Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5442. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007, stran 15024.

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. ter 103. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 10. redni seji dne 14. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 17/07) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»
------------------------------------------------------------
                            V EUR
Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta 2007
------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   SKUPAJ PRIHODKI              3.921.361
    (70+71+72+73+74)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          3.014.956
70   DAVČNI PRIHODKI              2.538.347
    700 Davki na dohodek in dobiček      1.955.091
    703 Davki na premoženje           188.011
    704 Domači davki na blago in         409.321
    storitve
    706 Drugi davki                  –
71   NEDAVČNI PRIHODKI              462.533
    710 Udeležba na dobičku in          36.176
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine            7.000
    712 Denarne kazni               1.300
    713 Prihodki od prodaje blaga           –
    in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         418.057
72   KAPITALSKI PRIHODKI              55.913
    720 Prihodki od prodaje              –
    osnovnih sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           –
    722 Prihodki od prodaje            55.913
    zemljišč in nematerialnega premož.
73   PREJETE DONACIJE                  –
    730 Prejete donacije iz domačih
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI             850.492
    740 Transferni prihodki iz          850.492
    drugih javnofinančnih
    institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        4.032.931
40   TEKOČI ODHODKI                879.104
    400 Plače in drugi izdatki          112.653
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalca za         18.321
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in           708.340
    storitve
    403 Plačila domačih obresti          1.400
    409 Rezerve                  38.390
41   TEKOČI TRANSFERI              1.047.661
    410 Subvencije                   –
    411 Transferi posameznikom in        583.242
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          123.231
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači           341.188
    transferi
    414 Tekoči transferi v tujino           –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           1.927.026
    420 Nakup in gradnja osnovnih       1.927.026
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           179.140
    430 Investicijski transferi         179.140
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-        –111.570
    II.)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         2.086
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         2.086
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)         –2.086
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA                2.086
    550 Odplačila domačega dolga          2.086
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA        –111.570
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
X.   PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA          111.570
------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 032-0084/2007
Podčetrtek, dne 15. novembra 2007
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti