Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 142/2007 Ob-32147/07 , Stran 7657
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/00, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), sklep 10. redne seje Občinskega sveta Občine Šentilj z dne 18. 10. 2007. 2. Predmet prodaje zemljišč so naslednje nepremičnine: zemljiška parcela št. 199/1 v izmeri 3378 m2 v k.o. Šentilj, zemljiška parcela št. 199/20 v izmeri 208 m2, v k.o. Šentilj, zemljiška parcela št. 488/1 v izmeri 8931 m2 v k.o. Šentilj, zemljiška parcela št. 488/7 v izmeri 124 m2 v k.o. Šentilj, zemljiška parcela št. 488/6 v izmeri 232 m2 v k.o. Šentilj. Vse navedene nepremičnine se prodajo delno, in sicer v skupni izmeri 3200 m2. Oznaka predvidene prostorske enote: območje S2, ki jo določa Urbanistična zasnova naselja Šentilj in je opredeljena v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986–1990 za območje Občine Šentilj – spremembe in dopolnitve v letu 2002 (MUV, št. 11/04). 3. Namen javnega zbiranja ponudb: prodaja nepremičnin pod točko 2 tega razpisa za namen izgradnje poslovnih prostorov za zdravstveno in lekarniško dejavnost v naselju Šentilj. Razpisovalec bo prodal zemljišče v skupni velikosti 3200 m2 v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije. 4. Najugodnejši ponudnik bo v zameno za pridobljena zemljišča v velikosti 3200 m2 izgradil poslovni objekt za namen zdravstvene in lekarniške dejavnosti v velikosti 600 do 700 m2, od tega bo za razpisovalca namenil najmanj 100 m2, ostali del poslovnega objekta pa pomeni gradnjo za trg. 5. Informacije in razpisna dokumentacija: ponudniki lahko dobijo informacije in razpisno dokumentacijo na sedežu razpisovalca vsak dan med 8. in 12. uro ali na naslov razpisovalca pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko pošljejo razpisovalci po pošti, faksu 02/650-62-10 ali po e-pošti: tajnistvo@sentilj.si. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani razpisovalca: www.sentilj.si. 6. Oblika in pogoji za predložitev ponudbe: ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo na podlagi razpisne dokumentacije tako, da izpolnijo ponudbo, predložijo zahtevana dokazila, izpolnjene in podpisane izjave ter parafiran vzorec pogodbe in predloži idejno zasnovo, kot to določa razpisna dokumentacija. 7. Rok za oddajo ponudb v tajništvo Občine Šentilj je 14. 12. 2007 do 9.30, ne glede na način dostave ponudbe. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, z vidno oznako »Ne odpiraj – ponudba za zemljišče ZD«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naslov ponudnika oziroma pošiljatelja. Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku oziroma pošiljatelju. Ponudbe bodo javno odprte dne 14. 12. 2007 ob 10. uri v prostorih Občinske uprave Občine Šentilj, Maistrova ulica 2/II. nadstropje. 8. Drugi pogoji: komisija razpisovalca za izvedbo in nadzor nad postopkom lahko do sklenitve predmetne pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli ustavi. Ponudnik nima pravice do povračila stroškov. Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da bi za prodajo zemljišč lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med ponudniki izvedel pogajanja. Razpisovalec bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Ogled nepremičnine je možen na kraju samem. Merila za izbor so navedena v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije lahko dobijo ponudniki pri kontaktni osebi razpisovalca: Nives Erznožnik, tel. 02/650-62-20.

AAA Zlata odličnost