Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 10/2007 Ob-32158/07 , Stran 7667
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja zasedenih stanovanj: A. Zasedeno dvosobno stanovanje št. 1, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Partizanska 38 v Radljah ob Dravi, v izmeri 60,00 m2, na parc. št. 573/3 in 567/1, k.o. Radlje ob Dravi. Izklicna cena: 33.600,00 EUR. B. Zasedeno dvosobno stanovanje št. 4, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Partizanska 38 v Radljah ob Dravi, v izmeri 61,15 m2, na parc. št. 573/3 in 567/1, k.o. Radlje ob Dravi. Izklicna cena: 34.244,00 EUR. C. Zasedeno dvosobno stanovanje št. 5, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Partizanska 38 v Radljah ob Dravi, v izmeri 65,67 m2, na parc. št. 573/3 in 567/1, k.o. Radlje ob Dravi. Izklicna cena: 36.775,20 EUR. D. Zasedeno trisobno stanovanje št. 12, v III. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Prisoja 3 v Radljah ob Dravi, v izmeri 77,91 m2, na parc. št. 771/4, k.o. Radlje ob Dravi. Izklicna cena: 34.596,00 EUR. Etažna lastnina pod točko A., B. in C. še ni vknjižena. Izklicna cena ne vsebuje davka na promet z nepremičninami. Stanovanja se prodajajo po načelu videno-kupljeno. 3. V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji, da v ponudbi navedejo: – ime in priimek ter stalno prebivališče fizične osebe oziroma ime in sedež pravne osebe, – davčno številko in EMŠO oziroma matično številko, – številko TRR in sedež banke za vračilo varščine, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne, – označbo stanovanja, za katerega dajejo ponudbo, – potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izklicne cene. 4. Ponudniki morajo pred rokom za oddajo ponudb plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izklicne cene na TRR prodajalca št. 01301-6000000165. Izbranemu ponudniku se bo varščina brezobrestno vštela v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 10 dni od odpiranja ponudb. 5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo upoštevano edino merilo najvišje ponujena kupnina. Najemnik stanovanja ima pred ostalimi ponudniki predkupno pravico ne glede na višino ponujene kupnine. 6. Izbrani ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri. Rok plačila kupnine je 8 dni od podpisa pogodbe. Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 7. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajno pogodbo, kot so stroški davka na promet z nepremičninami in stroški notarske overitve pogodbe. 8. Prodajalec si pridržuje pravico, da postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi ter da ne sklene pravnega posla z nobenim od ponudnikov. 9. Ponudbe je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje v roku 15 dni od objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS na naslov: Javni stanovanjski sklad Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb«. 10. Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na tel. 02/887-96-35, kontaktna oseba Nadja Volmajer-Bezjak. Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti