcija dražiteljem, v vplačanem znesku; o tem posreduje občina dražiteljem odločitev v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi. 12. Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 03/83-93-308. Ogled gradbene parcele je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na internetnem naslovu http://www.mozirje.si.

AAA Zlata odličnost