Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5416. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2006–2015), stran 14973.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2006–2015)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vitanje (2006–2015), št. 09-37/2006 z dne 16. 2. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Vitanje, ki meri 6.394,06 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Vitanje in Zreče, oziroma v katastrskih občinah Hudinja, Paka I, Spodnji Dolič, Brezen, Vitanje, Stenica in Ljubnica.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Vitanje je s 1. januarjem 2006 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 66,77% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 32,7% državnih gozdov in 0,7% občinskih gozdov;
B) površina: 4.503,27 ha, od katere je 4.301,33 ha večnamenskih gozdov, 52,56 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, in 149,38 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 359,0 m3/ha, od tega 308,0 m3/ha iglavcev in 51,0 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 5,45 m3/ha, od tega 7,12 m3/ha iglavcev in 1,33 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2006–2015) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vitanje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.759,67 ha,
– ekološke funkcije na površini 745,96 ha ter
– socialne funkcije na površini 282,27 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2006–2015) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vitanje za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 275.697 m3, od tega 240.691 m3 iglavcev in 35.006 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 646,35 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 171,17 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 16,34 ha, zaščita sadik gozdnega drevja z 42.140 tulci, zaščita sadik plodonosnih drevesnih vrst z 2.000 tulci, zaščita z 10.000 m ograje ter vzdrževanje 5.790 m ograje,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 60,0 ha, vzdrževanje vodnih virov na površini 5,0 ha, sajenje plodonosnih drevesnih vrst na površini 1,0 ha, postavitev in vzdrževanje valilnic v obsegu 4 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2006–2015) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vitanje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2015 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2006–2015).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vitanje (2006–2015) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska Konjice, Šolska ulica 19, Slovenske Konjice, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vitanje (2006–2015).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09-11/2001/16
Ljubljana, dne 13. novembra 2007
EVA 2006-2311-0175
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost