Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5428. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice, stran 14997.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.), 13. in 135. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na 12. seji dne 22. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice
1. člen
Odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči (v nadaljnjem besedilu: enkratna denarna pomoč) za novorojence v Občini Jesenice, določa višino pomoči, upravičence, pogoje za pridobitev pomoči ter postopek za uveljavljanje pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, in je namenjena družinam ob rojstvu otroka. Višina pomoči znaša 200 EUR.
3. člen
Upravičenec do enkratne denarne pomoči po tem pravilniku je novorojenec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima skupaj z enim od staršev oziroma skrbnikom (v primeru skrbništva) stalno bivališče v Občini Jesenice.
4. člen
Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži, kot zakoniti zastopnik, le eden od staršev novorojenca na podlagi medsebojnega dogovora obeh staršev novorojenca.
Če starša novorojenca nimata skupnega bivališča, vlogo vloži tisti od staršev, pri katerem živi novorojenec in ima bivališče v Občini Jesenice.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je v primeru, da ima novorojenec določenega skrbnika, vlagatelj skrbnik otroka, ki je bil določen z odločbo centra za socialno delo oziroma aktom pristojnega organa.
5. člen
Zakoniti zastopniki upravičenca uveljavljajo enkratno denarno pomoč na podlagi pisne vloge, ki jo najkasneje tri mesece po rojstvu otroka vložijo vlagatelji, navedeni v 4. členu tega Odloka na Občini Jesenice.
Vlogi je potrebno priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,
– potrdilo o državljanstvu novorojenca in vlagatelja,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta starša, pri katerem novorojenec živi,
– številko računa, naziv banke in davčno številko novorojenca,
– akt pristojnega organa, s katerim je bil določen skrbnik (v primeru skrbništva).
Po poteku roka iz prvega odstavka tega člena pravice do denarne pomoči ni več mogoče uveljavljati in se vloga šteje kot prepozna.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči vodi občinski organ, ki je pristojen za to področje, in sicer po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
Organ iz prejšnjega odstavka tega člena izda odločbo, zoper katero je možna pritožba v skladu z veljavno zakonodajo.
Enkratna denarna pomoč se nakaže na račun novorojenca v 30. dneh po dokončnosti odločbe.
7. člen
Enkratna denarna pomoč se lahko izjemoma dodeli tudi v funkcionalni obliki na podlagi mnenja Centra za socialno delo ali patronažne službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati 1. 1. 2008. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o enkratni socialni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 86/02).
Št. 007-22/2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost